Orals 6/21 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Tuesday, June 21, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Segmentation, Grouping and Shape Analysis
Session Chairs: Yi Fang (New York Univ.), Benjamin Kimia (Brown Univ.), Chao Chen (Stony Brook Univ.)

Poster ID Title Authors
1b CMT-DeepLab: Clustering Mask Transformers for Panoptic Segmentation

Qihang Yu; Huiyu Wang; Dahun Kim; Siyuan Qiao; Maxwell Collins; Yukun Zhu; Hartwig Adam; Alan Yuille; Liang-Chieh Chen

2b Unsupervised Hierarchical Semantic Segmentation With Multiview Cosegmentation and Clustering Transformers

Tsung-Wei Ke; Jyh-Jing Hwang; Yunhui Guo; Xudong Wang; Stella X. Yu

3b Rethinking Semantic Segmentation: A Prototype View

Tianfei Zhou; Wenguan Wang; Ender Konukoglu; Luc Van Gool

4b Semantic-Aware Domain Generalized Segmentation

Duo Peng; Yinjie Lei; Munawar Hayat; Yulan Guo; Wen Li

5b Adaptive Early-Learning Correction for Segmentation From Noisy Annotations

Sheng Liu; Kangning Liu; Weicheng Zhu; Yiqiu Shen; Carlos Fernandez-Granda

6b Pointly-Supervised Instance Segmentation

Bowen Cheng; Omkar Parkhi; Alexander Kirillov

7b Joint Forecasting of Panoptic Segmentations With Difference Attention

Colin Graber; Cyril Jazra; Wenjie Luo; Liangyan Gui; Alexander G. Schwing

8b FocusCut: Diving Into a Focus View in Interactive Segmentation

Zheng Lin; Zheng-Peng Duan; Zhao Zhang; Chun-Le Guo; Ming-Ming Cheng

9b Human Instance Matting via Mutual Guidance and Multi-Instance Refinement Yanan Sun; Chi-Keung Tang; Yu-Wing Tai
10b Deformable Sprites for Unsupervised Video Decomposition

Vickie Ye; Zhengqi Li; Richard Tucker; Angjoo Kanazawa; Noah Snavely

11b Eigencontours: Novel Contour Descriptors Based on Low-Rank Approximation

Wonhui Park; Dongkwon Jin; Chang-Su Kim

12b Robust and Accurate Superquadric Recovery: A Probabilistic Approach

Weixiao Liu; Yuwei Wu; Sipu Ruan; Gregory S. Chirikjian

13b Medial Spectral Coordinates for 3D Shape Analysis

Morteza Rezanejad; Mohammad Khodadad; Hamidreza Mahyar; Herve Lombaert; Michael Gruninger; Dirk Walther; Kaleem Siddiqi

14b Scribble-Supervised LiDAR Semantic Segmentation Ozan Unal; Dengxin Dai; Luc Van Gool
15b SoftGroup for 3D Instance Segmentation on Point Clouds

Thang Vu; Kookhoi Kim; Tung M. Luu; Thanh Nguyen; Chang D. Yoo

 

Date: Tuesday, June 21, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: 3D From Single Images
Session Chairs: Angjoo Kanazawa (Univ. of California Berkeley), Pascal Fua (EPFL)

Poster ID Title Authors
16b Accurate 3D Body Shape Regression Using Metric and Semantic Attributes

Vasileios Choutas; Lea Müller; Chun-Hao P. Huang; Siyu Tang; Dimitrios Tzionas; Michael J. Black

17b JIFF: Jointly-Aligned Implicit Face Function for High Quality Single View Clothed Human Reconstruction

Yukang Cao; Guanying Chen; Kai Han; Wenqi Yang; Kwan-Yee K. Wong

18b Tracking People by Predicting 3D Appearance, Location and Pose

Jathushan Rajasegaran; Georgios Pavlakos; Angjoo Kanazawa; Jitendra Malik

19b ArtiBoost: Boosting Articulated 3D Hand-Object Pose Estimation via Online Exploration and Synthesis

Lixin Yang; Kailin Li; Xinyu Zhan; Jun Lv; Wenqiang Xu; Jiefeng Li; Cewu Lu

20b Interacting Attention Graph for Single Image Two-Hand Reconstruction

Mengcheng Li; Liang An; Hongwen Zhang; Lianpeng Wu; Feng Chen; Tao Yu; Yebin Liu

21b 3D Human Tongue Reconstruction From Single “In-the-Wild” Images

Stylianos Ploumpis; Stylianos Moschoglou; Vasileios Triantafyllou; Stefanos Zafeiriou

22b EPro-PnP: Generalized End-to-End Probabilistic Perspective-N-Points for Monocular Object Pose Estimation

Hansheng Chen; Pichao Wang; Fan Wang; Wei Tian; Lu Xiong; Hao Li

23b Diversity Matters: Fully Exploiting Depth Clues for Reliable Monocular 3D Object Detection

Zhuoling Li; Zhan Qu; Yang Zhou; Jianzhuang Liu; Haoqian Wang; Lihui Jiang

24b OmniFusion: 360 Monocular Depth Estimation via Geometry-Aware Fusion

Yuyan Li; Yuliang Guo; Zhixin Yan; Xinyu Huang; Ye Duan; Liu Ren

25b Gated2Gated: Self-Supervised Depth Estimation From Gated Images

Amanpreet Walia; Stefanie Walz; Mario Bijelic; Fahim Mannan; Frank Julca-Aguilar; Michael Langer; Werner Ritter; Felix Heide

26b IRISformer: Dense Vision Transformers for Single-Image Inverse Rendering in Indoor Scenes

Rui Zhu; Zhengqin Li; Janarbek Matai; Fatih Porikli; Manmohan Chandraker

27b Egocentric Scene Understanding via Multimodal Spatial Rectifier Tien Do; Khiem Vuong; Hyun Soo Park
28b Multi-View Depth Estimation by Fusing Single-View Depth Probability With Multi-View Geometry

Gwangbin Bae; Ignas Budvytis; Roberto Cipolla

29b The Implicit Values of a Good Hand Shake: Handheld Multi-Frame Neural Depth Refinement

Ilya Chugunov; Yuxuan Zhang; Zhihao Xia; Xuaner Zhang; Jiawen Chen; Felix Heide

30b BANMo: Building Animatable 3D Neural Models From Many Casual Videos

Gengshan Yang; Minh Vo; Natalia Neverova; Deva Ramanan; Andrea Vedaldi; Hanbyul Joo

 

Date: Tuesday, June 21, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Video Analysis & Understanding
Session Chairs: Nicu Sebe (Univ. of Trento), YingLi Tian (City Univ. of New York), Concetto Spampinato (Univ. of Catania)

Poster ID Title Authors
31b Self-Supervised Video Transformer

Kanchana Ranasinghe; Muzammal Naseer; Salman Khan; Fahad Shahbaz Khan; Michael S. Ryoo

32b Temporally Efficient Vision Transformer for Video Instance Segmentation

Shusheng Yang; Xinggang Wang; Yu Li; Yuxin Fang; Jiemin Fang; Wenyu Liu; Xun Zhao; Ying Shan

33b VISOLO: Grid-Based Space-Time Aggregation for Efficient Online Video Instance Segmentation

Su Ho Han; Sukjun Hwang; Seoung Wug Oh; Yeonchool Park; Hyunwoo Kim; Min-Jung Kim; Seon Joo Kim

34b Temporal Alignment Networks for Long-Term Video Tengda Han; Weidi Xie; Andrew Zisserman
35b Revisiting the “Video” in Video-Language Understanding

Shyamal Buch; Cristóbal Eyzaguirre; Adrien Gaidon; Jiajun Wu; Li Fei-Fei; Juan Carlos Niebles

36b Invariant Grounding for Video Question Answering

Yicong Li; Xiang Wang; Junbin Xiao; Wei Ji; Tat-Seng Chua

37b P3IV: Probabilistic Procedure Planning From Instructional Videos With Weak Supervision

He Zhao; Isma Hadji; Nikita Dvornik; Konstantinos G. Derpanis; Richard P. Wildes; Allan D. Jepson

38b FineDiving: A Fine-Grained Dataset for Procedure-Aware Action Quality Assessment

Jinglin Xu; Yongming Rao; Xumin Yu; Guangyi Chen; Jie Zhou; Jiwen Lu

39b Cross-Model Pseudo-Labeling for Semi-Supervised Action Recognition

Yinghao Xu; Fangyun Wei; Xiao Sun; Ceyuan Yang; Yujun Shen; Bo Dai; Bolei Zhou; Stephen Lin

40b Revisiting Skeleton-Based Action Recognition

Haodong Duan; Yue Zhao; Kai Chen; Dahua Lin; Bo Dai

41b OpenTAL: Towards Open Set Temporal Action Localization Wentao Bao; Qi Yu; Yu Kong
42b Dual-AI: Dual-Path Actor Interaction Learning for Group Activity Recognition

Mingfei Han; David Junhao Zhang; Yali Wang; Rui Yan; Lina Yao; Xiaojun Chang; Yu Qiao

43b TransRank: Self-Supervised Video Representation Learning via Ranking-Based Transformation Recognition

Haodong Duan; Nanxuan Zhao; Kai Chen; Dahua Lin

44b Revealing Occlusions With 4D Neural Fields

Basile Van Hoorick; Purva Tendulkar; Dídac Surís; Dennis Park; Simon Stent; Carl Vondrick

45b HODOR: High-Level Object Descriptors for Object Re-Segmentation in Video Learned From Static Images

Ali Athar; Jonathon Luiten; Alexander Hermans; Deva Ramanan; Bastian Leibe