Posters 6/23 AM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Thursday, June 23, 2022   10:00AM – 12:30PM

Session Title Poster ID Title Authors
Image & Video Synthesis and Generation 55a OSSGAN: Open-Set Semi-Supervised Image Generation

Kai Katsumata; Duc Minh Vo; Hideki Nakayama

  56a Attribute Group Editing for Reliable Few-Shot Image Generation

Guanqi Ding; Xinzhe Han; Shuhui Wang; Shuzhe Wu; Xin Jin; Dandan Tu; Qingming Huang

 

57a Few Shot Generative Model Adaption via Relaxed Spatial Structural Alignment

Jiayu Xiao; Liang Li; Chaofei Wang; Zheng-Jun Zha; Qingming Huang

  58a Semantic-Shape Adaptive Feature Modulation for Semantic Image Synthesis

Zhengyao Lv; Xiaoming Li; Zhenxing Niu; Bing Cao; Wangmeng Zuo

  59a Retrieval-Based Spatially Adaptive Normalization for Semantic Image Synthesis

Yupeng Shi; Xiao Liu; Yuxiang Wei; Zhongqin Wu; Wangmeng Zuo

  60a Generative Flows With Invertible Attentions

Rhea Sanjay Sukthanker; Zhiwu Huang; Suryansh Kumar; Radu Timofte; Luc Van Gool

  61a Style-Structure Disentangled Features and Normalizing Flows for Diverse Icon Colorization

Yuan-kui Li; Yun-Hsuan Lien; Yu-Shuen Wang

  62a SemanticStyleGAN: Learning Compositional Generative Priors for Controllable Image Synthesis and Editing

Yichun Shi; Xiao Yang; Yangyue Wan; Xiaohui Shen

  63a Manifold Learning Benefits GANs

Yao Ni; Piotr Koniusz; Richard Hartley; Richard Nock

  64a DO-GAN: A Double Oracle Framework for Generative Adversarial Networks

Aye Phyu Phyu Aung; Xinrun Wang; Runsheng Yu; Bo An; Senthilnath Jayavelu; Xiaoli Li

  65a Improving GAN Equilibrium by Raising Spatial Awareness

Jianyuan Wang; Ceyuan Yang; Yinghao Xu; Yujun Shen; Hongdong Li; Bolei Zhou

  66a Feature Statistics Mixing Regularization for Generative Adversarial Networks Junho Kim; Yunjey Choi; Youngjung Uh
  67a StyleSwin: Transformer-Based GAN for High-Resolution Image Generation

Bowen Zhang; Shuyang Gu; Bo Zhang; Jianmin Bao; Dong Chen; Fang Wen; Yong Wang; Baining Guo

  68a MaskGIT: Masked Generative Image Transformer

Huiwen Chang; Han Zhang; Lu Jiang; Ce Liu; William T. Freeman

  69a StyTr2: Image Style Transfer With Transformers

Yingying Deng; Fan Tang; Weiming Dong; Chongyang Ma; Xingjia Pan; Lei Wang; Changsheng Xu

  70a Style Transformer for Image Inversion and Editing

Xueqi Hu; Qiusheng Huang; Zhengyi Shi; Siyuan Li; Changxin Gao; Li Sun; Qingli Li

  71a Reduce Information Loss in Transformers for Pluralistic Image Inpainting

Qiankun Liu; Zhentao Tan; Dongdong Chen; Qi Chu; Xiyang Dai; Yinpeng Chen; Mengchen Liu; Lu Yuan; Nenghai Yu

  72a Incremental Transformer Structure Enhanced Image Inpainting With Masking Positional Encoding Qiaole Dong; Chenjie Cao; Yanwei Fu
  73a UniCoRN: A Unified Conditional Image Repainting Network

Jimeng Sun; Shuchen Weng; Zheng Chang; Si Li; Boxin Shi

  74a High-Fidelity GAN Inversion for Image Attribute Editing

Tengfei Wang; Yong Zhang; Yanbo Fan; Jue Wang; Qifeng Chen

  75a HyperInverter: Improving StyleGAN Inversion via Hypernetwork

Tan M. Dinh; Anh Tuan Tran; Rang Nguyen; Binh-Son Hua

  76a Spatially-Adaptive Multilayer Selection for GAN Inversion and Editing

Gaurav Parmar; Yijun Li; Jingwan Lu; Richard Zhang; Jun-Yan Zhu; Krishna Kumar Singh

  77a On Aliased Resizing and Surprising Subtleties in GAN Evaluation

Gaurav Parmar; Richard Zhang; Jun-Yan Zhu

  78a Dual-Path Image Inpainting With Auxiliary GAN Inversion

Wentao Wang; Li Niu; Jianfu Zhang; Xue Yang; Liqing Zhang

  79a InOut: Diverse Image Outpainting via GAN Inversion

Yen-Chi Cheng; Chieh Hubert Lin; Hsin-Ying Lee; Jian Ren; Sergey Tulyakov; Ming-Hsuan Yang

  80a Diverse Plausible 360-Degree Image Outpainting for Efficient 3DCG Background Creation

Naofumi Akimoto; Yuhi Matsuo; Yoshimitsu Aoki

  81a Contextual Outpainting With Object-Level Contrastive Learning Jiacheng Li; Chang Chen; Zhiwei Xiong
  82a RePaint: Inpainting Using Denoising Diffusion Probabilistic Models

Andreas Lugmayr; Martin Danelljan; Andres Romero; Fisher Yu; Radu Timofte; Luc Van Gool

  83a Perception Prioritized Training of Diffusion Models

Jooyoung Choi; Jungbeom Lee; Chaehun Shin; Sungwon Kim; Hyunwoo Kim; Sungroh Yoon

  84a Dynamic Dual-Output Diffusion Models Yaniv Benny; Lior Wolf
  85a Generating High Fidelity Data From Low-Density Regions Using Diffusion Models

Vikash Sehwag; Caner Hazirbas; Albert Gordo; Firat Ozgenel; Cristian Canton

  86a Global Context With Discrete Diffusion in Vector Quantised Modelling for Image Generation

Minghui Hu; Yujie Wang; Tat-Jen Cham; Jianfei Yang; P.N. Suganthan

  87a Bridging Global Context Interactions for High-Fidelity Image Completion

Chuanxia Zheng; Tat-Jen Cham; Jianfei Cai; Dinh Phung

  88a Autoregressive Image Generation Using Residual Quantization

Doyup Lee; Chiheon Kim; Saehoon Kim; Minsu Cho; Wook-Shin Han

  89a Arbitrary-Scale Image Synthesis

Evangelos Ntavelis; Mohamad Shahbazi; Iason Kastanis; Radu Timofte; Martin Danelljan; Luc Van Gool

  90a Cluster-Guided Image Synthesis With Unconditional Models

Markos Georgopoulos; James Oldfield; Grigorios G. Chrysos; Yannis Panagakis

Segmentation, Grouping and Shape Analysis 91a Dynamic Prototype Convolution Network for Few-Shot Semantic Segmentation

Jie Liu; Yanqi Bao; Guo-Sen Xie; Huan Xiong; Jan-Jakob Sonke; Efstratios Gavves

  92a Generalized Few-Shot Semantic Segmentation

Zhuotao Tian; Xin Lai; Li Jiang; Shu Liu; Michelle Shu; Hengshuang Zhao; Jiaya Jia

  93a Learning Non-Target Knowledge for Few-Shot Semantic Segmentation

Yuanwei Liu; Nian Liu; Qinglong Cao; Xiwen Yao; Junwei Han; Ling Shao

  94a Decoupling Zero-Shot Semantic Segmentation

Jian Ding; Nan Xue; Gui-Song Xia; Dengxin Dai

  95a Class-Balanced Pixel-Level Self-Labeling for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Ruihuang Li; Shuai Li; Chenhang He; Yabin Zhang; Xu Jia; Lei Zhang

  96a ContrastMask: Contrastive Learning To Segment Every Thing

Xuehui Wang; Kai Zhao; Ruixin Zhang; Shouhong Ding; Yan Wang; Wei Shen

  97a The Neurally-Guided Shape Parser: Grammar-Based Labeling of 3D Shape Regions With Approximate Inference

R. Kenny Jones; Aalia Habib; Rana Hanocka; Daniel Ritchie

  98a AutoGPart: Intermediate Supervision Search for Generalizable 3D Part Segmentation

Xueyi Liu; Xiaomeng Xu; Anyi Rao; Chuang Gan; Li Yi

  99a APES: Articulated Part Extraction From Sprite Sheets

Zhan Xu; Matthew Fisher; Yang Zhou; Deepali Aneja; Rushikesh Dudhat; Li Yi; Evangelos Kalogerakis

  100a GASP, a Generalized Framework for Agglomerative Clustering of Signed Graphs and Its Application to Instance Segmentation

Alberto Bailoni; Constantin Pape; Nathan Hütsch; Steffen Wolf; Thorsten Beier; Anna Kreshuk; Fred A. Hamprecht

  101a CycleMix: A Holistic Strategy for Medical Image Segmentation From Scribble Supervision Ke Zhang; Xiahai Zhuang
  102a Cross-Patch Dense Contrastive Learning for Semi-Supervised Segmentation of Cellular Nuclei in Histopathologic Images

Huisi Wu; Zhaoze Wang; Youyi Song; Lin Yang; Jing Qin

  103a C-CAM: Causal CAM for Weakly Supervised Semantic Segmentation on Medical Image

Zhang Chen; Zhiqiang Tian; Jihua Zhu; Ce Li; Shaoyi Du

  104a CRIS: CLIP-Driven Referring Image Segmentation

Zhaoqing Wang; Yu Lu; Qiang Li; Xunqiang Tao; Yandong Guo; Mingming Gong; Tongliang Liu

  105a MatteFormer: Transformer-Based Image Matting via Prior-Tokens

GyuTae Park; SungJoon Son; JaeYoung Yoo; SeHo Kim; Nojun Kwak

  106a Boosting Robustness of Image Matting With Context Assembling and Strong Data Augmentation

Yutong Dai; Brian Price; He Zhang; Chunhua Shen

  107a Pyramid Grafting Network for One-Stage High Resolution Saliency Detection

Chenxi Xie; Changqun Xia; Mingcan Ma; Zhirui Zhao; Xiaowu Chen; Jia Li

  108a Multi-Source Uncertainty Mining for Deep Unsupervised Saliency Detection

Yifan Wang; Wenbo Zhang; Lijun Wang; Ting Liu; Huchuan Lu

  109a Modeling Motion With Multi-Modal Features for Text-Based Video Segmentation

Wangbo Zhao; Kai Wang; Xiangxiang Chu; Fuzhao Xue; Xinchao Wang; Yang You

  110a GAT-CADNet: Graph Attention Network for Panoptic Symbol Spotting in CAD Drawings

Zhaohua Zheng; Jianfang Li; Lingjie Zhu; Honghua Li; Frank Petzold; Ping Tan

  111a Bending Graphs: Hierarchical Shape Matching Using Gated Optimal Transport

Mahdi Saleh; Shun-Cheng Wu; Luca Cosmo; Nassir Navab; Benjamin Busam; Federico Tombari

  112a CAPRI-Net: Learning Compact CAD Shapes With Adaptive Primitive Assembly

Fenggen Yu; Zhiqin Chen; Manyi Li; Aditya Sanghi; Hooman Shayani; Ali Mahdavi-Amiri; Hao Zhang

  113a RIM-Net: Recursive Implicit Fields for Unsupervised Learning of Hierarchical Shape Structures Chengjie Niu; Manyi Li; Kai Xu; Hao Zhang
  114a Discovering Objects That Can Move

Zhipeng Bao; Pavel Tokmakov; Allan Jabri; Yu-Xiong Wang; Adrien Gaidon; Martial Hebert

  115a PatchFormer: An Efficient Point Transformer With Patch Attention

Cheng Zhang; Haocheng Wan; Xinyi Shen; Zizhao Wu

  116a Panoptic-PHNet: Towards Real-Time and High-Precision LiDAR Panoptic Segmentation via Clustering Pseudo Heatmap

Jinke Li; Xiao He; Yang Wen; Yuan Gao; Xiaoqiang Cheng; Dan Zhang

  117a SemAffiNet: Semantic-Affine Transformation for Point Cloud Segmentation

Ziyi Wang; Yongming Rao; Xumin Yu; Jie Zhou; Jiwen Lu

  118a An MIL-Derived Transformer for Weakly Supervised Point Cloud Segmentation

Cheng-Kun Yang; Ji-Jia Wu; Kai-Syun Chen; Yung-Yu Chuang; Yen-Yu Lin

  119a Weakly Supervised Segmentation on Outdoor 4D Point Clouds With Temporal Matching and Spatial Graph Propagation

Hanyu Shi; Jiacheng Wei; Ruibo Li; Fayao Liu; Guosheng Lin

  120a Point2Cyl: Reverse Engineering 3D Objects From Point Clouds to Extrusion Cylinders

Mikaela Angelina Uy; Yen-Yu Chang; Minhyuk Sung; Purvi Goel; Joseph G. Lambourne; Tolga Birdal; Leonidas J. Guibas

Deep Learning Architectures & Techniques 121a Demystifying the Neural Tangent Kernel From a Practical Perspective: Can It Be Trusted for Neural Architecture Search Without Training?

Jisoo Mok; Byunggook Na; Ji-Hoon Kim; Dongyoon Han; Sungroh Yoon

  122a BaLeNAS: Differentiable Architecture Search via the Bayesian Learning Rule

Miao Zhang; Shirui Pan; Xiaojun Chang; Steven Su; Jilin Hu; Gholamreza (Reza) Haffari; Bin Yang

  123a Arch-Graph: Acyclic Architecture Relation Predictor for Task-Transferable Neural Architecture Search

Minbin Huang; Zhijian Huang; Changlin Li; Xin Chen; Hang Xu; Zhenguo Li; Xiaodan Liang

  124a Shapley-NAS: Discovering Operation Contribution for Neural Architecture Search

Han Xiao; Ziwei Wang; Zheng Zhu; Jie Zhou; Jiwen Lu

  125a GreedyNASv2: Greedier Search With a Greedy Path Filter

Tao Huang; Shan You; Fei Wang; Chen Qian; Changshui Zhang; Xiaogang Wang; Chang Xu

  126a Neural Architecture Search With Representation Mutual Information

Xiawu Zheng; Xiang Fei; Lei Zhang; Chenglin Wu; Fei Chao; Jianzhuang Liu; Wei Zeng; Yonghong Tian; Rongrong Ji

  127a Performance-Aware Mutual Knowledge Distillation for Improving Neural Architecture Search Pengtao Xie; Xuefeng Du
  128a Knowledge Distillation With the Reused Teacher Classifier

Defang Chen; Jian-Ping Mei; Hailin Zhang; Can Wang; Yan Feng; Chun Chen

  129a Self-Distillation From the Last Mini-Batch for Consistency Regularization

Yiqing Shen; Liwu Xu; Yuzhe Yang; Yaqian Li; Yandong Guo

  130a Decoupled Knowledge Distillation

Borui Zhao; Quan Cui; Renjie Song; Yiyu Qiu; Jiajun Liang

  131a Scaling Up Your Kernels to 31x31: Revisiting Large Kernel Design in CNNs

Xiaohan Ding; Xiangyu Zhang; Jungong Han; Guiguang Ding

  132a A ConvNet for the 2020s

Zhuang Liu; Hanzi Mao; Chao-Yuan Wu; Christoph Feichtenhofer; Trevor Darrell; Saining Xie

  133a Beyond Fixation: Dynamic Window Visual Transformer

Pengzhen Ren; Changlin Li; Guangrun Wang; Yun Xiao; Qing Du; Xiaodan Liang; Xiaojun Chang

  134a Lite Vision Transformer With Enhanced Self-Attention

Chenglin Yang; Yilin Wang; Jianming Zhang; He Zhang; Zijun Wei; Zhe Lin; Alan Yuille

  135a Swin Transformer V2: Scaling Up Capacity and Resolution

Ze Liu; Han Hu; Yutong Lin; Zhuliang Yao; Zhenda Xie; Yixuan Wei; Jia Ning; Yue Cao; Zheng Zhang; Li Dong; Furu Wei; Baining Guo

  136a The Principle of Diversity: Training Stronger Vision Transformers Calls for Reducing All Levels of Redundancy

Tianlong Chen; Zhenyu Zhang; Yu Cheng; Ahmed Awadallah; Zhangyang Wang

  137a MulT: An End-to-End Multitask Learning Transformer

Deblina Bhattacharjee; Tong Zhang; Sabine Süsstrunk; Mathieu Salzmann

  138a Towards Robust Vision Transformer

Xiaofeng Mao; Gege Qi; Yuefeng Chen; Xiaodan Li; Ranjie Duan; Shaokai Ye; Yuan He; Hui Xue

  139a DearKD: Data-Efficient Early Knowledge Distillation for Vision Transformers

Xianing Chen; Qiong Cao; Yujie Zhong; Jing Zhang; Shenghua Gao; Dacheng Tao

  140a MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens

Jiemin Fang; Lingxi Xie; Xinggang Wang; Xiaopeng Zhang; Wenyu Liu; Qi Tian

  141a NomMer: Nominate Synergistic Context in Vision Transformer for Visual Recognition

Hao Liu; Xinghua Jiang; Xin Li; Zhimin Bao; Deqiang Jiang; Bo Ren

  142a TopFormer: Token Pyramid Transformer for Mobile Semantic Segmentation

Wenqiang Zhang; Zilong Huang; Guozhong Luo; Tao Chen; Xinggang Wang; Wenyu Liu; Gang Yu; Chunhua Shen

  143a Multi-Scale High-Resolution Vision Transformer for Semantic Segmentation

Jiaqi Gu; Hyoukjun Kwon; Dilin Wang; Wei Ye; Meng Li; Yu-Hsin Chen; Liangzhen Lai; Vikas Chandra; David Z. Pan

  144a Scaling Vision Transformers

Xiaohua Zhai; Alexander Kolesnikov; Neil Houlsby; Lucas Beyer

  145a Bridged Transformer for Vision and Point Cloud 3D Object Detection

Yikai Wang; TengQi Ye; Lele Cao; Wenbing Huang; Fuchun Sun; Fengxiang He; Dacheng Tao

  146a CSWin Transformer: A General Vision Transformer Backbone With Cross-Shaped Windows

Xiaoyi Dong; Jianmin Bao; Dongdong Chen; Weiming Zhang; Nenghai Yu; Lu Yuan; Dong Chen; Baining Guo

  147a TransMix: Attend To Mix for Vision Transformers

Jie-Neng Chen; Shuyang Sun; Ju He; Philip H.S. Torr; Alan Yuille; Song Bai

  148a MiniViT: Compressing Vision Transformers With Weight Multiplexing

Jinnian Zhang; Houwen Peng; Kan Wu; Mengchen Liu; Bin Xiao; Jianlong Fu; Lu Yuan

  149a Fine-Tuning Image Transformers Using Learnable Memory

Mark Sandler; Andrey Zhmoginov; Max Vladymyrov; Andrew Jackson

  150a Patch Slimming for Efficient Vision Transformers

Yehui Tang; Kai Han; Yunhe Wang; Chang Xu; Jianyuan Guo; Chao Xu; Dacheng Tao

  151a CMT: Convolutional Neural Networks Meet Vision Transformers

Jianyuan Guo; Kai Han; Han Wu; Yehui Tang; Xinghao Chen; Yunhe Wang; Chang Xu

  152a Multimodal Token Fusion for Vision Transformers

Yikai Wang; Xinghao Chen; Lele Cao; Wenbing Huang; Fuchun Sun; Yunhe Wang

Efficient Learning & Inference 153a CAFE: Learning To Condense Dataset by Aligning Features

Kai Wang; Bo Zhao; Xiangyu Peng; Zheng Zhu; Shuo Yang; Shuo Wang; Guan Huang; Hakan Bilen; Xinchao Wang; Yang You

  154a Lite-MDETR: A Lightweight Multi-Modal Detector

Qian Lou; Yen-Chang Hsu; Burak Uzkent; Ting Hua; Yilin Shen; Hongxia Jin

  155a DeeCap: Dynamic Early Exiting for Efficient Image Captioning

Zhengcong Fei; Xu Yan; Shuhui Wang; Qi Tian

  156a Searching the Deployable Convolution Neural Networks for GPUs

Linnan Wang; Chenhan Yu; Satish Salian; Slawomir Kierat; Szymon Migacz; Alex Fit Florea

  157a Active Learning by Feature Mixing

Amin Parvaneh; Ehsan Abbasnejad; Damien Teney; Gholamreza (Reza) Haffari; Anton van den Hengel; Javen Qinfeng Shi

  158a When To Prune? A Policy Towards Early Structural Pruning

Maying Shen; Pavlo Molchanov; Hongxu Yin; Jose M. Alvarez

  159a Contrastive Dual Gating: Learning Sparse Features With Contrastive Learning

Jian Meng; Li Yang; Jinwoo Shin; Deliang Fan; Jae-sun Seo

  160a How Well Do Sparse ImageNet Models Transfer?

Eugenia Iofinova; Alexandra Peste; Mark Kurtz; Dan Alistarh

  161a Rep-Net: Efficient On-Device Learning via Feature Reprogramming Li Yang; Adnan Siraj Rakin; Deliang Fan
  162a CHEX: CHannel EXploration for CNN Model Compression

Zejiang Hou; Minghai Qin; Fei Sun; Xiaolong Ma; Kun Yuan; Yi Xu; Yen-Kuang Chen; Rong Jin; Yuan Xie; Sun-Yuan Kung

  163a HODEC: Towards Efficient High-Order DEcomposed Convolutional Neural Networks

Miao Yin; Yang Sui; Wanzhao Yang; Xiao Zang; Yu Gong; Bo Yuan

  164a AdaViT: Adaptive Vision Transformers for Efficient Image Recognition

Lingchen Meng; Hengduo Li; Bor-Chun Chen; Shiyi Lan; Zuxuan Wu; Yu-Gang Jiang; Ser-Nam Lim

  165a Cross-Image Relational Knowledge Distillation for Semantic Segmentation

Chuanguang Yang; Helong Zhou; Zhulin An; Xue Jiang; Yongjun Xu; Qian Zhang

  166a Mr.BiQ: Post-Training Non-Uniform Quantization Based on Minimizing the Reconstruction Error

Yongkweon Jeon; Chungman Lee; Eulrang Cho; Yeonju Ro

  167a IntraQ: Learning Synthetic Images With Intra-Class Heterogeneity for Zero-Shot Network Quantization

Yunshan Zhong; Mingbao Lin; Gongrui Nan; Jianzhuang Liu; Baochang Zhang; Yonghong Tian; Rongrong Ji

  168a DECORE: Deep Compression With Reinforcement Learning

Manoj Alwani; Yang Wang; Vashisht Madhavan

  169a Towards Efficient and Scalable Sharpness-Aware Minimization

Yong Liu; Siqi Mai; Xiangning Chen; Cho-Jui Hsieh; Yang You

  170a AEGNN: Asynchronous Event-Based Graph Neural Networks

Simon Schaefer; Daniel Gehrig; Davide Scaramuzza

  171a DiSparse: Disentangled Sparsification for Multitask Model Compression

Xinglong Sun; Ali Hassani; Zhangyang Wang; Gao Huang; Humphrey Shi

  172a Multi-Modal Extreme Classification

Anshul Mittal; Kunal Dahiya; Shreya Malani; Janani Ramaswamy; Seba Kuruvilla; Jitendra Ajmera; Keng-hao Chang; Sumeet Agarwal; Purushottam Kar; Manik Varma

  173a A Sampling-Based Approach for Efficient Clustering in Large Datasets

Georgios Exarchakis; Omar Oubari; Gregor Lenz

  174a Come-Closer-Diffuse-Faster: Accelerating Conditional Diffusion Models for Inverse Problems Through Stochastic Contraction

Hyungjin Chung; Byeongsu Sim; Jong Chul Ye

  175a Learnable Lookup Table for Neural Network Quantization

Longguang Wang; Xiaoyu Dong; Yingqian Wang; Li Liu; Wei An; Yulan Guo

  176a Instance-Aware Dynamic Neural Network Quantization

Zhenhua Liu; Yunhe Wang; Kai Han; Siwei Ma; Wen Gao

  177a Training High-Performance Low-Latency Spiking Neural Networks by Differentiation on Spike Representation

Qingyan Meng; Mingqing Xiao; Shen Yan; Yisen Wang; Zhouchen Lin; Zhi-Quan Luo

  178a Fire Together Wire Together: A Dynamic Pruning Approach With Self-Supervised Mask Prediction

Sara Elkerdawy; Mostafa Elhoushi; Hong Zhang; Nilanjan Ray

  179a Wavelet Knowledge Distillation: Towards Efficient Image-to-Image Translation

Linfeng Zhang; Xin Chen; Xiaobing Tu; Pengfei Wan; Ning Xu; Kaisheng Ma

  180a PokeBNN: A Binary Pursuit of Lightweight Accuracy Yichi Zhang; Zhiru Zhang; Lukasz Lew
  181a Automated Progressive Learning for Efficient Training of Vision Transformers

Changlin Li; Bohan Zhuang; Guangrun Wang; Xiaodan Liang; Xiaojun Chang; Yi Yang

  182a DeltaCNN: End-to-End CNN Inference of Sparse Frame Differences in Videos

Mathias Parger; Chengcheng Tang; Christopher D. Twigg; Cem Keskin; Robert Wang; Markus Steinberger

  183a Channel Balancing for Accurate Quantization of Winograd Convolutions Vladimir Chikin; Vladimir Kryzhanovskiy
  184a ClusterGNN: Cluster-Based Coarse-To-Fine Graph Neural Network for Efficient Feature Matching

Yan Shi; Jun-Xiong Cai; Yoli Shavit; Tai-Jiang Mu; Wensen Feng; Kai Zhang

  185a Interspace Pruning: Using Adaptive Filter Representations To Improve Training of Sparse CNNs

Paul Wimmer; Jens Mehnert; Alexandru Condurache

  186a AlignQ: Alignment Quantization With ADMM-Based Correlation Preservation

Ting-An Chen; De-Nian Yang; Ming-Syan Chen

  187a TVConv: Efficient Translation Variant Convolution for Layout-Aware Visual Processing

Jierun Chen; Tianlang He; Weipeng Zhuo; Li Ma; Sangtae Ha; S.-H. Gary Chan

  188a SplitNets: Designing Neural Architectures for Efficient Distributed Computing on Head-Mounted Systems

Xin Dong; Barbara De Salvo; Meng Li; Chiao Liu; Zhongnan Qu; H.T. Kung; Ziyun Li

  189a TO-FLOW: Efficient Continuous Normalizing Flows With Temporal Optimization Adjoint With Moving Speed

Shian Du; Yihong Luo; Wei Chen; Jian Xu; Delu Zeng

Physics-Based Vision and Shape-From-X 190a DiLiGenT102: A Photometric Stereo Benchmark Dataset With Controlled Shape and Material Variation

Jieji Ren; Feishi Wang; Jiahao Zhang; Qian Zheng; Mingjun Ren; Boxin Shi

  191a Universal Photometric Stereo Network Using Global Lighting Contexts Satoshi Ikehata
  192a Uncertainty-Aware Deep Multi-View Photometric Stereo

Berk Kaya; Suryansh Kumar; Carlos Oliveira; Vittorio Ferrari; Luc Van Gool

  193a Fast Light-Weight Near-Field Photometric Stereo

Daniel Lichy; Soumyadip Sengupta; David W. Jacobs

  194a Glass Segmentation Using Intensity and Spectral Polarization Cues

Haiyang Mei; Bo Dong; Wen Dong; Jiaxi Yang; Seung-Hwan Baek; Felix Heide; Pieter Peers; Xiaopeng Wei; Xin Yang

  195a Shape From Polarization for Complex Scenes in the Wild

Chenyang Lei; Chenyang Qi; Jiaxin Xie; Na Fan; Vladlen Koltun; Qifeng Chen

  196a Deep Depth From Focus With Differential Focus Volume Fengting Yang; Xiaolei Huang; Zihan Zhou
  197a Optimal LED Spectral Multiplexing for NIR2RGB Translation

Lei Liu; Yuze Chen; Junchi Yan; Yinqiang Zheng

  198a Shape From Thermal Radiation: Passive Ranging Using Multi-Spectral LWIR Measurements

Yasuto Nagase; Takahiro Kushida; Kenichiro Tanaka; Takuya Funatomi; Yasuhiro Mukaigawa

  199a NAN: Noise-Aware NeRFs for Burst-Denoising Naama Pearl; Tali Treibitz; Simon Korman
  200a Estimating Fine-Grained Noise Model via Contrastive Learning Yunhao Zou; Ying Fu
  201a Real-Time Hyperspectral Imaging in Hardware via Trained Metasurface Encoders

Maksim Makarenko; Arturo Burguete-Lopez; Qizhou Wang; Fedor Getman; Silvio Giancola; Bernard Ghanem; Andrea Fratalocchi

  202a MNSRNet: Multimodal Transformer Network for 3D Surface Super-Resolution

Wuyuan Xie; Tengcong Huang; Miaohui Wang

  203a PhyIR: Physics-Based Inverse Rendering for Panoramic Indoor Images

Zhen Li; Lingli Wang; Xiang Huang; Cihui Pan; Jiaqi Yang

Visual Reasoning 204a Neural Shape Mating: Self-Supervised Object Assembly With Adversarial Shape Priors

Yun-Chun Chen; Haoda Li; Dylan Turpin; Alec Jacobson; Animesh Garg

  205a Learning To Anticipate Future With Dynamic Context Removal Xinyu Xu; Yong-Lu Li; Cewu Lu
  206a Self-Supervised Spatial Reasoning on Multi-View Line Drawings

Siyuan Xiang; Anbang Yang; Yanfei Xue; Yaoqing Yang; Chen Feng

  207a Contextual Debiasing for Visual Recognition With Causal Mechanisms

Ruyang Liu; Hao Liu; Ge Li; Haodi Hou; TingHao Yu; Tao Yang

3D From Multi-View & Sensors 208a Relative Pose From a Calibrated and an Uncalibrated Smartphone Image

Yaqing Ding; Daniel Barath; Jian Yang; Zuzana Kukelova

  209a Exploiting Rigidity Constraints for LiDAR Scene Flow Estimation

Guanting Dong; Yueyi Zhang; Hanlin Li; Xiaoyan Sun; Zhiwei Xiong

  210a NICE-SLAM: Neural Implicit Scalable Encoding for SLAM

Zihan Zhu; Songyou Peng; Viktor Larsson; Weiwei Xu; Hujun Bao; Zhaopeng Cui; Martin R. Oswald; Marc Pollefeys

  211a NinjaDesc: Content-Concealing Visual Descriptors via Adversarial Learning

Tony Ng; Hyo Jin Kim; Vincent T. Lee; Daniel DeTone; Tsun-Yi Yang; Tianwei Shen; Eddy Ilg; Vassileios Balntas; Krystian Mikolajczyk; Chris Sweeney

  212a ScaleNet: A Shallow Architecture for Scale Estimation

Axel Barroso-Laguna; Yurun Tian; Krystian Mikolajczyk

  213a Camera Pose Estimation Using Implicit Distortion Models Linfei Pan; Marc Pollefeys; Viktor Larsson
  214a GIFS: Neural Implicit Function for General Shape Representation

Jianglong Ye; Yuntao Chen; Naiyan Wang; Xiaolong Wang

  215a Learning Deep Implicit Functions for 3D Shapes With Dynamic Code Clouds

Tianyang Li; Xin Wen; Yu-Shen Liu; Hua Su; Zhizhong Han

  216a SPAMs: Structured Implicit Parametric Models

Pablo Palafox; Nikolaos Sarafianos; Tony Tung; Angela Dai

  217a Deblur-NeRF: Neural Radiance Fields From Blurry Images

Li Ma; Xiaoyu Li; Jing Liao; Qi Zhang; Xuan Wang; Jue Wang; Pedro V. Sander

  218a Panoptic Neural Fields: A Semantic Object-Aware Neural Scene Representation

Abhijit Kundu; Kyle Genova; Xiaoqi Yin; Alireza Fathi; Caroline Pantofaru; Leonidas J. Guibas; Andrea Tagliasacchi; Frank Dellaert; Thomas Funkhouser

  219a Depth-Supervised NeRF: Fewer Views and Faster Training for Free

Kangle Deng; Andrew Liu; Jun-Yan Zhu; Deva Ramanan

  220a Dense Depth Priors for Neural Radiance Fields From Sparse Input Views

Barbara Roessle; Jonathan T. Barron; Ben Mildenhall; Pratul P. Srinivasan; Matthias Nießner

  221a EfficientNeRF ­ Efficient Neural Radiance Fields

Tao Hu; Shu Liu; Yilun Chen; Tiancheng Shen; Jiaya Jia

  222a InfoNeRF: Ray Entropy Minimization for Few-Shot Neural Volume Rendering Mijeong Kim; Seonguk Seo; Bohyung Han
  223a Mega-NERF: Scalable Construction of Large-Scale NeRFs for Virtual Fly-Throughs

Haithem Turki; Deva Ramanan; Mahadev Satyanarayanan

  224a Urban Radiance Fields

Konstantinos Rematas; Andrew Liu; Pratul P. Srinivasan; Jonathan T. Barron; Andrea Tagliasacchi; Thomas Funkhouser; Vittorio Ferrari

  225a Hallucinated Neural Radiance Fields in the Wild

Xingyu Chen; Qi Zhang; Xiaoyu Li; Yue Chen; Ying Feng; Xuan Wang; Jue Wang

  226a Towards Multimodal Depth Estimation From Light Fields

Titus Leistner; Radek Mackowiak; Lynton Ardizzone; Ullrich Köthe; Carsten Rother

  227a Degradation-Agnostic Correspondence From Resolution-Asymmetric Stereo

Xihao Chen; Zhiwei Xiong; Zhen Cheng; Jiayong Peng; Yueyi Zhang; Zheng-Jun Zha

  228a Uniform Subdivision of Omnidirectional Camera Space for Efficient Spherical Stereo Matching

Donghun Kang; Hyeonjoong Jang; Jungeon Lee; Chong-Min Kyung; Min H. Kim

  229a Attention Concatenation Volume for Accurate and Efficient Stereo Matching

Gangwei Xu; Junda Cheng; Peng Guo; Xin Yang

  230a Generalized Binary Search Network for Highly-Efficient Multi-View Stereo Zhenxing Mi; Chang Di; Dan Xu
  231a Revisiting Domain Generalized Stereo Matching Networks From a Feature Consistency Perspective

Jiawei Zhang; Xiang Wang; Xiao Bai; Chen Wang; Lei Huang; Yimin Chen; Lin Gu; Jun Zhou; Tatsuya Harada; Edwin R. Hancock

  232a GraftNet: Towards Domain Generalized Stereo Matching With a Broad-Spectrum and Task-Oriented Feature Biyang Liu; Huimin Yu; Guodong Qi
  233a ITSA: An Information-Theoretic Approach to Automatic Shortcut Avoidance and Domain Generalization in Stereo Matching Networks

WeiQin Chuah; Ruwan Tennakoon; Reza Hoseinnezhad; Alireza Bab-Hadiashar; David Suter

  234a ActiveZero: Mixed Domain Learning for Active Stereovision With Zero Annotation

Isabella Liu; Edward Yang; Jianyu Tao; Rui Chen; Xiaoshuai Zhang; Qing Ran; Zhu Liu; Hao Su

  235a FoggyStereo: Stereo Matching With Fog Volume Representation Chengtang Yao; Lidong Yu
Pose Estimation & Tracking 236a Multi-Person Extreme Motion Prediction

Wen Guo; Xiaoyu Bie; Xavier Alameda-Pineda; Francesc Moreno-Noguer

  237a Learning Local-Global Contextual Adaptation for Multi-Person Pose Estimation

Nan Xue; Tianfu Wu; Gui-Song Xia; Liangpei Zhang

  238a AdaptPose: Cross-Dataset Adaptation for 3D Human Pose Estimation by Learnable Motion Generation

Mohsen Gholami; Bastian Wandt; Helge Rhodin; Rabab Ward; Z. Jane Wang

  239a Single-Stage Is Enough: Multi-Person Absolute 3D Pose Estimation

Lei Jin; Chenyang Xu; Xiaojuan Wang; Yabo Xiao; Yandong Guo; Xuecheng Nie; Jian Zhao

  240a Distribution-Aware Single-Stage Models for Multi-Person 3D Pose Estimation

Zitian Wang; Xuecheng Nie; Xiaochao Qu; Yunpeng Chen; Si Liu

  241a Trajectory Optimization for Physics-Based Reconstruction of 3D Human Pose From Monocular Video

Erik Gärtner; Mykhaylo Andriluka; Hongyi Xu; Cristian Sminchisescu

  242a Ray3D: Ray-Based 3D Human Pose Estimation for Monocular Absolute 3D Localization

Yu Zhan; Fenghai Li; Renliang Weng; Wongun Choi

  243a Lite Pose: Efficient Architecture Design for 2D Human Pose Estimation

Yihan Wang; Muyang Li; Han Cai; Wei-Ming Chen; Song Han

  244a Location-Free Human Pose Estimation

Xixia Xu; Yingguo Gao; Ke Yan; Xue Lin; Qi Zou

  245a MHFormer: Multi-Hypothesis Transformer for 3D Human Pose Estimation

Wenhao Li; Hong Liu; Hao Tang; Pichao Wang; Luc Van Gool

  246a Estimating Egocentric 3D Human Pose in the Wild With External Weak Supervision

Jian Wang; Lingjie Liu; Weipeng Xu; Kripasindhu Sarkar; Diogo Luvizon; Christian Theobalt

  247a Physical Inertial Poser (PIP): Physics-Aware Real-Time Human Motion Tracking From Sparse Inertial Sensors

Xinyu Yi; Yuxiao Zhou; Marc Habermann; Soshi Shimada; Vladislav Golyanik; Christian Theobalt; Feng Xu

  248a PoseKernelLifter: Metric Lifting of 3D Human Pose Using Sound

Zhijian Yang; Xiaoran Fan; Volkan Isler; Hyun Soo Park

  249a Differentiable Dynamics for Articulated 3D Human Motion Reconstruction

Erik Gärtner; Mykhaylo Andriluka; Erwin Coumans; Cristian Sminchisescu

  250a COAP: Compositional Articulated Occupancy of People

Marko Mihajlovic; Shunsuke Saito; Aayush Bansal; Michael Zollhöfer; Siyu Tang

  251a Capturing Humans in Motion: Temporal-Attentive 3D Human Pose and Shape Estimation From Monocular Video

Wen-Li Wei; Jen-Chun Lin; Tyng-Luh Liu; Hong-Yuan Mark Liao

  252a SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration Zhi Chen; Kun Sun; Fan Yang; Wenbing Tao
  253a MixSTE: Seq2seq Mixed Spatio-Temporal Encoder for 3D Human Pose Estimation in Video

Jinlu Zhang; Zhigang Tu; Jianyu Yang; Yujin Chen; Junsong Yuan

  254a Putting People in Their Place: Monocular Regression of 3D People in Depth

Yu Sun; Wu Liu; Qian Bao; Yili Fu; Tao Mei; Michael J. Black

  255a FLAG: Flow-Based 3D Avatar Generation From Sparse Observations

Sadegh Aliakbarian; Pashmina Cameron; Federica Bogo; Andrew Fitzgibbon; Thomas J. Cashman

  256a GOAL: Generating 4D Whole-Body Motion for Hand-Object Grasping

Omid Taheri; Vasileios Choutas; Michael J. Black; Dimitrios Tzionas

  257a Capturing and Inferring Dense Full-Body Human-Scene Contact

Chun-Hao P. Huang; Hongwei Yi; Markus Höschle; Matvey Safroshkin; Tsvetelina Alexiadis; Senya Polikovsky; Daniel Scharstein; Michael J. Black

  258a BodyMap: Learning Full-Body Dense Correspondence Map

Anastasia Ianina; Nikolaos Sarafianos; Yuanlu Xu; Ignacio Rocco; Tony Tung

  259a ICON: Implicit Clothed Humans Obtained From Normals

Yuliang Xiu; Jinlong Yang; Dimitrios Tzionas; Michael J. Black