Orals 6/22 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Wednesday, June 22, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Transfer / Low-Shot / Long-Tail Learning
Session Chairs: Lorenzo Torresani (Dartmouth College), Mei Chen (Microsoft), Ehsan Adeli (Stanford Univ.)

Poster ID Title Authors
1b Balanced MSE for Imbalanced Visual Regression

Jiawei Ren; Mingyuan Zhang; Cunjun Yu; Ziwei Liu

2b Transferability Metrics for Selecting Source Model Ensembles

Andrea Agostinelli; Jasper Uijlings; Thomas Mensink; Vittorio Ferrari

3b OoD-Bench: Quantifying and Understanding Two Dimensions of Out-of-Distribution Generalization

Nanyang Ye; Kaican Li; Haoyue Bai; Runpeng Yu; Lanqing Hong; Fengwei Zhou; Zhenguo Li; Jun Zhu

4b Robust Fine-Tuning of Zero-Shot Models

Mitchell Wortsman; Gabriel Ilharco; Jong Wook Kim; Mike Li; Simon Kornblith; Rebecca Roelofs; Raphael Gontijo Lopes; Hannaneh Hajishirzi; Ali Farhadi; Hongseok Namkoong; Ludwig Schmidt

5b Joint Distribution Matters: Deep Brownian Distance Covariance for Few-Shot Classification

Jiangtao Xie; Fei Long; Jiaming Lv; Qilong Wang; Peihua Li

6b Learning To Learn and Remember Super Long Multi-Domain Task Sequence

Zhenyi Wang; Li Shen; Tiehang Duan; Donglin Zhan; Le Fang; Mingchen Gao

7b Learning Distinctive Margin Toward Active Domain Adaptation

Ming Xie; Yuxi Li; Yabiao Wang; Zekun Luo; Zhenye Gan; Zhongyi Sun; Mingmin Chi; Chengjie Wang; Pei Wang

8b DINE: Domain Adaptation From Single and Multiple Black-Box Predictors Jian Liang; Dapeng Hu; Jiashi Feng; Ran He
9b Source-Free Object Detection by Learning To Overlook Domain Style

Shuaifeng Li; Mao Ye; Xiatian Zhu; Lihua Zhou; Lin Xiong

10b Towards Principled Disentanglement for Domain Generalization

Hanlin Zhang; Yi-Fan Zhang; Weiyang Liu; Adrian Weller; Bernhard Schölkopf; Eric P. Xing

11b Exact Feature Distribution Matching for Arbitrary Style Transfer and Domain Generalization

Yabin Zhang; Minghan Li; Ruihuang Li; Kui Jia; Lei Zhang

12b Causality Inspired Representation Learning for Domain Generalization

Fangrui Lv; Jian Liang; Shuang Li; Bin Zang; Chi Harold Liu; Ziteng Wang; Di Liu

13b Learning What Not To Segment: A New Perspective on Few-Shot Segmentation

Chunbo Lang; Gong Cheng; Binfei Tu; Junwei Han

14b Towards Fewer Annotations: Active Learning via Region Impurity and Prediction Uncertainty for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Binhui Xie; Longhui Yuan; Shuang Li; Chi Harold Liu; Xinjing Cheng

15b ADeLA: Automatic Dense Labeling With Attention for Viewpoint Shift in Semantic Segmentation

Hanxiang Ren; Yanchao Yang; He Wang; Bokui Shen; Qingnan Fan; Youyi Zheng; C. Karen Liu; Leonidas J. Guibas

 

Date: Wednesday, June 22, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Motion, Tracking, Registration, Vision & X, and Theory
Session Chairs: Fuxin Li (Oregon State Univ.), Hamid Rezatofighi (Monash Univ.), Vincent Lepetit (Université de Bordeaux)

Poster ID Title Authors
16b MeMOT: Multi-Object Tracking With Memory

Jiarui Cai; Mingze Xu; Wei Li; Yuanjun Xiong; Wei Xia; Zhuowen Tu; Stefano Soatto

17b Unsupervised Learning of Accurate Siamese Tracking

Qiuhong Shen; Lei Qiao; Jinyang Guo; Peixia Li; Xin Li; Bo Li; Weitao Feng; Weihao Gan; Wei Wu; Wanli Ouyang

18b Beyond 3D Siamese Tracking: A Motion-Centric Paradigm for 3D Single Object Tracking in Point Clouds

Chaoda Zheng; Xu Yan; Haiming Zhang; Baoyuan Wang; Shenghui Cheng; Shuguang Cui; Zhen Li

19b GMFlow: Learning Optical Flow via Global Matching

Haofei Xu; Jing Zhang; Jianfei Cai; Hamid Rezatofighi; Dacheng Tao

20b GridShift: A Faster Mode-Seeking Algorithm for Image Segmentation and Object Tracking

Abhishek Kumar; Oladayo S. Ajani; Swagatam Das; Rammohan Mallipeddi

21b SNUG: Self-Supervised Neural Dynamic Garments

Igor Santesteban; Miguel A. Otaduy; Dan Casas

22b Weakly-Supervised Action Transition Learning for Stochastic Human Motion Prediction

Wei Mao; Miaomiao Liu; Mathieu Salzmann

23b Multi-Objective Diverse Human Motion Prediction With Knowledge Distillation

Hengbo Ma; Jiachen Li; Ramtin Hosseini; Masayoshi Tomizuka; Chiho Choi

24b Context-Aware Sequence Alignment Using 4D Skeletal Augmentation

Taein Kwon; Bugra Tekin; Siyu Tang; Marc Pollefeys

25b Enabling Equivariance for Arbitrary Lie Groups

Lachlan E. MacDonald; Sameera Ramasinghe; Simon Lucey

26b RAMA: A Rapid Multicut Algorithm on GPU Ahmed Abbas; Paul Swoboda
27b Self-Supervised Material and Texture Representation Learning for Remote Sensing Tasks Peri Akiva; Matthew Purri; Matthew Leotta
28b RCP: Recurrent Closest Point for Point Cloud

Xiaodong Gu; Chengzhou Tang; Weihao Yuan; Zuozhuo Dai; Siyu Zhu; Ping Tan

29b Audio-Visual Speech Codecs: Rethinking Audio-Visual Speech Enhancement by Re-Synthesis

Karren Yang; Dejan Marković; Steven Krenn; Vasu Agrawal; Alexander Richard

30b Balanced Multimodal Learning via On-the-Fly Gradient Modulation

Xiaokang Peng; Yake Wei; Andong Deng; Dong Wang; Di Hu

 

Date: Wednesday, June 22, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: 3D from Multiview & Sensors, Learning for Vision, Explainable Vision, and Privacy
Session Chairs: Bolei Zhou (CUHK), Marc Pollefeys (ETH Zurich; Microsoft)

Session Title Session Chairs Poster ID Title Authors
3D from Multiview & Sensors, Learning for Vision, Explainable Vision, and Privacy Bolei Zhou (CUHK) 31b Block-NeRF: Scalable Large Scene Neural View Synthesis

Matthew Tancik; Vincent Casser; Xinchen Yan; Sabeek Pradhan; Ben Mildenhall; Pratul P. Srinivasan; Jonathan T. Barron; Henrik Kretzschmar

  Marc Pollefeys (ETH Zurich; Microsoft) 32b SceneSqueezer: Learning To Compress Scene for Camera Relocalization

Luwei Yang; Rakesh Shrestha; Wenbo Li; Shuaicheng Liu; Guofeng Zhang; Zhaopeng Cui; Ping Tan

 

  33b Light Field Neural Rendering

Mohammed Suhail; Carlos Esteves; Leonid Sigal; Ameesh Makadia

    34b Extracting Triangular 3D Models, Materials, and Lighting From Images

Jacob Munkberg; Jon Hasselgren; Tianchang Shen; Jun Gao; Wenzheng Chen; Alex Evans; Thomas Müller; Sanja Fidler

    35b Super-Fibonacci Spirals: Fast, Low-Discrepancy Sampling of SO(3) Marc Alexa
    36b Stochastic Backpropagation: A Memory Efficient Strategy for Training Video Models

Feng Cheng; Mingze Xu; Yuanjun Xiong; Hao Chen; Xinyu Li; Wei Li; Wei Xia

    37b It’s All in the Teacher: Zero-Shot Quantization Brought Closer to the Teacher

Kanghyun Choi; Hye Yoon Lee; Deokki Hong; Joonsang Yu; Noseong Park; Youngsok Kim; Jinho Lee

    38b NLX-GPT: A Model for Natural Language Explanations in Vision and Vision-Language Tasks

Fawaz Sammani; Tanmoy Mukherjee; Nikos Deligiannis

    39b Explaining Deep Convolutional Neural Networks via Latent Visual-Semantic Filter Attention Yu Yang; Seungbae Kim; Jungseock Joo
    40b Parameter-Free Online Test-Time Adaptation

Malik Boudiaf; Romain Mueller; Ismail Ben Ayed; Luca Bertinetto

    41b Patch-Level Representation Learning for Self-Supervised Vision Transformers

Sukmin Yun; Hankook Lee; Jaehyung Kim; Jinwoo Shin

    42b Deep Spectral Methods: A Surprisingly Strong Baseline for Unsupervised Semantic Segmentation and Localization

Luke Melas-Kyriazi; Christian Rupprecht; Iro Laina; Andrea Vedaldi

    43b Mixed Differential Privacy in Computer Vision

Aditya Golatkar; Alessandro Achille; Yu-Xiang Wang; Aaron Roth; Michael Kearns; Stefano Soatto

    44b DPGEN: Differentially Private Generative Energy-Guided Network for Natural Image Synthesis

Jia-Wei Chen; Chia-Mu Yu; Ching-Chia Kao; Tzai-Wei Pang; Chun-Shien Lu

    45b Local Learning Matters: Rethinking Data Heterogeneity in Federated Learning

Matias Mendieta; Taojiannan Yang; Pu Wang; Minwoo Lee; Zhengming Ding; Chen Chen