Posters 6/22 AM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Wednesday, June 22, 2022   10:00AM – 12:30PM

Session Title Poster ID Title Authors
Low-Level Vision 55a Image Dehazing Transformer With Transmission-Aware 3D Position Embedding

Chun-Le Guo; Qixin Yan; Saeed Anwar; Runmin Cong; Wenqi Ren; Chongyi Li

  56a Unsupervised Deraining: Where Contrastive Learning Meets Self-Similarity

Yuntong Ye; Changfeng Yu; Yi Chang; Lin Zhu; Xi-Le Zhao; Luxin Yan; Yonghong Tian

 

57a Towards Multi-Domain Single Image Dehazing via Test-Time Training

Huan Liu; Zijun Wu; Liangyan Li; Sadaf Salehkalaibar; Jun Chen; Keyan Wang

  58a Physically Disentangled Intra- and Inter-Domain Adaptation for Varicolored Haze Removal

Yi Li; Yi Chang; Yan Gao; Changfeng Yu; Luxin Yan

  59a Incorporating Semi-Supervised and Positive-Unlabeled Learning for Boosting Full Reference Image Quality Assessment

Yue Cao; Zhaolin Wan; Dongwei Ren; Zifei Yan; Wangmeng Zuo

  60a Practical Learned Lossless JPEG Recompression With Multi-Level Cross-Channel Entropy Model in the DCT Domain

Lina Guo; Xinjie Shi; Dailan He; Yuanyuan Wang; Rui Ma; Hongwei Qin; Yan Wang

  61a Neural Compression-Based Feature Learning for Video Restoration

Cong Huang; Jiahao Li; Bin Li; Dong Liu; Yan Lu

  62a Bi-Directional Object-Context Prioritization Learning for Saliency Ranking

Xin Tian; Ke Xu; Xin Yang; Lin Du; Baocai Yin; Rynson W.H. Lau

  63a Pixel Screening Based Intermediate Correction for Blind Deblurring

Meina Zhang; Yingying Fang; Guoxi Ni; Tieyong Zeng

  64a URetinex-Net: Retinex-Based Deep Unfolding Network for Low-Light Image Enhancement

Wenhui Wu; Jian Weng; Pingping Zhang; Xu Wang; Wenhan Yang; Jianmin Jiang

  65a A Text Attention Network for Spatial Deformation Robust Scene Text Image Super-Resolution Jianqi Ma; Zhetong Liang; Lei Zhang
  66a Coarse-To-Fine Deep Video Coding With Hyperprior-Guided Mode Prediction

Zhihao Hu; Guo Lu; Jinyang Guo; Shan Liu; Wei Jiang; Dong Xu

  67a Task Decoupled Framework for Reference-Based Super-Resolution

Yixuan Huang; Xiaoyun Zhang; Yu Fu; Siheng Chen; Ya Zhang; Yan-Feng Wang; Dazhi He

  68a Learning Semantic Associations for Mirror Detection

Huankang Guan; Jiaying Lin; Rynson W.H. Lau

  69a SketchEdit: Mask-Free Local Image Manipulation With Partial Sketches Yu Zeng; Zhe Lin; Vishal M. Patel
  70a Investigating Tradeoffs in Real-World Video Super-Resolution

Kelvin C.K. Chan; Shangchen Zhou; Xiangyu Xu; Chen Change Loy

  71a BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution With Enhanced Propagation and Alignment

Kelvin C.K. Chan; Shangchen Zhou; Xiangyu Xu; Chen Change Loy

  72a Inertia-Guided Flow Completion and Style Fusion for Video Inpainting Kaidong Zhang; Jingjing Fu; Dong Liu
  73a Joint Global and Local Hierarchical Priors for Learned Image Compression

Jun-Hyuk Kim; Byeongho Heo; Jong-Seok Lee

  74a Reflash Dropout in Image Super-Resolution

Xiangtao Kong; Xina Liu; Jinjin Gu; Yu Qiao; Chao Dong

  75a Towards Robust Rain Removal Against Adversarial Attacks: A Comprehensive Benchmark Analysis and Beyond

Yi Yu; Wenhan Yang; Yap-Peng Tan; Alex C. Kot

  76a Dreaming To Prune Image Deraining Networks

Weiqi Zou; Yang Wang; Xueyang Fu; Yang Cao

  77a LC-FDNet: Learned Lossless Image Compression With Frequency Decomposition Network

Hochang Rhee; Yeong Il Jang; Seyun Kim; Nam Ik Cho

  78a Exposure Normalization and Compensation for Multiple-Exposure Correction

Jie Huang; Yajing Liu; Xueyang Fu; Man Zhou; Yang Wang; Feng Zhao; Zhiwei Xiong

  79a Revisiting Temporal Alignment for Video Restoration

Kun Zhou; Wenbo Li; Liying Lu; Xiaoguang Han; Jiangbo Lu

  80a Learning the Degradation Distribution for Blind Image Super-Resolution

Zhengxiong Luo; Yan Huang; Shang Li; Liang Wang; Tieniu Tan

  81a LSVC: A Learning-Based Stereo Video Compression Framework

Zhenghao Chen; Guo Lu; Zhihao Hu; Shan Liu; Wei Jiang; Dong Xu

  82a Learning Based Multi-Modality Image and Video Compression

Guo Lu; Tianxiong Zhong; Jing Geng; Qiang Hu; Dong Xu

  83a Transformer Based Line Segment Classifier With Image Context for Real-Time Vanishing Point Detection in Manhattan World

Xin Tong; Xianghua Ying; Yongjie Shi; Ruibin Wang; Jinfa Yang

  84a Deep Vanishing Point Detection: Geometric Priors Make Dataset Variations Vanish

Yancong Lin; Ruben Wiersma; Silvia L. Pintea; Klaus Hildebrandt; Elmar Eisemann; Jan C. van Gemert

  85a Stereo Depth From Events Cameras: Concentrate and Focus on the Future

Yeongwoo Nam; Mohammad Mostafavi; Kuk-Jin Yoon; Jonghyun Choi

3D From Multi-View & Sensors 86a Volumetric Bundle Adjustment for Online Photorealistic Scene Capture Ronald Clark
  87a Neural Volumetric Object Selection

Zhongzheng Ren; Aseem Agarwala; Bryan Russell; Alexander G. Schwing; Oliver Wang

  88a HVH: Learning a Hybrid Neural Volumetric Representation for Dynamic Hair Performance Capture

Ziyan Wang; Giljoo Nam; Tuur Stuyck; Stephen Lombardi; Michael Zollhöfer; Jessica Hodgins; Christoph Lassner

  89a NeuralHOFusion: Neural Volumetric Rendering Under Human-Object Interactions

Yuheng Jiang; Suyi Jiang; Guoxing Sun; Zhuo Su; Kaiwen Guo; Minye Wu; Jingyi Yu; Lan Xu

  90a BNV-Fusion: Dense 3D Reconstruction Using Bi-Level Neural Volume Fusion

Kejie Li; Yansong Tang; Victor Adrian Prisacariu; Philip H.S. Torr

  91a Input-Level Inductive Biases for 3D Reconstruction

Wang Yifan; Carl Doersch; Relja Arandjelović; João Carreira; Andrew Zisserman

  92a Multi-View Mesh Reconstruction With Neural Deferred Shading

Markus Worchel; Rodrigo Diaz; Weiwen Hu; Oliver Schreer; Ingo Feldmann; Peter Eisert

  93a StyleMesh: Style Transfer for Indoor 3D Scene Reconstructions

Lukas Höllein; Justin Johnson; Matthias Nießner

  94a RGB-Depth Fusion GAN for Indoor Depth Completion

Haowen Wang; Mingyuan Wang; Zhengping Che; Zhiyuan Xu; Xiuquan Qiao; Mengshi Qi; Feifei Feng; Jian Tang

  95a PlanarRecon: Real-Time 3D Plane Detection and Reconstruction From Posed Monocular Videos

Yiming Xie; Matheus Gadelha; Fengting Yang; Xiaowei Zhou; Huaizu Jiang

  96a Scene Representation Transformer: Geometry-Free Novel View Synthesis Through Set-Latent Scene Representations

Mehdi S. M. Sajjadi; Henning Meyer; Etienne Pot; Urs Bergmann; Klaus Greff; Noha Radwan; Suhani Vora; Mario Lučić; Daniel Duckworth; Alexey Dosovitskiy; Jakob Uszkoreit; Thomas Funkhouser; Andrea Tagliasacchi

  97a ShapeFormer: Transformer-Based Shape Completion via Sparse Representation

Xingguang Yan; Liqiang Lin; Niloy J. Mitra; Dani Lischinski; Daniel Cohen-Or; Hui Huang

  98a GuideFormer: Transformers for Image Guided Depth Completion Kyeongha Rho; Jinsung Ha; Youngjung Kim
  99a Improving Neural Implicit Surfaces Geometry With Patch Warping

François Darmon; Bénédicte Bascle; Jean-Clément Devaux; Pascal Monasse; Mathieu Aubry

  100a Critical Regularizations for Neural Surface Reconstruction in the Wild

Jingyang Zhang; Yao Yao; Shiwei Li; Tian Fang; David McKinnon; Yanghai Tsin; Long Quan

  101a Gradient-SDF: A Semi-Implicit Surface Representation for 3D Reconstruction

Christiane Sommer; Lu Sang; David Schubert; Daniel Cremers

  102a Neural RGB-D Surface Reconstruction

Dejan Azinović; Ricardo Martin-Brualla; Dan B Goldman; Matthias Nießner; Justus Thies

  103a POCO: Point Convolution for Surface Reconstruction Alexandre Boulch; Renaud Marlet
  104a Reconstructing Surfaces for Sparse Point Clouds With On-Surface Priors Baorui Ma; Yu-Shen Liu; Zhizhong Han
  105a Surface Reconstruction From Point Clouds by Learning Predictive Context Priors

Baorui Ma; Yu-Shen Liu; Matthias Zwicker; Zhizhong Han

  106a IDEA-Net: Dynamic 3D Point Cloud Interpolation via Deep Embedding Alignment

Yiming Zeng; Yue Qian; Qijian Zhang; Junhui Hou; Yixuan Yuan; Ying He

  107a Deterministic Point Cloud Registration via Novel Transformation Decomposition

Wen Chen; Haoang Li; Qiang Nie; Yun-Hui Liu

  108a Global-Aware Registration of Less-Overlap RGB-D Scans Che Sun; Yunde Jia; Yi Guo; Yuwei Wu
  109a Finding Good Configurations of Planar Primitives in Unorganized Point Clouds Mulin Yu; Florent Lafarge
  110a Self-Supervised Global-Local Structure Modeling for Point Cloud Domain Adaptation With Reliable Voted Pseudo Labels

Hehe Fan; Xiaojun Chang; Wanyue Zhang; Yi Cheng; Ying Sun; Mohan Kankanhalli

  111a AziNorm: Exploiting the Radial Symmetry of Point Cloud for Azimuth-Normalized 3D Perception

Shaoyu Chen; Xinggang Wang; Tianheng Cheng; Wenqiang Zhang; Qian Zhang; Chang Huang; Wenyu Liu

  112a WarpingGAN: Warping Multiple Uniform Priors for Adversarial 3D Point Cloud Generation

Yingzhi Tang; Yue Qian; Qijian Zhang; Yiming Zeng; Junhui Hou; Xuefei Zhe

Motion & Tracking 113a Forward Propagation, Backward Regression, and Pose Association for Hand Tracking in the Wild

Mingzhen Huang; Supreeth Narasimhaswamy; Saif Vazir; Haibin Ling; Minh Hoai

  114a Neural MoCon: Neural Motion Control for Physically Plausible Human Motion Capture

Buzhen Huang; Liang Pan; Yuan Yang; Jingyi Ju; Yangang Wang

  115a MotionAug: Augmentation With Physical Correction for Human Motion Prediction Takahiro Maeda; Norimichi Ukita
  116a Progressively Generating Better Initial Guesses Towards Next Stages for High-Quality Human Motion Prediction

Tiezheng Ma; Yongwei Nie; Chengjiang Long; Qing Zhang; Guiqing Li

  117a Spatio-Temporal Gating-Adjacency GCN for Human Motion Prediction

Chongyang Zhong; Lei Hu; Zihao Zhang; Yongjing Ye; Shihong Xia

  118a Motron: Multimodal Probabilistic Human Motion Forecasting Tim Salzmann; Marco Pavone; Markus Ryll
  119a Human Trajectory Prediction With Momentary Observation

Jianhua Sun; Yuxuan Li; Liang Chai; Hao-Shu Fang; Yong-Lu Li; Cewu Lu

  120a Non-Probability Sampling Network for Stochastic Human Trajectory Prediction Inhwan Bae; Jin-Hwi Park; Hae-Gon Jeon
  121a Remember Intentions: Retrospective-Memory-Based Trajectory Prediction

Chenxin Xu; Weibo Mao; Wenjun Zhang; Siheng Chen

  122a GroupNet: Multiscale Hypergraph Neural Networks for Trajectory Prediction With Relational Reasoning

Chenxin Xu; Maosen Li; Zhenyang Ni; Ya Zhang; Siheng Chen

  123a Learning Pixel Trajectories With Multiscale Contrastive Random Walks

Zhangxing Bian; Allan Jabri; Alexei A. Efros; Andrew Owens

  124a Adaptive Trajectory Prediction via Transferable GNN Yi Xu; Lichen Wang; Yizhou Wang; Yun Fu
  125a Neural Prior for Trajectory Estimation

Chaoyang Wang; Xueqian Li; Jhony Kaesemodel Pontes; Simon Lucey

  126a M2I: From Factored Marginal Trajectory Prediction to Interactive Prediction

Qiao Sun; Xin Huang; Junru Gu; Brian C. Williams; Hang Zhao

  127a How Many Observations Are Enough? Knowledge Distillation for Trajectory Forecasting

Alessio Monti; Angelo Porrello; Simone Calderara; Pasquale Coscia; Lamberto Ballan; Rita Cucchiara

  128a ATPFL: Automatic Trajectory Prediction Model Design Under Federated Learning Framework

Chunnan Wang; Xiang Chen; Junzhe Wang; Hongzhi Wang

  129a Whose Track Is It Anyway? Improving Robustness to Tracking Errors With Affinity-Based Trajectory Prediction

Xinshuo Weng; Boris Ivanovic; Kris Kitani; Marco Pavone

  130a Convolutions for Spatial Interaction Modeling

Zhaoen Su; Chao Wang; David Bradley; Carlos Vallespi-Gonzalez; Carl Wellington; Nemanja Djuric

  131a Style-ERD: Responsive and Coherent Online Motion Style Transfer

Tianxin Tao; Xiaohang Zhan; Zhongquan Chen; Michiel van de Panne

  132a Neural Inertial Localization

Sachini Herath; David Caruso; Chen Liu; Yufan Chen; Yasutaka Furukawa

  133a RIO: Rotation-Equivariance Supervised Learning of Robust Inertial Odometry

Xiya Cao; Caifa Zhou; Dandan Zeng; Yongliang Wang

  134a CaDeX: Learning Canonical Deformation Coordinate Space for Dynamic Surface Representation via Neural Homeomorphism Jiahui Lei; Kostas Daniilidis
Pose Estimation & Tracking 135a ElePose: Unsupervised 3D Human Pose Estimation by Predicting Camera Elevation and Learning Normalizing Flows on 2D Poses

Bastian Wandt; James J. Little; Helge Rhodin

  136a Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression

Jiayi Chen; Yingda Yin; Tolga Birdal; Baoquan Chen; Leonidas J. Guibas; He Wang

  137a Multimodal Colored Point Cloud to Image Alignment Noam Rotstein; Amit Bracha; Ron Kimmel
  138a Multi-Instance Point Cloud Registration by Efficient Correspondence Clustering Weixuan Tang; Danping Zou
  139a REGTR: End-to-End Point Cloud Correspondences With Transformers Zi Jian Yew; Gim Hee Lee
  140a Text2Pos: Text-to-Point-Cloud Cross-Modal Localization

Manuel Kolmet; Qunjie Zhou; Aljoša Ošep; Laura Leal-Taixé

  141a BCOT: A Markerless High-Precision 3D Object Tracking Benchmark

Jiachen Li; Bin Wang; Shiqiang Zhu; Xin Cao; Fan Zhong; Wenxuan Chen; Te Li; Jason Gu; Xueying Qin

  142a SAR-Net: Shape Alignment and Recovery Network for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation

Haitao Lin; Zichang Liu; Chilam Cheang; Yanwei Fu; Guodong Guo; Xiangyang Xue

  143a ES6D: A Computation Efficient and Symmetry-Aware 6D Pose Regression Framework

Ningkai Mo; Wanshui Gan; Naoto Yokoya; Shifeng Chen

  144a Coupled Iterative Refinement for 6D Multi-Object Pose Estimation

Lahav Lipson; Zachary Teed; Ankit Goyal; Jia Deng

  145a ZebraPose: Coarse To Fine Surface Encoding for 6DoF Object Pose Estimation

Yongzhi Su; Mahdi Saleh; Torben Fetzer; Jason Rambach; Nassir Navab; Benjamin Busam; Didier Stricker; Federico Tombari

  146a SurfEmb: Dense and Continuous Correspondence Distributions for Object Pose Estimation With Learnt Surface Embeddings

Rasmus Laurvig Haugaard; Anders Glent Buch

  147a MetaPose: Fast 3D Pose From Multiple Views Without 3D Supervision

Ben Usman; Andrea Tagliasacchi; Kate Saenko; Avneesh Sud

  148a Templates for 3D Object Pose Estimation Revisited: Generalization to New Objects and Robustness to Occlusions

Van Nguyen Nguyen; Yinlin Hu; Yang Xiao; Mathieu Salzmann; Vincent Lepetit

  149a GPV-Pose: Category-Level Object Pose Estimation via Geometry-Guided Point-Wise Voting

Yan Di; Ruida Zhang; Zhiqiang Lou; Fabian Manhardt; Xiangyang Ji; Nassir Navab; Federico Tombari

  150a HSC4D: Human-Centered 4D Scene Capture in Large-Scale Indoor-Outdoor Space Using Wearable IMUs and LiDAR

Yudi Dai; Yitai Lin; Chenglu Wen; Siqi Shen; Lan Xu; Jingyi Yu; Yuexin Ma; Cheng Wang

  151a OVE6D: Object Viewpoint Encoding for Depth-Based 6D Object Pose Estimation Dingding Cai; Janne Heikkilä; Esa Rahtu
  152a FS6D: Few-Shot 6D Pose Estimation of Novel Objects

Yisheng He; Yao Wang; Haoqiang Fan; Jian Sun; Qifeng Chen

  153a OnePose: One-Shot Object Pose Estimation Without CAD Models

Jiaming Sun; Zihao Wang; Siyu Zhang; Xingyi He; Hongcheng Zhao; Guofeng Zhang; Xiaowei Zhou

  154a OSOP: A Multi-Stage One Shot Object Pose Estimation Framework

Ivan Shugurov; Fu Li; Benjamin Busam; Slobodan Ilic

  155a DiffPoseNet: Direct Differentiable Camera Pose Estimation

Chethan M. Parameshwara; Gokul Hari; Cornelia Fermüller; Nitin J. Sanket; Yiannis Aloimonos

  156a Iterative Corresponding Geometry: Fusing Region and Depth for Highly Efficient 3D Tracking of Textureless Objects

Manuel Stoiber; Martin Sundermeyer; Rudolph Triebel

  157a CPPF: Towards Robust Category-Level 9D Pose Estimation in the Wild

Yang You; Ruoxi Shi; Weiming Wang; Cewu Lu

  158a Leveraging Equivariant Features for Absolute Pose Regression

Mohamed Adel Musallam; Vincent Gaudillière; Miguel Ortiz del Castillo; Kassem Al Ismaeil; Djamila Aouada

Transfer / Low-Shot / Long-Tail Learning 159a The Majority Can Help the Minority: Context-Rich Minority Oversampling for Long-Tailed Classification

Seulki Park; Youngkyu Hong; Byeongho Heo; Sangdoo Yun; Jin Young Choi

  160a Long-Tailed Recognition via Weight Balancing

Shaden Alshammari; Yu-Xiong Wang; Deva Ramanan; Shu Kong

  161a Balanced Contrastive Learning for Long-Tailed Visual Recognition

Jianggang Zhu; Zheng Wang; Jingjing Chen; Yi-Ping Phoebe Chen; Yu-Gang Jiang

  162a Targeted Supervised Contrastive Learning for Long-Tailed Recognition

Tianhong Li; Peng Cao; Yuan Yuan; Lijie Fan; Yuzhe Yang; Rogerio S. Feris; Piotr Indyk; Dina Katabi

  163a Long-Tailed Visual Recognition via Gaussian Clouded Logit Adjustment Mengke Li; Yiu-ming Cheung; Yang Lu
  164a Long-Tail Recognition via Compositional Knowledge Transfer

Sarah Parisot; Pedro M. Esperança; Steven McDonagh; Tamas J. Madarasz; Yongxin Yang; Zhenguo Li

  165a Nested Collaborative Learning for Long-Tailed Visual Recognition

Jun Li; Zichang Tan; Jun Wan; Zhen Lei; Guodong Guo

  166a Retrieval Augmented Classification for Long-Tail Visual Recognition

Alexander Long; Wei Yin; Thalaiyasingam Ajanthan; Vu Nguyen; Pulak Purkait; Ravi Garg; Alan Blair; Chunhua Shen; Anton van den Hengel

  167a Trustworthy Long-Tailed Classification

Bolian Li; Zongbo Han; Haining Li; Huazhu Fu; Changqing Zhang

  168a C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection

Tong Wang; Yousong Zhu; Yingying Chen; Chaoyang Zhao; Bin Yu; Jinqiao Wang; Ming Tang

  169a Equalized Focal Loss for Dense Long-Tailed Object Detection

Bo Li; Yongqiang Yao; Jingru Tan; Gang Zhang; Fengwei Yu; Jianwei Lu; Ye Luo

  170a Relieving Long-Tailed Instance Segmentation via Pairwise Class Balance

Yin-Yin He; Peizhen Zhang; Xiu-Shen Wei; Xiangyu Zhang; Jian Sun

  171a iFS-RCNN: An Incremental Few-Shot Instance Segmenter Khoi Nguyen; Sinisa Todorovic
  172a Open-Vocabulary Instance Segmentation via Robust Cross-Modal Pseudo-Labeling

Dat Huynh; Jason Kuen; Zhe Lin; Jiuxiang Gu; Ehsan Elhamifar

  173a SimT: Handling Open-Set Noise for Domain Adaptive Semantic Segmentation

Xiaoqing Guo; Jie Liu; Tongliang Liu; Yixuan Yuan

  174a Undoing the Damage of Label Shift for Cross-Domain Semantic Segmentation

Yahao Liu; Jinhong Deng; Jiale Tao; Tong Chu; Lixin Duan; Wen Li

  175a Representation Compensation Networks for Continual Semantic Segmentation

Chang-Bin Zhang; Jia-Wen Xiao; Xialei Liu; Ying-Cong Chen; Ming-Ming Cheng

  176a Remember the Difference: Cross-Domain Few-Shot Semantic Segmentation via Meta-Memory Transfer

Wenjian Wang; Lijuan Duan; Yuxi Wang; Qing En; Junsong Fan; Zhaoxiang Zhang

  177a Domain-Agnostic Prior for Transfer Semantic Segmentation

Xinyue Huo; Lingxi Xie; Hengtong Hu; Wengang Zhou; Houqiang Li; Qi Tian

  178a Image Segmentation Using Text and Image Prompts Timo Lüddecke; Alexander Ecker
  179a PCL: Proxy-Based Contrastive Learning for Domain Generalization

Xufeng Yao; Yang Bai; Xinyun Zhang; Yuechen Zhang; Qi Sun; Ran Chen; Ruiyu Li; Bei Yu

  180a Localized Adversarial Domain Generalization

Wei Zhu; Le Lu; Jing Xiao; Mei Han; Jiebo Luo; Adam P. Harrison

  181a Compound Domain Generalization via Meta-Knowledge Encoding

Chaoqi Chen; Jiongcheng Li; Xiaoguang Han; Xiaoqing Liu; Yizhou Yu

  182a Style Neophile: Constantly Seeking Novel Styles for Domain Generalization

Juwon Kang; Sohyun Lee; Namyup Kim; Suha Kwak

  183a Slimmable Domain Adaptation

Rang Meng; Weijie Chen; Shicai Yang; Jie Song; Luojun Lin; Di Xie; Shiliang Pu; Xinchao Wang; Mingli Song; Yueting Zhuang

  184a Exploring Domain-Invariant Parameters for Source Free Domain Adaptation

Fan Wang; Zhongyi Han; Yongshun Gong; Yilong Yin

  185a Cross-Domain Few-Shot Learning With Task-Specific Adapters Wei-Hong Li; Xialei Liu; Hakan Bilen
  186a Task-Adaptive Negative Envision for Few-Shot Open-Set Recognition

Shiyuan Huang; Jiawei Ma; Guangxing Han; Shih-Fu Chang

  187a Reusing the Task-Specific Classifier as a Discriminator: Discriminator-Free Adversarial Domain Adaptation

Lin Chen; Huaian Chen; Zhixiang Wei; Xin Jin; Xiao Tan; Yi Jin; Enhong Chen

  188a Safe Self-Refinement for Transformer-Based Domain Adaptation

Tao Sun; Cheng Lu; Tianshuo Zhang; Haibin Ling

  189a Continual Test-Time Domain Adaptation

Qin Wang; Olga Fink; Luc Van Gool; Dengxin Dai

  190a Source-Free Domain Adaptation via Distribution Estimation

Ning Ding; Yixing Xu; Yehui Tang; Chao Xu; Yunhe Wang; Dacheng Tao

  191a Domain Adaptation on Point Clouds via Geometry-Aware Implicits

Yuefan Shen; Yanchao Yang; Mi Yan; He Wang; Youyi Zheng; Leonidas J. Guibas

  192a Deformation and Correspondence Aware Unsupervised Synthetic-to-Real Scene Flow Estimation for Point Clouds

Zhao Jin; Yinjie Lei; Naveed Akhtar; Haifeng Li; Munawar Hayat

  193a Hyperspherical Consistency Regularization

Cheng Tan; Zhangyang Gao; Lirong Wu; Siyuan Li; Stan Z. Li

  194a BatchFormer: Learning To Explore Sample Relationships for Robust Representation Learning Zhi Hou; Baosheng Yu; Dacheng Tao
Recognition: Detection, Categorization, Retrieval 195a Cascade Transformers for End-to-End Person Search

Rui Yu; Dawei Du; Rodney LaLonde; Daniel Davila; Christopher Funk; Anthony Hoogs; Brian Clipp

  196a Delving Deep Into the Generalization of Vision Transformers Under Distribution Shifts

Chongzhi Zhang; Mingyuan Zhang; Shanghang Zhang; Daisheng Jin; Qiang Zhou; Zhongang Cai; Haiyu Zhao; Xianglong Liu; Ziwei Liu

  197a MPViT: Multi-Path Vision Transformer for Dense Prediction

Youngwan Lee; Jonghee Kim; Jeffrey Willette; Sung Ju Hwang

  198a NFormer: Robust Person Re-Identification With Neighbor Transformer

Haochen Wang; Jiayi Shen; Yongtuo Liu; Yan Gao; Efstratios Gavves

  199a Part-Based Pseudo Label Refinement for Unsupervised Person Re-Identification

Yoonki Cho; Woo Jae Kim; Seunghoon Hong; Sung-Eui Yoon

  200a Temporal Complementarity-Guided Reinforcement Learning for Image-to-Video Person Re-Identification

Wei Wu; Jiawei Liu; Kecheng Zheng; Qibin Sun; Zheng-Jun Zha

  201a Augmented Geometric Distillation for Data-Free Incremental Person ReID Yichen Lu; Mei Wang; Weihong Deng
  202a Salient-to-Broad Transition for Video Person Re-Identification

Shutao Bai; Bingpeng Ma; Hong Chang; Rui Huang; Xilin Chen

  203a FMCNet: Feature-Level Modality Compensation for Visible-Infrared Person Re-Identification

Qiang Zhang; Changzhou Lai; Jianan Liu; Nianchang Huang; Jungong Han

  204a Graph Sampling Based Deep Metric Learning for Generalizable Person Re-Identification Shengcai Liao; Ling Shao
  205a Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification

Xinyu Zhang; Dongdong Li; Zhigang Wang; Jian Wang; Errui Ding; Javen Qinfeng Shi; Zhaoxiang Zhang; Jingdong Wang

  206a Rethinking Reconstruction Autoencoder-Based Out-of-Distribution Detection Yibo Zhou
  207a Catching Both Gray and Black Swans: Open-Set Supervised Anomaly Detection

Choubo Ding; Guansong Pang; Chunhua Shen

  208a Fine-Grained Object Classification via Self-Supervised Pose Alignment

Xuhui Yang; Yaowei Wang; Ke Chen; Yong Xu; Yonghong Tian

  209a Hyperbolic Vision Transformers: Combining Improvements in Metric Learning

Aleksandr Ermolov; Leyla Mirvakhabova; Valentin Khrulkov; Nicu Sebe; Ivan Oseledets

  210a Non-Isotropy Regularization for Proxy-Based Deep Metric Learning Karsten Roth; Oriol Vinyals; Zeynep Akata
  211a Self-Taught Metric Learning Without Labels

Sungyeon Kim; Dongwon Kim; Minsu Cho; Suha Kwak

  212a Not Just Selection, but Exploration: Online Class-Incremental Continual Learning via Dual View Consistency Yanan Gu; Xu Yang; Kun Wei; Cheng Deng
  213a Energy-Based Latent Aligner for Incremental Learning

K J Joseph; Salman Khan; Fahad Shahbaz Khan; Rao Muhammad Anwer; Vineeth N Balasubramanian

  214a Sketch3T: Test-Time Training for Zero-Shot SBIR

Aneeshan Sain; Ayan Kumar Bhunia; Vaishnav Potlapalli; Pinaki Nath Chowdhury; Tao Xiang; Yi-Zhe Song

  215a The Devil Is in the Pose: Ambiguity-Free 3D Rotation-Invariant Learning via Pose-Aware Convolution Ronghan Chen; Yang Cong
  216a Finding Badly Drawn Bunnies

Lan Yang; Kaiyue Pang; Honggang Zhang; Yi-Zhe Song

  217a Generalized Category Discovery

Sagar Vaze; Kai Han; Andrea Vedaldi; Andrew Zisserman

  218a Recall@k Surrogate Loss With Large Batches and Similarity Mixup Yash Patel; Giorgos Tolias; Jiří Matas
  219a Modeling 3D Layout for Group Re-Identification

Quan Zhang; Kaiheng Dang; Jian-Huang Lai; Zhanxiang Feng; Xiaohua Xie

  220a Causal Transportability for Visual Recognition

Chengzhi Mao; Kevin Xia; James Wang; Hao Wang; Junfeng Yang; Elias Bareinboim; Carl Vondrick

  221a Attributable Visual Similarity Learning

Borui Zhang; Wenzhao Zheng; Jie Zhou; Jiwen Lu

  222a Bi-Level Alignment for Cross-Domain Crowd Counting

Shenjian Gong; Shanshan Zhang; Jian Yang; Dengxin Dai; Bernt Schiele

  223a Mutual Quantization for Cross-Modal Search With Noisy Labels

Erkun Yang; Dongren Yao; Tongliang Liu; Cheng Deng

  224a Task Adaptive Parameter Sharing for Multi-Task Learning

Matthew Wallingford; Hao Li; Alessandro Achille; Avinash Ravichandran; Charless Fowlkes; Rahul Bhotika; Stefano Soatto

  225a Simple Multi-Dataset Detection

Xingyi Zhou; Vladlen Koltun; Philipp Krähenbühl

  226a Cross-Domain Adaptive Teacher for Object Detection

Yu-Jhe Li; Xiaoliang Dai; Chih-Yao Ma; Yen-Cheng Liu; Kan Chen; Bichen Wu; Zijian He; Kris Kitani; Peter Vajda

  227a Balanced and Hierarchical Relation Learning for One-Shot Object Detection

Hanqing Yang; Sijia Cai; Hualian Sheng; Bing Deng; Jianqiang Huang; Xian-Sheng Hua; Yong Tang; Yu Zhang

  228a Semantic-Aligned Fusion Transformer for One-Shot Object Detection Yizhou Zhao; Xun Guo; Yan Lu
  229a MSDN: Mutually Semantic Distillation Network for Zero-Shot Learning

Shiming Chen; Ziming Hong; Guo-Sen Xie; Wenhan Yang; Qinmu Peng; Kai Wang; Jian Zhao; Xinge You

  230a Robust Region Feature Synthesizer for Zero-Shot Object Detection

Peiliang Huang; Junwei Han; De Cheng; Dingwen Zhang

Image & Video Synthesis and Generation 231a Region-Aware Face Swapping

Chao Xu; Jiangning Zhang; Miao Hua; Qian He; Zili Yi; Yong Liu

  232a High-Resolution Face Swapping via Latent Semantics Disentanglement

Yangyang Xu; Bailin Deng; Junle Wang; Yanqing Jing; Jia Pan; Shengfeng He

  233a Rethinking Deep Face Restoration

Yang Zhao; Yu-Chuan Su; Chun-Te Chu; Yandong Li; Marius Renn; Yukun Zhu; Changyou Chen; Xuhui Jia

  234a Blind Face Restoration via Integrating Face Shape and Generative Priors

Feida Zhu; Junwei Zhu; Wenqing Chu; Xinyi Zhang; Xiaozhong Ji; Chengjie Wang; Ying Tai

  235a FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields

Jingxiang Sun; Xuan Wang; Yong Zhang; Xiaoyu Li; Qi Zhang; Yebin Liu; Jue Wang

  236a TransEditor: Transformer-Based Dual-Space GAN for Highly Controllable Facial Editing

Yanbo Xu; Yueqin Yin; Liming Jiang; Qianyi Wu; Chengyao Zheng; Chen Change Loy; Bo Dai; Wayne Wu

  237a Pastiche Master: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

Shuai Yang; Liming Jiang; Ziwei Liu; Chen Change Loy

  238a Self-Supervised Correlation Mining Network for Person Image Generation

Zijian Wang; Xingqun Qi; Kun Yuan; Muyi Sun

  239a Exploring Dual-Task Correlation for Pose Guided Person Image Generation

Pengze Zhang; Lingxiao Yang; Jian-Huang Lai; Xiaohua Xie

  240a InsetGAN for Full-Body Image Generation

Anna Frühstück; Krishna Kumar Singh; Eli Shechtman; Niloy J. Mitra; Peter Wonka; Jingwan Lu

  241a BodyGAN: General-Purpose Controllable Neural Human Body Generation

Chaojie Yang; Hanhui Li; Shengjie Wu; Shengkai Zhang; Haonan Yan; Nianhong Jiao; Jie Tang; Runnan Zhou; Xiaodan Liang; Tianxiang Zheng

  242a HumanNeRF: Efficiently Generated Human Radiance Field From Sparse Inputs

Fuqiang Zhao; Wei Yang; Jiakai Zhang; Pei Lin; Yingliang Zhang; Jingyi Yu; Lan Xu

  243a Structure-Aware Flow Generation for Human Body Reshaping

Jianqiang Ren; Yuan Yao; Biwen Lei; Miaomiao Cui; Xuansong Xie

  244a Modeling Image Composition for Complex Scene Generation

Zuopeng Yang; Daqing Liu; Chaoyue Wang; Jie Yang; Dacheng Tao

  245a Local Attention Pyramid for Scene Image Generation

Sang-Heon Shim; Sangeek Hyun; DaeHyun Bae; Jae-Pil Heo

  246a Interactive Image Synthesis With Panoptic Layout Generation Bo Wang; Tao Wu; Minfeng Zhu; Peng Du
  247a iPLAN: Interactive and Procedural Layout Planning Feixiang He; Yanlong Huang; He Wang
  248a E-CIR: Event-Enhanced Continuous Intensity Recovery Chen Song; Qixing Huang; Chandrajit Bajaj
  249a Learning Robust Image-Based Rendering on Sparse Scene Geometry via Depth Completion

Yuqi Sun; Shili Zhou; Ri Cheng; Weimin Tan; Bo Yan; Lang Fu

  250a Neural Rays for Occlusion-Aware Image-Based Rendering

Yuan Liu; Sida Peng; Lingjie Liu; Qianqian Wang; Peng Wang; Christian Theobalt; Xiaowei Zhou; Wenping Wang

  251a Industrial Style Transfer With Large-Scale Geometric Warping and Content Preservation

Jinchao Yang; Fei Guo; Shuo Chen; Jun Li; Jian Yang

  252a PCA-Based Knowledge Distillation Towards Lightweight and Content-Style Balanced Photorealistic Style Transfer Models Tai-Yin Chiu; Danna Gurari
  253a Commonality in Natural Images Rescues GANs: Pretraining GANs With Generic and Privacy-Free Synthetic Data Kyungjune Baek; Hyunjung Shim
  254a Think Twice Before Detecting GAN-Generated Fake Images From Their Spectral Domain Imprints Chengdong Dong; Ajay Kumar; Eryun Liu
  255a Robust Invertible Image Steganography

Youmin Xu; Chong Mou; Yujie Hu; Jingfen Xie; Jian Zhang

  256a Distinguishing Unseen From Seen for Generalized Zero-Shot Learning

Hongzu Su; Jingjing Li; Zhi Chen; Lei Zhu; Ke Lu

  257a Few-Shot Font Generation by Learning Fine-Grained Local Styles

Licheng Tang; Yiyang Cai; Jiaming Liu; Zhibin Hong; Mingming Gong; Minhu Fan; Junyu Han; Jingtuo Liu; Errui Ding; Jingdong Wang

  258a XMP-Font: Self-Supervised Cross-Modality Pre-Training for Few-Shot Font Generation

Wei Liu; Fangyue Liu; Fei Ding; Qian He; Zili Yi

  259a Learning To Generate Line Drawings That Convey Geometry and Semantics Caroline Chan; Frédo Durand; Phillip Isola