Posters 6/24 AM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Friday, June 24, 2022   10:00AM – 12:30PM

Session Title Poster ID Title Authors
Representation Learning 55a On the Importance of Asymmetry for Siamese Representation Learning

Xiao Wang; Haoqi Fan; Yuandong Tian; Daisuke Kihara; Xinlei Chen

  56a Leverage Your Local and Global Representations: A New Self-Supervised Learning Strategy

Tong Zhang; Congpei Qiu; Wei Ke; Sabine Süsstrunk; Mathieu Salzmann

 

57a Exploring Set Similarity for Dense Self-Supervised Representation Learning

Zhaoqing Wang; Qiang Li; Guoxin Zhang; Pengfei Wan; Wen Zheng; Nannan Wang; Mingming Gong; Tongliang Liu

  58a Align Representations With Base: A New Approach to Self-Supervised Learning

Shaofeng Zhang; Lyn Qiu; Feng Zhu; Junchi Yan; Hengrui Zhang; Rui Zhao; Hongyang Li; Xiaokang Yang

  59a Identifying Ambiguous Similarity Conditions via Semantic Matching Han-Jia Ye; Yi Shi; De-Chuan Zhan
  60a Node Representation Learning in Graph via Node-to-Neighbourhood Mutual Information Maximization

Wei Dong; Junsheng Wu; Yi Luo; Zongyuan Ge; Peng Wang

  61a Instance-Dependent Label-Noise Learning With Manifold-Regularized Transition Matrix Estimation

De Cheng; Tongliang Liu; Yixiong Ning; Nannan Wang; Bo Han; Gang Niu; Xinbo Gao; Masashi Sugiyama

  62a Unsupervised Visual Representation Learning by Online Constrained K-Means

Qi Qian; Yuanhong Xu; Juhua Hu; Hao Li; Rong Jin

  63a Rethinking the Augmentation Module in Contrastive Learning: Learning Hierarchical Augmentation Invariance With Expanded Views Junbo Zhang; Kaisheng Ma
  64a Use All the Labels: A Hierarchical Multi-Label Contrastive Learning Framework

Shu Zhang; Ran Xu; Caiming Xiong; Chetan Ramaiah

  65a Robust Contrastive Learning Against Noisy Views

Ching-Yao Chuang; R Devon Hjelm; Xin Wang; Vibhav Vineet; Neel Joshi; Antonio Torralba; Stefanie Jegelka; Yale Song

  66a On Learning Contrastive Representations for Learning With Noisy Labels

Li Yi; Sheng Liu; Qi She; A. Ian McLeod; Boyu Wang

  67a Directional Self-Supervised Learning for Heavy Image Augmentations Yalong Bai; Yifan Yang; Wei Zhang; Tao Mei
  68a Continual Learning for Visual Search With Backward Consistent Feature Embedding

Timmy S. T. Wan; Jun-Cheng Chen; Tzer-Yi Wu; Chu-Song Chen

  69a Probing Representation Forgetting in Supervised and Unsupervised Continual Learning

MohammadReza Davari; Nader Asadi; Sudhir Mudur; Rahaf Aljundi; Eugene Belilovsky

  70a Mimicking the Oracle: An Initial Phase Decorrelation Approach for Class Incremental Learning

Yujun Shi; Kuangqi Zhou; Jian Liang; Zihang Jiang; Jiashi Feng; Philip H.S. Torr; Song Bai; Vincent Y. F. Tan

  71a Bring Evanescent Representations to Life in Lifelong Class Incremental Learning Marco Toldo; Mete Ozay
  72a Unsupervised Learning of Debiased Representations With Pseudo-Attributes

Seonguk Seo; Joon-Young Lee; Bohyung Han

  73a A Conservative Approach for Unbiased Learning on Unknown Biases

Myeongho Jeon; Daekyung Kim; Woochul Lee; Myungjoo Kang; Joonseok Lee

  74a Evading the Simplicity Bias: Training a Diverse Set of Models Discovers Solutions With Superior OOD Generalization

Damien Teney; Ehsan Abbasnejad; Simon Lucey; Anton van den Hengel

  75a Co-Advise: Cross Inductive Bias Distillation

Sucheng Ren; Zhengqi Gao; Tianyu Hua; Zihui Xue; Yonglong Tian; Shengfeng He; Hang Zhao

  76a PixMix: Dreamlike Pictures Comprehensively Improve Safety Measures

Dan Hendrycks; Andy Zou; Mantas Mazeika; Leonard Tang; Bo Li; Dawn Song; Jacob Steinhardt

  77a RegionCLIP: Region-Based Language-Image Pretraining

Yiwu Zhong; Jianwei Yang; Pengchuan Zhang; Chunyuan Li; Noel Codella; Liunian Harold Li; Luowei Zhou; Xiyang Dai; Lu Yuan; Yin Li; Jianfeng Gao

  78a Uni-Perceiver: Pre-Training Unified Architecture for Generic Perception for Zero-Shot and Few-Shot Tasks

Xizhou Zhu; Jinguo Zhu; Hao Li; Xiaoshi Wu; Hongsheng Li; Xiaohua Wang; Jifeng Dai

  79a Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models

Kaiyang Zhou; Jingkang Yang; Chen Change Loy; Ziwei Liu

Scene Analysis & Understanding 80a Noisy Boundaries: Lemon or Lemonade for Semi-Supervised Instance Segmentation? Zhenyu Wang; Yali Li; Shengjin Wang
  81a Partial Class Activation Attention for Semantic Segmentation

Sun-Ao Liu; Hongtao Xie; Hai Xu; Yongdong Zhang; Qi Tian

  82a Learning Affinity From Attention: End-to-End Weakly-Supervised Semantic Segmentation With Transformers

Lixiang Ru; Yibing Zhan; Baosheng Yu; Bo Du

  83a Towards Noiseless Object Contours for Weakly Supervised Semantic Segmentation Jing Li; Junsong Fan; Zhaoxiang Zhang
  84a Class Similarity Weighted Knowledge Distillation for Continual Semantic Segmentation

Minh Hieu Phan; The-Anh Ta; Son Lam Phung; Long Tran-Thanh; Abdesselam Bouzerdoum

  85a Structural and Statistical Texture Knowledge Distillation for Semantic Segmentation

Deyi Ji; Haoran Wang; Mingyuan Tao; Jianqiang Huang; Xian-Sheng Hua; Hongtao Lu

  86a L2G: A Simple Local-to-Global Knowledge Transfer Framework for Weakly Supervised Semantic Segmentation

Peng-Tao Jiang; Yuqi Yang; Qibin Hou; Yunchao Wei

  87a Weakly Supervised Semantic Segmentation Using Out-of-Distribution Data

Jungbeom Lee; Seong Joon Oh; Sangdoo Yun; Junsuk Choe; Eunji Kim; Sungroh Yoon

  88a Tree Energy Loss: Towards Sparsely Annotated Semantic Segmentation

Zhiyuan Liang; Tiancai Wang; Xiangyu Zhang; Jian Sun; Jianbing Shen

  89a Bending Reality: Distortion-Aware Transformers for Adapting to Panoramic Semantic Segmentation

Jiaming Zhang; Kailun Yang; Chaoxiang Ma; Simon Reiß; Kunyu Peng; Rainer Stiefelhagen

  90a MM-TTA: Multi-Modal Test-Time Adaptation for 3D Semantic Segmentation

Inkyu Shin; Yi-Hsuan Tsai; Bingbing Zhuang; Samuel Schulter; Buyu Liu; Sparsh Garg; In So Kweon; Kuk-Jin Yoon

  91a NightLab: A Dual-Level Architecture With Hardness Detection for Segmentation at Night

Xueqing Deng; Peng Wang; Xiaochen Lian; Shawn Newsam

  92a Fast Point Transformer

Chunghyun Park; Yoonwoo Jeong; Minsu Cho; Jaesik Park

  93a RigidFlow: Self-Supervised Scene Flow Learning on Point Clouds by Local Rigidity Prior

Ruibo Li; Chi Zhang; Guosheng Lin; Zhe Wang; Chunhua Shen

  94a ConDor: Self-Supervised Canonicalization of 3D Pose for Partial Shapes

Rahul Sajnani; Adrien Poulenard; Jivitesh Jain; Radhika Dua; Leonidas J. Guibas; Srinath Sridhar

  95a DisARM: Displacement Aware Relation Module for 3D Detection

Yao Duan; Chenyang Zhu; Yuqing Lan; Renjiao Yi; Xinwang Liu; Kai Xu

  96a Learning Object Context for Novel-View Scene Layout Generation

Xiaotian Qiao; Gerhard P. Hancke; Rynson W.H. Lau

  97a Weakly but Deeply Supervised Occlusion-Reasoned Parametric Road Layouts

Buyu Liu; Bingbing Zhuang; Manmohan Chandraker

  98a Beyond Cross-View Image Retrieval: Highly Accurate Vehicle Localization Using Satellite Image Yujiao Shi; Hongdong Li
  99a Raw High-Definition Radar for Multi-Task Learning

Julien Rebut; Arthur Ouaknine; Waqas Malik; Patrick Pérez

  100a Zero Experience Required: Plug & Play Modular Transfer Learning for Semantic Visual Navigation

Ziad Al-Halah; Santhosh Kumar Ramakrishnan; Kristen Grauman

  101a UKPGAN: A General Self-Supervised Keypoint Detector

Yang You; Wenhai Liu; Yanjie Ze; Yong-Lu Li; Weiming Wang; Cewu Lu

  102a Cannot See the Forest for the Trees: Aggregating Multiple Viewpoints To Better Classify Objects in Videos

Sukjun Hwang; Miran Heo; Seoung Wug Oh; Seon Joo Kim

Navigation & Autonomous Driving 103a Rethinking Efficient Lane Detection via Curve Modeling

Zhengyang Feng; Shaohua Guo; Xin Tan; Ke Xu; Min Wang; Lizhuang Ma

  104a Exploiting Temporal Relations on Radar Perception for Autonomous Driving

Peizhao Li; Pu Wang; Karl Berntorp; Hongfu Liu

  105a Towards Robust and Adaptive Motion Forecasting: A Causal Representation Perspective

Yuejiang Liu; Riccardo Cadei; Jonas Schweizer; Sherwin Bahmani; Alexandre Alahi

  106a BE-STI: Spatial-Temporal Integrated Network for Class-Agnostic Motion Prediction With Bidirectional Enhancement

Yunlong Wang; Hongyu Pan; Jun Zhu; Yu-Huan Wu; Xin Zhan; Kun Jiang; Diange Yang

  107a ScePT: Scene-Consistent, Policy-Based Trajectory Predictions for Planning Yuxiao Chen; Boris Ivanovic; Marco Pavone
  108a Stochastic Trajectory Prediction via Motion Indeterminacy Diffusion

Tianpei Gu; Guangyi Chen; Junlong Li; Chunze Lin; Yongming Rao; Jie Zhou; Jiwen Lu

  109a Vehicle Trajectory Prediction Works, but Not Everywhere

Mohammadhossein Bahari; Saeed Saadatnejad; Ahmad Rahimi; Mohammad Shaverdikondori; Amir Hossein Shahidzadeh; Seyed-Mohsen Moosavi-Dezfooli; Alexandre Alahi

  110a LTP: Lane-Based Trajectory Prediction for Autonomous Driving

Jingke Wang; Tengju Ye; Ziqing Gu; Junbo Chen

  111a ONCE-3DLanes: Building Monocular 3D Lane Detection

Fan Yan; Ming Nie; Xinyue Cai; Jianhua Han; Hang Xu; Zhen Yang; Chaoqiang Ye; Yanwei Fu; Michael Bi Mi; Li Zhang

  112a Towards Driving-Oriented Metric for Lane Detection Models Takami Sato; Qi Alfred Chen
  113a Eigenlanes: Data-Driven Lane Descriptors for Structurally Diverse Lanes

Dongkwon Jin; Wonhui Park; Seong-Gyun Jeong; Heeyeon Kwon; Chang-Su Kim

  114a LIFT: Learning 4D LiDAR Image Fusion Transformer for 3D Object Detection

Yihan Zeng; Da Zhang; Chunwei Wang; Zhenwei Miao; Ting Liu; Xin Zhan; Dayang Hao; Chao Ma

  115a DeepFusion: Lidar-Camera Deep Fusion for Multi-Modal 3D Object Detection

Yingwei Li; Adams Wei Yu; Tianjian Meng; Ben Caine; Jiquan Ngiam; Daiyi Peng; Junyang Shen; Yifeng Lu; Denny Zhou; Quoc V. Le; Alan Yuille; Mingxing Tan

  116a A Versatile Multi-View Framework for LiDAR-Based 3D Object Detection With Guidance From Panoptic Segmentation

Hamidreza Fazlali; Yixuan Xu; Yuan Ren; Bingbing Liu

  117a Forecasting From LiDAR via Future Object Detection

Neehar Peri; Jonathon Luiten; Mengtian Li; Aljoša Ošep; Laura Leal-Taixé; Deva Ramanan

  118a RIDDLE: Lidar Data Compression With Range Image Deep Delta Encoding

Xuanyu Zhou; Charles R. Qi; Yin Zhou; Dragomir Anguelov

  119a Learning From All Vehicles Dian Chen; Philipp Krähenbühl
  120a Is Mapping Necessary for Realistic PointGoal Navigation?

Ruslan Partsey; Erik Wijmans; Naoki Yokoyama; Oles Dobosevych; Dhruv Batra; Oleksandr Maksymets

  121a Symmetry-Aware Neural Architecture for Embodied Visual Exploration Shuang Liu; Takayuki Okatani
  122a Coopernaut: End-to-End Driving With Cooperative Perception for Networked Vehicles

Jiaxun Cui; Hang Qiu; Dian Chen; Peter Stone; Yuke Zhu

  123a Topology Preserving Local Road Network Estimation From Single Onboard Camera Image

Yigit Baran Can; Alexander Liniger; Danda Pani Paudel; Luc Van Gool

  124a Coupling Vision and Proprioception for Navigation of Legged Robots

Zipeng Fu; Ashish Kumar; Ananye Agarwal; Haozhi Qi; Jitendra Malik; Deepak Pathak

  125a Pyramid Architecture for Multi-Scale Processing in Point Cloud Segmentation

Dong Nie; Rui Lan; Ling Wang; Xiaofeng Ren

  126a 3D-VField: Adversarial Augmentation of Point Clouds for Domain Generalization in 3D Object Detection

Alexander Lehner; Stefano Gasperini; Alvaro Marcos-Ramiro; Michael Schmidt; Mohammad-Ali Nikouei Mahani; Nassir Navab; Benjamin Busam; Federico Tombari

  127a Generating Useful Accident-Prone Driving Scenarios via a Learned Traffic Prior

Davis Rempe; Jonah Philion; Leonidas J. Guibas; Sanja Fidler; Or Litany

  128a SelfD: Self-Learning Large-Scale Driving Policies From the Web

Jimuyang Zhang; Ruizhao Zhu; Eshed Ohn-Bar

  129a Towards Real-World Navigation With Deep Differentiable Planners Shu Ishida; João F. Henriques
  130a Privacy Preserving Partial Localization

Marcel Geppert; Viktor Larsson; Johannes L. Schönberger; Marc Pollefeys

  131a Efficient Large-Scale Localization by Global Instance Recognition

Fei Xue; Ignas Budvytis; Daniel Olmeda Reino; Roberto Cipolla

  132a CrossLoc: Scalable Aerial Localization Assisted by Multimodal Synthetic Data

Qi Yan; Jianhao Zheng; Simon Reding; Shanci Li; Iordan Doytchinov

Low-Level Vision 133a Bilateral Video Magnification Filter

Shoichiro Takeda; Kenta Niwa; Mariko Isogawa; Shinya Shimizu; Kazuki Okami; Yushi Aono

  134a Neural Data-Dependent Transform for Learned Image Compression

Dezhao Wang; Wenhan Yang; Yueyu Hu; Jiaying Liu

  135a Towards Bidirectional Arbitrary Image Rescaling: Joint Optimization and Cycle Idempotence

Zhihong Pan; Baopu Li; Dongliang He; Mingde Yao; Wenhao Wu; Tianwei Lin; Xin Li; Errui Ding

  136a Deep Generalized Unfolding Networks for Image Restoration Chong Mou; Qian Wang; Jian Zhang
  137a Look Back and Forth: Video Super-Resolution With Explicit Temporal Difference Modeling

Takashi Isobe; Xu Jia; Xin Tao; Changlin Li; Ruihuang Li; Yongjie Shi; Jing Mu; Huchuan Lu; Yu-Wing Tai

  138a XYDeblur: Divide and Conquer for Single Image Deblurring

Seo-Won Ji; Jeongmin Lee; Seung-Wook Kim; Jun-Pyo Hong; Seung-Jin Baek; Seung-Won Jung; Sung-Jea Ko

  139a Abandoning the Bayer-Filter To See in the Dark

Xingbo Dong; Wanyan Xu; Zhihui Miao; Lan Ma; Chao Zhang; Jiewen Yang; Zhe Jin; Andrew Beng Jin Teoh; Jiajun Shen

  140a RSTT: Real-Time Spatial Temporal Transformer for Space-Time Video Super-Resolution

Zhicheng Geng; Luming Liang; Tianyu Ding; Ilya Zharkov

  141a All-in-One Image Restoration for Unknown Corruption

Boyun Li; Xiao Liu; Peng Hu; Zhongqin Wu; Jiancheng Lv; Xi Peng

  142a Modeling sRGB Camera Noise With Normalizing Flows

Shayan Kousha; Ali Maleky; Michael S. Brown; Marcus A. Brubaker

  143a A Differentiable Two-Stage Alignment Scheme for Burst Image Reconstruction With Large Shift

Shi Guo; Xi Yang; Jianqi Ma; Gaofeng Ren; Lei Zhang

  144a Video Frame Interpolation Transformer

Zhihao Shi; Xiangyu Xu; Xiaohong Liu; Jun Chen; Ming-Hsuan Yang

  145a The Devil Is in the Details: Window-Based Attention for Image Compression

Renjie Zou; Chunfeng Song; Zhaoxiang Zhang

  146a Mask-Guided Spectral-Wise Transformer for Efficient Hyperspectral Image Reconstruction

Yuanhao Cai; Jing Lin; Xiaowan Hu; Haoqian Wang; Xin Yuan; Yulun Zhang; Radu Timofte; Luc Van Gool

  147a RestoreFormer: High-Quality Blind Face Restoration From Undegraded Key-Value Pairs

Zhouxia Wang; Jiawei Zhang; Runjian Chen; Wenping Wang; Ping Luo

  148a AdaInt: Learning Adaptive Intervals for 3D Lookup Tables on Real-Time Image Enhancement

Canqian Yang; Meiguang Jin; Xu Jia; Yi Xu; Ying Chen

  149a HerosNet: Hyperspectral Explicable Reconstruction and Optimal Sampling Deep Network for Snapshot Compressive Imaging

Xuanyu Zhang; Yongbing Zhang; Ruiqin Xiong; Qilin Sun; Jian Zhang

  150a HDNet: High-Resolution Dual-Domain Learning for Spectral Compressive Imaging

Xiaowan Hu; Yuanhao Cai; Jing Lin; Haoqian Wang; Xin Yuan; Yulun Zhang; Radu Timofte; Luc Van Gool

  151a Learning To Zoom Inside Camera Imaging Pipeline

Chengzhou Tang; Yuqiang Yang; Bing Zeng; Ping Tan; Shuaicheng Liu

  152a Towards an End-to-End Framework for Flow-Guided Video Inpainting

Zhen Li; Cheng-Ze Lu; Jianhua Qin; Chun-Le Guo; Ming-Ming Cheng

  153a Context-Aware Video Reconstruction for Rolling Shutter Cameras

Bin Fan; Yuchao Dai; Zhiyuan Zhang; Qi Liu; Mingyi He

  154a CVF-SID: Cyclic Multi-Variate Function for Self-Supervised Image Denoising by Disentangling Noise From Image

Reyhaneh Neshatavar; Mohsen Yavartanoo; Sanghyun Son; Kyoung Mu Lee

  155a Global Matching With Overlapping Attention for Optical Flow Estimation

Shiyu Zhao; Long Zhao; Zhixing Zhang; Enyu Zhou; Dimitris Metaxas

  156a CRAFT: Cross-Attentional Flow Transformer for Robust Optical Flow

Xiuchao Sui; Shaohua Li; Xue Geng; Yan Wu; Xinxing Xu; Yong Liu; Rick Goh; Hongyuan Zhu

  157a Unified Multivariate Gaussian Mixture for Efficient Neural Image Compression

Xiaosu Zhu; Jingkuan Song; Lianli Gao; Feng Zheng; Heng Tao Shen

  158a Video Demoiréing With Relation-Based Temporal Consistency

Peng Dai; Xin Yu; Lan Ma; Baoheng Zhang; Jia Li; Wenbo Li; Jiajun Shen; Xiaojuan Qi

  159a Noise2NoiseFlow: Realistic Camera Noise Modeling Without Clean Images

Ali Maleky; Shayan Kousha; Michael S. Brown; Marcus A. Brubaker

  160a Deep Constrained Least Squares for Blind Image Super-Resolution

Ziwei Luo; Haibin Huang; Lei Yu; Youwei Li; Haoqiang Fan; Shuaicheng Liu

  161a Learning Multiple Adverse Weather Removal via Two-Stage Knowledge Learning and Multi-Contrastive Regularization: Toward a Unified Model

Wei-Ting Chen; Zhi-Kai Huang; Cheng-Che Tsai; Hao-Hsiang Yang; Jian-Jiun Ding; Sy-Yen Kuo

  162a Unsupervised Homography Estimation With Coplanarity-Aware GAN

Mingbo Hong; Yuhang Lu; Nianjin Ye; Chunyu Lin; Qijun Zhao; Shuaicheng Liu

Computational Photography 163a Attentive Fine-Grained Structured Sparsity for Image Restoration

Junghun Oh; Heewon Kim; Seungjun Nah; Cheeun Hong; Jonghyun Choi; Kyoung Mu Lee

  164a Uformer: A General U-Shaped Transformer for Image Restoration

Zhendong Wang; Xiaodong Cun; Jianmin Bao; Wengang Zhou; Jianzhuang Liu; Houqiang Li

  165a Bringing Old Films Back to Life

Ziyu Wan; Bo Zhang; Dongdong Chen; Jing Liao

  166a Learning sRGB-to-Raw-RGB De-Rendering With Content-Aware Metadata

Seonghyeon Nam; Abhijith Punnappurath; Marcus A. Brubaker; Michael S. Brown

  167a SNR-Aware Low-Light Image Enhancement

Xiaogang Xu; Ruixing Wang; Chi-Wing Fu; Jiaya Jia

  168a AP-BSN: Self-Supervised Denoising for Real-World Images via Asymmetric PD and Blind-Spot Network

Wooseok Lee; Sanghyun Son; Kyoung Mu Lee

  169a Synthetic Aperture Imaging With Events and Frames

Wei Liao; Xiang Zhang; Lei Yu; Shijie Lin; Wen Yang; Ning Qiao

  170a Ev-TTA: Test-Time Adaptation for Event-Based Object Recognition Junho Kim; Inwoo Hwang; Young Min Kim
  171a Time Lens++: Event-Based Frame Interpolation With Parametric Non-Linear Flow and Multi-Scale Fusion

Stepan Tulyakov; Alfredo Bochicchio; Daniel Gehrig; Stamatios Georgoulis; Yuanyou Li; Davide Scaramuzza

  172a Unifying Motion Deblurring and Frame Interpolation With Events Xiang Zhang; Lei Yu
  173a EvUnroll: Neuromorphic Events Based Rolling Shutter Image Correction Xinyu Zhou; Peiqi Duan; Yi Ma; Boxin Shi
  174a Learning Adaptive Warping for Real-World Rolling Shutter Correction

Mingdeng Cao; Zhihang Zhong; Jiahao Wang; Yinqiang Zheng; Yujiu Yang

  175a Neural Global Shutter: Learn To Restore Video From a Rolling Shutter Camera With Global Reset Feature

Zhixiang Wang; Xiang Ji; Jia-Bin Huang; Shin'ichi Satoh; Xiao Zhou; Yinqiang Zheng

  176a TimeReplayer: Unlocking the Potential of Event Cameras for Video Interpolation

Weihua He; Kaichao You; Zhendong Qiao; Xu Jia; Ziyang Zhang; Wenhui Wang; Huchuan Lu; Yaoyuan Wang; Jianxing Liao

  177a Optimizing Video Prediction via Video Frame Interpolation Yue Wu; Qiang Wen; Qifeng Chen
  178a Reference-Based Video Super-Resolution Using Multi-Camera Video Triplets

Junyong Lee; Myeonghee Lee; Sunghyun Cho; Seungyong Lee

  179a Memory-Augmented Non-Local Attention for Video Super-Resolution Jiyang Yu; Jingen Liu; Liefeng Bo; Tao Mei
  180a Optical Flow Estimation for Spiking Camera

Liwen Hu; Rui Zhao; Ziluo Ding; Lei Ma; Boxin Shi; Ruiqin Xiong; Tiejun Huang

  181a Compressive Single-Photon 3D Cameras

Felipe Gutierrez-Barragan; Atul Ingle; Trevor Seets; Mohit Gupta; Andreas Velten

  182a Single-Photon Structured Light

Varun Sundar; Sizhuo Ma; Aswin C. Sankaranarayanan; Mohit Gupta

  183a All-Photon Polarimetric Time-of-Flight Imaging Seung-Hwan Baek; Felix Heide
  184a Holocurtains: Programming Light Curtains via Binary Holography

Dorian Chan; Srinivasa G. Narasimhan; Matthew O'Toole

Vision & Language 185a Towards Implicit Text-Guided 3D Shape Generation

Zhengzhe Liu; Yi Wang; Xiaojuan Qi; Chi-Wing Fu

  186a Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation

Yufan Zhou; Ruiyi Zhang; Changyou Chen; Chunyuan Li; Chris Tensmeyer; Tong Yu; Jiuxiang Gu; Jinhui Xu; Tong Sun

  187a ZeroCap: Zero-Shot Image-to-Text Generation for Visual-Semantic Arithmetic

Yoad Tewel; Yoav Shalev; Idan Schwartz; Lior Wolf

  188a EMScore: Evaluating Video Captioning via Coarse-Grained and Fine-Grained Embedding Matching

Yaya Shi; Xu Yang; Haiyang Xu; Chunfeng Yuan; Bing Li; Weiming Hu; Zheng-Jun Zha

  189a Hierarchical Modular Network for Video Captioning

Hanhua Ye; Guorong Li; Yuankai Qi; Shuhui Wang; Qingming Huang; Ming-Hsuan Yang

  190a SwinBERT: End-to-End Transformers With Sparse Attention for Video Captioning

Kevin Lin; Linjie Li; Chung-Ching Lin; Faisal Ahmed; Zhe Gan; Zicheng Liu; Yumao Lu; Lijuan Wang

  191a End-to-End Generative Pretraining for Multimodal Video Captioning

Paul Hongsuck Seo; Arsha Nagrani; Anurag Arnab; Cordelia Schmid

  192a Beyond a Pre-Trained Object Detector: Cross-Modal Textual and Visual Context for Image Captioning Chia-Wen Kuo; Zsolt Kira
  193a Scaling Up Vision-Language Pre-Training for Image Captioning

Xiaowei Hu; Zhe Gan; Jianfeng Wang; Zhengyuan Yang; Zicheng Liu; Yumao Lu; Lijuan Wang

  194a Comprehending and Ordering Semantics for Image Captioning Yehao Li; Yingwei Pan; Ting Yao; Tao Mei
  195a NOC-REK: Novel Object Captioning With Retrieved Vocabulary From External Knowledge

Duc Minh Vo; Hong Chen; Akihiro Sugimoto; Hideki Nakayama

  196a Injecting Semantic Concepts Into End-to-End Image Captioning

Zhiyuan Fang; Jianfeng Wang; Xiaowei Hu; Lin Liang; Zhe Gan; Lijuan Wang; Yezhou Yang; Zicheng Liu

  197a DIFNet: Boosting Visual Information Flow for Image Captioning

Mingrui Wu; Xuying Zhang; Xiaoshuai Sun; Yiyi Zhou; Chao Chen; Jiaxin Gu; Xing Sun; Rongrong Ji

  198a VisualGPT: Data-Efficient Adaptation of Pretrained Language Models for Image Captioning

Jun Chen; Han Guo; Kai Yi; Boyang Li; Mohamed Elhoseiny

  199a Show, Deconfound and Tell: Image Captioning With Causal Inference

Bing Liu; Dong Wang; Xu Yang; Yong Zhou; Rui Yao; Zhiwen Shao; Jiaqi Zhao

  200a EI-CLIP: Entity-Aware Interventional Contrastive Learning for E-Commerce Cross-Modal Retrieval

Haoyu Ma; Handong Zhao; Zhe Lin; Ajinkya Kale; Zhangyang Wang; Tong Yu; Jiuxiang Gu; Sunav Choudhary; Xiaohui Xie

  201a CLIPstyler: Image Style Transfer With a Single Text Condition Gihyun Kwon; Jong Chul Ye
  202a HairCLIP: Design Your Hair by Text and Reference Image

Tianyi Wei; Dongdong Chen; Wenbo Zhou; Jing Liao; Zhentao Tan; Lu Yuan; Weiming Zhang; Nenghai Yu

  203a DenseCLIP: Language-Guided Dense Prediction With Context-Aware Prompting

Yongming Rao; Wenliang Zhao; Guangyi Chen; Yansong Tang; Zheng Zhu; Guan Huang; Jie Zhou; Jiwen Lu

  204a On Guiding Visual Attention With Language Specification

Suzanne Petryk; Lisa Dunlap; Keyan Nasseri; Joseph Gonzalez; Trevor Darrell; Anna Rohrbach

  205a UTC: A Unified Transformer With Inter-Task Contrastive Learning for Visual Dialog

Cheng Chen; Zhenshan Tan; Qingrong Cheng; Xin Jiang; Qun Liu; Yudong Zhu; Xiaodong Gu

  206a Text-to-Image Synthesis Based on Object-Guided Joint-Decoding Transformer

Fuxiang Wu; Liu Liu; Fusheng Hao; Fengxiang He; Jun Cheng

  207a LiT: Zero-Shot Transfer With Locked-Image Text Tuning

Xiaohua Zhai; Xiao Wang; Basil Mustafa; Andreas Steiner; Daniel Keysers; Alexander Kolesnikov; Lucas Beyer

  208a GroupViT: Semantic Segmentation Emerges From Text Supervision

Jiarui Xu; Shalini De Mello; Sifei Liu; Wonmin Byeon; Thomas Breuel; Jan Kautz; Xiaolong Wang

  209a ReSTR: Convolution-Free Referring Image Segmentation Using Transformers

Namyup Kim; Dongwon Kim; Cuiling Lan; Wenjun Zeng; Suha Kwak

  210a LAVT: Language-Aware Vision Transformer for Referring Image Segmentation

Zhao Yang; Jiaqi Wang; Yansong Tang; Kai Chen; Hengshuang Zhao; Philip H.S. Torr

  211a An Empirical Study of Training End-to-End Vision-and-Language Transformers

Zi-Yi Dou; Yichong Xu; Zhe Gan; Jianfeng Wang; Shuohang Wang; Lijuan Wang; Chenguang Zhu; Pengchuan Zhang; Lu Yuan; Nanyun Peng; Zicheng Liu; Michael Zeng

  212a Are Multimodal Transformers Robust to Missing Modality?

Mengmeng Ma; Jian Ren; Long Zhao; Davide Testuggine; Xi Peng

Image & Video Synthesis and Generation 213a Text to Image Generation With Semantic-Spatial Aware GAN

Wentong Liao; Kai Hu; Michael Ying Yang; Bodo Rosenhahn

  214a StyleT2I: Toward Compositional and High-Fidelity Text-to-Image Synthesis

Zhiheng Li; Martin Renqiang Min; Kai Li; Chenliang Xu

  215a Blended Diffusion for Text-Driven Editing of Natural Images

Omri Avrahami; Dani Lischinski; Ohad Fried

  216a Make It Move: Controllable Image-to-Video Generation With Text Descriptions Yaosi Hu; Chong Luo; Zhenzhong Chen
  217a Predict, Prevent, and Evaluate: Disentangled Text-Driven Image Manipulation Empowered by Pre-Trained Vision-Language Model

Zipeng Xu; Tianwei Lin; Hao Tang; Fu Li; Dongliang He; Nicu Sebe; Radu Timofte; Luc Van Gool; Errui Ding

  218a A Style-Aware Discriminator for Controllable Image Translation

Kunhee Kim; Sanghun Park; Eunyeong Jeon; Taehun Kim; Daijin Kim

  219a Alleviating Semantics Distortion in Unsupervised Low-Level Image-to-Image Translation via Structure Consistency Constraint

Jiaxian Guo; Jiachen Li; Huan Fu; Mingming Gong; Kun Zhang; Dacheng Tao

  220a Exploring Patch-Wise Semantic Relation for Contrastive Learning in Image-to-Image Translation Tasks Chanyong Jung; Gihyun Kwon; Jong Chul Ye
  221a FlexIT: Towards Flexible Semantic Image Translation

Guillaume Couairon; Asya Grechka; Jakob Verbeek; Holger Schwenk; Matthieu Cord

  222a Modulated Contrast for Versatile Image Synthesis

Fangneng Zhan; Jiahui Zhang; Yingchen Yu; Rongliang Wu; Shijian Lu

  223a QS-Attn: Query-Selected Attention for Contrastive Learning in I2I Translation

Xueqi Hu; Xinyue Zhou; Qiusheng Huang; Zhengyi Shi; Li Sun; Qingli Li

  224a Self-Supervised Dense Consistency Regularization for Image-to-Image Translation

Minsu Ko; Eunju Cha; Sungjoo Suh; Huijin Lee; Jae-Joon Han; Jinwoo Shin; Bohyung Han

  225a Maximum Spatial Perturbation Consistency for Unpaired Image-to-Image Translation

Yanwu Xu; Shaoan Xie; Wenhao Wu; Kun Zhang; Mingming Gong; Kayhan Batmanghelich

  226a InstaFormer: Instance-Aware Image-to-Image Translation With Transformer

Soohyun Kim; Jongbeom Baek; Jihye Park; Gyeongnyeon Kim; Seungryong Kim

  227a Unsupervised Image-to-Image Translation With Generative Prior

Shuai Yang; Liming Jiang; Ziwei Liu; Chen Change Loy

  228a StylizedNeRF: Consistent 3D Scene Stylization As Stylized NeRF via 2D-3D Mutual Learning

Yi-Hua Huang; Yue He; Yu-Jie Yuan; Yu-Kun Lai; Lin Gao

  229a NeRF-Editing: Geometry Editing of Neural Radiance Fields

Yu-Jie Yuan; Yang-Tian Sun; Yu-Kun Lai; Yuewen Ma; Rongfei Jia; Lin Gao

  230a GeoNeRF: Generalizing NeRF With Geometry Priors

Mohammad Mahdi Johari; Yann Lepoittevin; François Fleuret

  231a Ray Priors Through Reprojection: Improving Neural Radiance Fields for Novel View Extrapolation

Jian Zhang; Yuanqing Zhang; Huan Fu; Xiaowei Zhou; Bowen Cai; Jinchi Huang; Rongfei Jia; Binqiang Zhao; Xing Tang

  232a AR-NeRF: Unsupervised Learning of Depth and Defocus Effects From Natural Images With Aperture Rendering Neural Radiance Fields Takuhiro Kaneko
  233a HDR-NeRF: High Dynamic Range Neural Radiance Fields

Xin Huang; Qi Zhang; Ying Feng; Hongdong Li; Xuan Wang; Qing Wang

  234a NeRFReN: Neural Radiance Fields With Reflections

Yuan-Chen Guo; Di Kang; Linchao Bao; Yu He; Song-Hai Zhang

  235a Neural Point Light Fields

Julian Ost; Issam Laradji; Alejandro Newell; Yuval Bahat; Felix Heide

  236a 3D-Aware Image Synthesis via Learning Structural and Textural Representations

Yinghao Xu; Sida Peng; Ceyuan Yang; Yujun Shen; Bolei Zhou

  237a GIRAFFE HD: A High-Resolution 3D-Aware Generative Model

Yang Xue; Yuheng Li; Krishna Kumar Singh; Yong Jae Lee

  238a Multi-View Consistent Generative Adversarial Networks for 3D-Aware Image Synthesis

Xuanmeng Zhang; Zhedong Zheng; Daiheng Gao; Bang Zhang; Pan Pan; Yi Yang

  239a Bi-Level Doubly Variational Learning for Energy-Based Latent Variable Models

Ge Kan; Jinhu Lü; Tian Wang; Baochang Zhang; Aichun Zhu; Lei Huang; Guodong Guo; Hichem Snoussi

  240a High-Resolution Image Harmonization via Collaborative Dual Transformations

Wenyan Cong; Xinhao Tao; Li Niu; Jing Liang; Xuesong Gao; Qihao Sun; Liqing Zhang

  241a Brain-Supervised Image Editing

Keith M. Davis III; Carlos de la Torre-Ortiz; Tuukka Ruotsalo

Vision & Graphics 242a De-Rendering 3D Objects in the Wild

Felix Wimbauer; Shangzhe Wu; Christian Rupprecht

  243a Neural Fields As Learnable Kernels for 3D Reconstruction

Francis Williams; Zan Gojcic; Sameh Khamis; Denis Zorin; Joan Bruna; Sanja Fidler; Or Litany

  244a HyperStyle: StyleGAN Inversion With HyperNetworks for Real Image Editing

Yuval Alaluf; Omer Tov; Ron Mokady; Rinon Gal; Amit Bermano

  245a 3PSDF: Three-Pole Signed Distance Function for Learning Surfaces With Arbitrary Topologies

Weikai Chen; Cheng Lin; Weiyang Li; Bo Yang

  246a Pop-Out Motion: 3D-Aware Image Deformation via Learning the Shape Laplacian

Jihyun Lee; Minhyuk Sung; Hyunjin Kim; Tae-Kyun Kim

  247a Deep Image-Based Illumination Harmonization

Zhongyun Bao; Chengjiang Long; Gang Fu; Daquan Liu; Yuanzhen Li; Jiaming Wu; Chunxia Xiao

  248a GLASS: Geometric Latent Augmentation for Shape Spaces

Sanjeev Muralikrishnan; Siddhartha Chaudhuri; Noam Aigerman; Vladimir G. Kim; Matthew Fisher; Niloy J. Mitra

  249a PhotoScene: Photorealistic Material and Lighting Transfer for Indoor Scenes

Yu-Ying Yeh; Zhengqin Li; Yannick Hold-Geoffroy; Rui Zhu; Zexiang Xu; Miloš Hašan; Kalyan Sunkavalli; Manmohan Chandraker

  250a Neural Template: Topology-Aware Reconstruction and Disentangled Generation of 3D Meshes

Ka-Hei Hui; Ruihui Li; Jingyu Hu; Chi-Wing Fu

  251a Neural Mesh Simplification

Rolandos Alexandros Potamias; Stylianos Ploumpis; Stefanos Zafeiriou

  252a SkinningNet: Two-Stream Graph Convolutional Neural Network for Skinning Prediction of Synthetic Characters

Albert Mosella-Montoro; Javier Ruiz-Hidalgo

  253a CLIP-Forge: Towards Zero-Shot Text-To-Shape Generation

Aditya Sanghi; Hang Chu; Joseph G. Lambourne; Ye Wang; Chin-Yi Cheng; Marco Fumero; Kamal Rahimi Malekshan

  254a UNIST: Unpaired Neural Implicit Shape Translation Network

Qimin Chen; Johannes Merz; Aditya Sanghi; Hooman Shayani; Ali Mahdavi-Amiri; Hao Zhang

  255a CoNeRF: Controllable Neural Radiance Fields

Kacper Kania; Kwang Moo Yi; Marek Kowalski; Tomasz Trzciński; Andrea Tagliasacchi

  256a Neural Points: Point Cloud Representation With Neural Fields for Arbitrary Upsampling

Wanquan Feng; Jin Li; Hongrui Cai; Xiaonan Luo; Juyong Zhang

  257a Modeling Indirect Illumination for Inverse Rendering

Yuanqing Zhang; Jiaming Sun; Xingyi He; Huan Fu; Rongfei Jia; Xiaowei Zhou

  258a Neural Head Avatars From Monocular RGB Videos

Philip-William Grassal; Malte Prinzler; Titus Leistner; Carsten Rother; Matthias Nießner; Justus Thies

  259a DeepCurrents: Learning Implicit Representations of Shapes With Boundaries

David Palmer; Dmitriy Smirnov; Stephanie Wang; Albert Chern; Justin Solomon