Orals 6/22 AM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Wednesday, June 22, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: Recognition: Detection, Categorization, Retrieval
Session Chairs: Jean Ponce (Inria), Emily Hand (Univ. of Nevada, Reno), Hedvig Kjellström (KTH Royal Inst. of Technology)

Poster ID Title Authors
1a MixFormer: Mixing Features Across Windows and Dimensions

Qiang Chen; Qiman Wu; Jian Wang; Qinghao Hu; Tao Hu; Errui Ding; Jian Cheng; Jingdong Wang

2a Recurrent Glimpse-Based Decoder for Detection With Transformer Zhe Chen; Jing Zhang; Dacheng Tao
3a Mobile-Former: Bridging MobileNet and Transformer

Yinpeng Chen; Xiyang Dai; Dongdong Chen; Mengchen Liu; Xiaoyi Dong; Lu Yuan; Zicheng Liu

4a Unsupervised Domain Generalization by Learning a Bridge Across Domains

Sivan Harary; Eli Schwartz; Assaf Arbelle; Peter Staar; Shady Abu-Hussein; Elad Amrani; Roei Herzig; Amit Alfassy; Raja Giryes; Hilde Kuehne; Dina Katabi; Kate Saenko; Rogerio S. Feris; Leonid Karlinsky

5a SIGMA: Semantic-Complete Graph Matching for Domain Adaptive Object Detection Wuyang Li; Xinyu Liu; Yixuan Yuan
6a Target-Relevant Knowledge Preservation for Multi-Source Domain Adaptive Object Detection

Jiaxi Wu; Jiaxin Chen; Mengzhe He; Yiru Wang; Bo Li; Bingqi Ma; Weihao Gan; Wei Wu; Yali Wang; Di Huang

7a PNP: Robust Learning From Noisy Labels by Probabilistic Noise Prediction

Zeren Sun; Fumin Shen; Dan Huang; Qiong Wang; Xiangbo Shu; Yazhou Yao; Jinhui Tang

8a Few-Shot Object Detection With Fully Cross-Transformer

Guangxing Han; Jiawei Ma; Shiyuan Huang; Long Chen; Shih-Fu Chang

9a Task Discrepancy Maximization for Fine-Grained Few-Shot Classification SuBeen Lee; WonJun Moon; Jae-Pil Heo
10a Leveraging Self-Supervision for Cross-Domain Crowd Counting Weizhe Liu; Nikita Durasov; Pascal Fua
11a What To Look at and Where: Semantic and Spatial Refined Transformer for Detecting Human-Object Interactions

A S M Iftekhar; Hao Chen; Kaustav Kundu; Xinyu Li; Joseph Tighe; Davide Modolo

12a AdaMixer: A Fast-Converging Query-Based Object Detector

Ziteng Gao; Limin Wang; Bing Han; Sheng Guo

13a Correlation Verification for Image Retrieval

Seongwon Lee; Hongje Seong; Suhyeon Lee; Euntai Kim

14a Real-Time Object Detection for Streaming Perception

Jinrong Yang; Songtao Liu; Zeming Li; Xiaoping Li; Jian Sun

15a Deep Visual Geo-Localization Benchmark

Gabriele Berton; Riccardo Mereu; Gabriele Trivigno; Carlo Masone; Gabriela Csurka; Torsten Sattler; Barbara Caputo

16a RendNet: Unified 2D/3D Recognizer With Latent Space Rendering

Ruoxi Shi; Xinyang Jiang; Caihua Shan; Yansen Wang; Dongsheng Li

17a Sparse Fuse Dense: Towards High Quality 3D Detection With Depth Completion

Xiaopei Wu; Liang Peng; Honghui Yang; Liang Xie; Chenxi Huang; Chengqi Deng; Haifeng Liu; Deng Cai

18a Focal Sparse Convolutional Networks for 3D Object Detection

Yukang Chen; Yanwei Li; Xiangyu Zhang; Jian Sun; Jiaya Jia

 

Date: Wednesday, June 22, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: 3D From Multi-View & Sensors
Session Chairs: Daniel Cremers (TU Munich), Kostas Daniilidis (Univ. of Pennsylvania)

Poster ID Title Authors
19a Point-NeRF: Point-Based Neural Radiance Fields

Qiangeng Xu; Zexiang Xu; Julien Philip; Sai Bi; Zhixin Shu; Kalyan Sunkavalli; Ulrich Neumann

20a NeRFusion: Fusing Radiance Fields for Large-Scale Scene Reconstruction

Xiaoshuai Zhang; Sai Bi; Kalyan Sunkavalli; Hao Su; Zexiang Xu

21a Direct Voxel Grid Optimization: Super-Fast Convergence for Radiance Fields Reconstruction Cheng Sun; Min Sun; Hwann-Tzong Chen
22a Mip-NeRF 360: Unbounded Anti-Aliased Neural Radiance Fields

Jonathan T. Barron; Ben Mildenhall; Dor Verbin; Pratul P. Srinivasan; Peter Hedman

23a RegNeRF: Regularizing Neural Radiance Fields for View Synthesis From Sparse Inputs

Michael Niemeyer; Jonathan T. Barron; Ben Mildenhall; Mehdi S. M. Sajjadi; Andreas Geiger; Noha Radwan

24a Ref-NeRF: Structured View-Dependent Appearance for Neural Radiance Fields

Dor Verbin; Peter Hedman; Ben Mildenhall; Todd Zickler; Jonathan T. Barron; Pratul P. Srinivasan

25a Plenoxels: Radiance Fields Without Neural Networks

Sara Fridovich-Keil; Alex Yu; Matthew Tancik; Qinhong Chen; Benjamin Recht; Angjoo Kanazawa

26a Neural 3D Scene Reconstruction With the Manhattan-World Assumption

Haoyu Guo; Sida Peng; Haotong Lin; Qianqian Wang; Guofeng Zhang; Hujun Bao; Xiaowei Zhou

27a Neural 3D Video Synthesis From Multi-View Video

Tianye Li; Mira Slavcheva; Michael Zollhöfer; Simon Green; Christoph Lassner; Changil Kim; Tanner Schmidt; Steven Lovegrove; Michael Goesele; Richard Newcombe; Zhaoyang Lv

28a Learning To Solve Hard Minimal Problems

Petr Hruby; Timothy Duff; Anton Leykin; Tomas Pajdla

29a Learning a Structured Latent Space for Unsupervised Point Cloud Completion

Yingjie Cai; Kwan-Yee Lin; Chao Zhang; Qiang Wang; Xiaogang Wang; Hongsheng Li

30a Lepard: Learning Partial Point Cloud Matching in Rigid and Deformable Scenes Yang Li; Tatsuya Harada
31a IRON: Inverse Rendering by Optimizing Neural SDFs and Materials From Photometric Images

Kai Zhang; Fujun Luan; Zhengqi Li; Noah Snavely

32a Learning Multi-View Aggregation in the Wild for Large-Scale 3D Semantic Segmentation

Damien Robert; Bruno Vallet; Loic Landrieu

33a HyperDet3D: Learning a Scene-Conditioned 3D Object Detector

Yu Zheng; Yueqi Duan; Jiwen Lu; Jie Zhou; Qi Tian

34a KeyTr: Keypoint Transporter for 3D Reconstruction of Deformable Objects in Videos

David Novotny; Ignacio Rocco; Samarth Sinha; Alexandre Carlier; Gael Kerchenbaum; Roman Shapovalov; Nikita Smetanin; Natalia Neverova; Benjamin Graham; Andrea Vedaldi

35a SelfRecon: Self Reconstruction Your Digital Avatar From Monocular Video

Boyi Jiang; Yang Hong; Hujun Bao; Juyong Zhang

36a Ditto: Building Digital Twins of Articulated Objects From Interaction Zhenyu Jiang; Cheng-Chun Hsu; Yuke Zhu

 

Date: Wednesday, June 22, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: Low-Level Vision
Session Chairs: Minsu Cho (POSTECH), Kavita Bala (Cornell Univ.)

Session Title Session Chairs Poster ID Title Authors
Low-Level Vision Minsu Cho (POSTECH) 37a Bijective Mapping Network for Shadow Removal

Yurui Zhu; Jie Huang; Xueyang Fu; Feng Zhao; Qibin Sun; Zheng-Jun Zha

  Kavita Bala (Cornell Univ.) 38a Toward Fast, Flexible, and Robust Low-Light Image Enhancement

Long Ma; Tengyu Ma; Risheng Liu; Xin Fan; Zhongxuan Luo

 

  39a Robust Equivariant Imaging: A Fully Unsupervised Framework for Learning To Image From Noisy and Partial Measurements

Dongdong Chen; Julián Tachella; Mike E. Davies

    40a Details or Artifacts: A Locally Discriminative Learning Approach to Realistic Image Super-Resolution Jie Liang; Hui Zeng; Lei Zhang
    41a Dual Adversarial Adaptation for Cross-Device Real-World Image Super-Resolution

Xiaoqian Xu; Pengxu Wei; Weikai Chen; Yang Liu; Mingzhi Mao; Liang Lin; Guanbin Li

    42a SphereSR: 360° Image Super-Resolution With Arbitrary Projection via Continuous Spherical Image Representation

Youngho Yoon; Inchul Chung; Lin Wang; Kuk-Jin Yoon

    43a Learning Trajectory-Aware Transformer for Video Super-Resolution

Chengxu Liu; Huan Yang; Jianlong Fu; Xueming Qian

    44a Discrete Cosine Transform Network for Guided Depth Map Super-Resolution

Zixiang Zhao; Jiangshe Zhang; Shuang Xu; Zudi Lin; Hanspeter Pfister

    45a Faithful Extreme Rescaling via Generative Prior Reciprocated Invertible Representations

Zhixuan Zhong; Liangyu Chai; Yang Zhou; Bailin Deng; Jia Pan; Shengfeng He

    46a ELIC: Efficient Learned Image Compression With Unevenly Grouped Space-Channel Contextual Adaptive Coding

Dailan He; Ziming Yang; Weikun Peng; Rui Ma; Hongwei Qin; Yan Wang

    47a Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration

Syed Waqas Zamir; Aditya Arora; Salman Khan; Munawar Hayat; Fahad Shahbaz Khan; Ming-Hsuan Yang

    48a Deep Rectangling for Image Stitching: A Learning Baseline

Lang Nie; Chunyu Lin; Kang Liao; Shuaicheng Liu; Yao Zhao

    49a Parametric Scattering Networks

Shanel Gauthier; Benjamin Thérien; Laurent Alsène-Racicot; Muawiz Chaudhary; Irina Rish; Eugene Belilovsky; Michael Eickenberg; Guy Wolf

    50a Burst Image Restoration and Enhancement

Akshay Dudhane; Syed Waqas Zamir; Salman Khan; Fahad Shahbaz Khan; Ming-Hsuan Yang

    51a MAXIM: Multi-Axis MLP for Image Processing

Zhengzhong Tu; Hossein Talebi; Han Zhang; Feng Yang; Peyman Milanfar; Alan Bovik; Yinxiao Li

    52a Event-Aided Direct Sparse Odometry

Javier Hidalgo-Carrió; Guillermo Gallego; Davide Scaramuzza

    53a CamLiFlow: Bidirectional Camera-LiDAR Fusion for Joint Optical Flow and Scene Flow Estimation

Haisong Liu; Tao Lu; Yihui Xu; Jia Liu; Wenjie Li; Lijun Chen

    54a Target-Aware Dual Adversarial Learning and a Multi-Scenario Multi-Modality Benchmark To Fuse Infrared and Visible for Object Detection

Jinyuan Liu; Xin Fan; Zhanbo Huang; Guanyao Wu; Risheng Liu; Wei Zhong; Zhongxuan Luo