Posters 6/22 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Wednesday, June 22, 2022   2:30PM – 5:00PM

Session Title Poster ID Title Authors
3D From Multi-View & Sensors 46b AirObject: A Temporally Evolving Graph Embedding for Object Identification

Nikhil Varma Keetha; Chen Wang; Yuheng Qiu; Kuan Xu; Sebastian Scherer

  47b Voxel Set Transformer: A Set-to-Set Approach to 3D Object Detection From Point Clouds

Chenhang He; Ruihuang Li; Shuai Li; Lei Zhang

 

48b SS3D: Sparsely-Supervised 3D Object Detection From Point Cloud

Chuandong Liu; Chenqiang Gao; Fangcen Liu; Jiang Liu; Deyu Meng; Xinbo Gao

  49b Back to Reality: Weakly-Supervised 3D Object Detection With Shape-Guided Label Enhancement

Xiuwei Xu; Yifan Wang; Yu Zheng; Yongming Rao; Jie Zhou; Jiwen Lu

  50b VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention

Shengheng Deng; Zhihao Liang; Lin Sun; Kui Jia

  51b Embracing Single Stride 3D Object Detector With Sparse Transformer

Lue Fan; Ziqi Pang; Tianyuan Zhang; Yu-Xiong Wang; Hang Zhao; Feng Wang; Naiyan Wang; Zhaoxiang Zhang

  52b Point Density-Aware Voxels for LiDAR 3D Object Detection

Jordan S. K. Hu; Tianshu Kuai; Steven L. Waslander

  53b Point-to-Voxel Knowledge Distillation for LiDAR Semantic Segmentation

Yuenan Hou; Xinge Zhu; Yuexin Ma; Chen Change Loy; Yikang Li

  54b Contrastive Boundary Learning for Point Cloud Segmentation

Liyao Tang; Yibing Zhan; Zhe Chen; Baosheng Yu; Dacheng Tao

  55b Stratified Transformer for 3D Point Cloud Segmentation

Xin Lai; Jianhui Liu; Li Jiang; Liwei Wang; Hengshuang Zhao; Shu Liu; Xiaojuan Qi; Jiaya Jia

  56b No Pain, Big Gain: Classify Dynamic Point Cloud Sequences With Static Models by Fitting Feature-Level Space-Time Surfaces

Jia-Xing Zhong; Kaichen Zhou; Qingyong Hu; Bing Wang; Niki Trigoni; Andrew Markham

  57b Point2Seq: Detecting 3D Objects As Sequences

Yujing Xue; Jiageng Mao; Minzhe Niu; Hang Xu; Michael Bi Mi; Wei Zhang; Xiaogang Wang; Xinchao Wang

  58b PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking With Transformer

Changqing Zhou; Zhipeng Luo; Yueru Luo; Tianrui Liu; Liang Pan; Zhongang Cai; Haiyu Zhao; Shijian Lu

  59b A Unified Query-Based Paradigm for Point Cloud Understanding

Zetong Yang; Li Jiang; Yanan Sun; Bernt Schiele; Jiaya Jia

  60b PointCLIP: Point Cloud Understanding by CLIP

Renrui Zhang; Ziyu Guo; Wei Zhang; Kunchang Li; Xupeng Miao; Bin Cui; Yu Qiao; Peng Gao; Hongsheng Li

  61b X-Trans2Cap: Cross-Modal Knowledge Transfer Using Transformer for 3D Dense Captioning

Zhihao Yuan; Xu Yan; Yinghong Liao; Yao Guo; Guanbin Li; Shuguang Cui; Zhen Li

  62b MVS2D: Efficient Multi-View Stereo via Attention-Driven 2D Convolutions

Zhenpei Yang; Zhile Ren; Qi Shan; Qixing Huang

  63b TransMVSNet: Global Context-Aware Multi-View Stereo Network With Transformers

Yikang Ding; Wentao Yuan; Qingtian Zhu; Haotian Zhang; Xiangyue Liu; Yuanjiang Wang; Xiao Liu

  64b RayMVSNet: Learning Ray-Based 1D Implicit Fields for Accurate Multi-View Stereo

Junhua Xi; Yifei Shi; Yijie Wang; Yulan Guo; Kai Xu

  65b IterMVS: Iterative Probability Estimation for Efficient Multi-View Stereo

Fangjinhua Wang; Silvano Galliani; Christoph Vogel; Marc Pollefeys

  66b PSMNet: Position-Aware Stereo Merging Network for Room Layout Estimation

Haiyan Wang; Will Hutchcroft; Yuguang Li; Zhiqiang Wan; Ivaylo Boyadzhiev; Yingli Tian; Sing Bing Kang

  67b Non-Parametric Depth Distribution Modelling Based Depth Inference for Multi-View Stereo Jiayu Yang; Jose M. Alvarez; Miaomiao Liu
  68b Differentiable Stereopsis: Meshes From Multiple Views Using Differentiable Rendering

Shubham Goel; Georgia Gkioxari; Jitendra Malik

  69b Rethinking Depth Estimation for Multi-View Stereo: A Unified Representation

Rui Peng; Rongjie Wang; Zhenyu Wang; Yawen Lai; Ronggang Wang

  70b Efficient Multi-View Stereo by Iterative Dynamic Cost Volume Shaoqian Wang; Bo Li; Yuchao Dai
  71b PlaneMVS: 3D Plane Reconstruction From Multi-View Stereo

Jiachen Liu; Pan Ji; Nitin Bansal; Changjiang Cai; Qingan Yan; Xiaolei Huang; Yi Xu

  72b Discrete Time Convolution for Fast Event-Based Stereo

Kaixuan Zhang; Kaiwei Che; Jianguo Zhang; Jie Cheng; Ziyang Zhang; Qinghai Guo; Luziwei Leng

  73b Stereo Magnification With Multi-Layer Images

Taras Khakhulin; Denis Korzhenkov; Pavel Solovev; Gleb Sterkin; Andrei-Timotei Ardelean; Victor Lempitsky

Motion & Tracking 74b TransforMatcher: Match-to-Match Attention for Semantic Correspondence Seungwook Kim; Juhong Min; Minsu Cho
  75b Probabilistic Warp Consistency for Weakly-Supervised Semantic Correspondences

Prune Truong; Martin Danelljan; Fisher Yu; Luc Van Gool

  76b Locality-Aware Inter– and Intra-Video Reconstruction for Self-Supervised Correspondence Learning

Liulei Li; Tianfei Zhou; Wenguan Wang; Lu Yang; Jianwu Li; Yi Yang

  77b Transforming Model Prediction for Tracking

Christoph Mayer; Martin Danelljan; Goutam Bhat; Matthieu Paul; Danda Pani Paudel; Fisher Yu; Luc Van Gool

  78b Ranking-Based Siamese Visual Tracking Feng Tang; Qiang Ling
  79b Correlation-Aware Deep Tracking

Fei Xie; Chunyu Wang; Guangting Wang; Yue Cao; Wankou Yang; Wenjun Zeng

  80b Global Tracking via Ensemble of Local Trackers

Zikun Zhou; Jianqiu Chen; Wenjie Pei; Kaige Mao; Hongpeng Wang; Zhenyu He

  81b Global Tracking Transformers

Xingyi Zhou; Tianwei Yin; Vladlen Koltun; Philipp Krähenbühl

  82b Unified Transformer Tracker for Object Tracking

Fan Ma; Mike Zheng Shou; Linchao Zhu; Haoqi Fan; Yilei Xu; Yi Yang; Zhicheng Yan

  83b Transformer Tracking With Cyclic Shifting Window Attention

Zikai Song; Junqing Yu; Yi-Ping Phoebe Chen; Wei Yang

  84b Spiking Transformers for Event-Based Single Object Tracking

Jiqing Zhang; Bo Dong; Haiwei Zhang; Jianchuan Ding; Felix Heide; Baocai Yin; Xin Yang

  85b Adiabatic Quantum Computing for Multi Object Tracking

Jan-Nico Zaech; Alexander Liniger; Martin Danelljan; Dengxin Dai; Luc Van Gool

  86b HiVT: Hierarchical Vector Transformer for Multi-Agent Motion Prediction

Zikang Zhou; Luyao Ye; Jianping Wang; Kui Wu; Kejie Lu

  87b Towards Discriminative Representation: Multi-View Trajectory Contrastive Learning for Online Multi-Object Tracking En Yu; Zhuoling Li; Shoudong Han
  88b TrackFormer: Multi-Object Tracking With Transformers

Tim Meinhardt; Alexander Kirillov; Laura Leal-Taixé; Christoph Feichtenhofer

  89b Learning of Global Objective for Network Flow in Multi-Object Tracking Shuai Li; Yu Kong; Hamid Rezatofighi
  90b LMGP: Lifted Multicut Meets Geometry Projections for Multi-Camera Multi-Object Tracking

Duy M. H. Nguyen; Roberto Henschel; Bodo Rosenhahn; Daniel Sonntag; Paul Swoboda

  91b Multi-Object Tracking Meets Moving UAV Shuai Liu; Xin Li; Huchuan Lu; You He
  92b Visible-Thermal UAV Tracking: A Large-Scale Benchmark and New Baseline

Pengyu Zhang; Jie Zhao; Dong Wang; Huchuan Lu; Xiang Ruan

  93b Unsupervised Domain Adaptation for Nighttime Aerial Tracking

Junjie Ye; Changhong Fu; Guangze Zheng; Danda Pani Paudel; Guang Chen

  94b Learning Optical Flow With Kernel Patch Attention Ao Luo; Fan Yang; Xin Li; Shuaicheng Liu
  95b Towards Understanding Adversarial Robustness of Optical Flow Networks

Simon Schrodi; Tonmoy Saikia; Thomas Brox

  96b DIP: Deep Inverse Patchmatch for High-Resolution Optical Flow

Zihua Zheng; Ni Nie; Zhi Ling; Pengfei Xiong; Jiangyu Liu; Hao Wang; Jiankun Li

Computer Vision Theory 97b On the Instability of Relative Pose Estimation and RANSAC’s Role Hongyi Fan; Joe Kileel; Benjamin Kimia
  98b Bootstrapping ViTs: Towards Liberating Vision Transformers From Pre-Training

Haofei Zhang; Jiarui Duan; Mengqi Xue; Jie Song; Li Sun; Mingli Song

  99b Global Sensing and Measurements Reuse for Image Compressed Sensing Zi-En Fan; Feng Lian; Jia-Ni Quan
  100b Maximum Consensus by Weighted Influences of Monotone Boolean Functions

Erchuan Zhang; David Suter; Ruwan Tennakoon; Tat-Jun Chin; Alireza Bab-Hadiashar; Giang Truong; Syed Zulqarnain Gilani

  101b MS2DG-Net: Progressive Correspondence Learning via Multiple Sparse Semantics Dynamic Graph

Luanyuan Dai; Yizhang Liu; Jiayi Ma; Lifang Wei; Taotao Lai; Changcai Yang; Riqing Chen

  102b Styleformer: Transformer Based Generative Adversarial Networks With Style Vector Jeeseung Park; Younggeun Kim
  103b Scanline Homographies for Rolling-Shutter Plane Absolute Pose Fang Bai; Agniva Sengupta; Adrien Bartoli
Transfer / Low-Shot / Long-Tail Learning 104b Generating Representative Samples for Few-Shot Classification Jingyi Xu; Hieu Le
  105b Matching Feature Sets for Few-Shot Image Classification

Arman Afrasiyabi; Hugo Larochelle; Jean-François Lalonde; Christian Gagné

  106b Improving Adversarially Robust Few-Shot Image Classification With Generalizable Representations

Junhao Dong; Yuan Wang; Jian-Huang Lai; Xiaohua Xie

  107b Sylph: A Hypernetwork Framework for Incremental Few-Shot Object Detection Li Yin; Juan M. Perez-Rua; Kevin J. Liang
  108b Forward Compatible Few-Shot Class-Incremental Learning

Da-Wei Zhou; Fu-Yun Wang; Han-Jia Ye; Liang Ma; Shiliang Pu; De-Chuan Zhan

  109b Constrained Few-Shot Class-Incremental Learning

Michael Hersche; Geethan Karunaratne; Giovanni Cherubini; Luca Benini; Abu Sebastian; Abbas Rahimi

  110b Pushing the Limits of Simple Pipelines for Few-Shot Learning: External Data and Fine-Tuning Make a Difference

Shell Xu Hu; Da Li; Jan Stühmer; Minyoung Kim; Timothy M. Hospedales

  111b EASE: Unsupervised Discriminant Subspace Learning for Transductive Few-Shot Learning Hao Zhu; Piotr Koniusz
  112b Few-Shot Learning With Noisy Labels

Kevin J. Liang; Samrudhdhi B. Rangrej; Vladan Petrovic; Tal Hassner

  113b Ranking Distance Calibration for Cross-Domain Few-Shot Learning

Pan Li; Shaogang Gong; Chengjie Wang; Yanwei Fu

  114b Revisiting Learnable Affines for Batch Norm in Few-Shot Transfer Learning

Moslem Yazdanpanah; Aamer Abdul Rahman; Muawiz Chaudhary; Christian Desrosiers; Mohammad Havaei; Eugene Belilovsky; Samira Ebrahimi Kahou

  115b Attribute Surrogates Learning and Spectral Tokens Pooling in Transformers for Few-Shot Learning

Yangji He; Weihan Liang; Dongyang Zhao; Hong-Yu Zhou; Weifeng Ge; Yizhou Yu; Wenqiang Zhang

  116b Learning To Memorize Feature Hallucination for One-Shot Image Generation

Yu Xie; Yanwei Fu; Ying Tai; Yun Cao; Junwei Zhu; Chengjie Wang

  117b A Closer Look at Few-Shot Image Generation

Yunqing Zhao; Henghui Ding; Houjing Huang; Ngai-Man Cheung

  118b Motion-Modulated Temporal Fragment Alignment Network for Few-Shot Action Recognition

Jiamin Wu; Tianzhu Zhang; Zhe Zhang; Feng Wu; Yongdong Zhang

  119b Knowledge Distillation As Efficient Pre-Training: Faster Convergence, Higher Data-Efficiency, and Better Transferability

Ruifei He; Shuyang Sun; Jihan Yang; Song Bai; Xiaojuan Qi

  120b Transferability Estimation Using Bhattacharyya Class Separability

Michal Pándy; Andrea Agostinelli; Jasper Uijlings; Vittorio Ferrari; Thomas Mensink

  121b Revisiting the Transferability of Supervised Pretraining: An MLP Perspective

Yizhou Wang; Shixiang Tang; Feng Zhu; Lei Bai; Rui Zhao; Donglian Qi; Wanli Ouyang

  122b Task2Sim: Towards Effective Pre-Training and Transfer From Synthetic Data

Samarth Mishra; Rameswar Panda; Cheng Perng Phoo; Chun-Fu (Richard) Chen; Leonid Karlinsky; Kate Saenko; Venkatesh Saligrama; Rogerio S. Feris

  123b Which Model To Transfer? Finding the Needle in the Growing Haystack

Cedric Renggli; André Susano Pinto; Luka Rimanic; Joan Puigcerver; Carlos Riquelme; Ce Zhang; Mario Lučić

  124b Does Robustness on ImageNet Transfer to Downstream Tasks? Yutaro Yamada; Mayu Otani
  125b What Makes Transfer Learning Work for Medical Images: Feature Reuse & Other Factors

Christos Matsoukas; Johan Fredin Haslum; Moein Sorkhei; Magnus Söderberg; Kevin Smith

  126b OW-DETR: Open-World Detection Transformer

Akshita Gupta; Sanath Narayan; K J Joseph; Salman Khan; Fahad Shahbaz Khan; Mubarak Shah

  127b Unseen Classes at a Later Time? No Problem

Hari Chandana Kuchibhotla; Sumitra S Malagi; Shivam Chandhok; Vineeth N Balasubramanian

  128b Continual Object Detection via Prototypical Task Correlation Guided Gating Mechanism

Binbin Yang; Xinchi Deng; Han Shi; Changlin Li; Gengwei Zhang; Hang Xu; Shen Zhao; Liang Lin; Xiaodan Liang

  129b On Generalizing Beyond Domains in Cross-Domain Continual Learning

Christian Simon; Masoud Faraki; Yi-Hsuan Tsai; Xiang Yu; Samuel Schulter; Yumin Suh; Mehrtash Harandi; Manmohan Chandraker

  130b Online Continual Learning on a Contaminated Data Stream With Blurry Task Boundaries

Jihwan Bang; Hyunseo Koh; Seulki Park; Hwanjun Song; Jung-Woo Ha; Jonghyun Choi

  131b DyTox: Transformers for Continual Learning With DYnamic TOken eXpansion

Arthur Douillard; Alexandre Ramé; Guillaume Couairon; Matthieu Cord

  132b Self-Sustaining Representation Expansion for Non-Exemplar Class-Incremental Learning

Kai Zhu; Wei Zhai; Yang Cao; Jiebo Luo; Zheng-Jun Zha

  133b En-Compactness: Self-Distillation Embedding & Contrastive Generation for Generalized Zero-Shot Learning

Xia Kong; Zuodong Gao; Xiaofan Li; Ming Hong; Jun Liu; Chengjie Wang; Yuan Xie; Yanyun Qu

  134b VGSE: Visually-Grounded Semantic Embeddings for Zero-Shot Learning

Wenjia Xu; Yongqin Xian; Jiuniu Wang; Bernt Schiele; Zeynep Akata

  135b Siamese Contrastive Embedding Network for Compositional Zero-Shot Learning

Xiangyu Li; Xu Yang; Kun Wei; Cheng Deng; Muli Yang

  136b KG-SP: Knowledge Guided Simple Primitives for Open World Compositional Zero-Shot Learning

Shyamgopal Karthik; Massimiliano Mancini; Zeynep Akata

  137b Non-Generative Generalized Zero-Shot Learning via Task-Correlated Disentanglement and Controllable Samples Synthesis

Yaogong Feng; Xiaowen Huang; Pengbo Yang; Jian Yu; Jitao Sang

  138b WALT: Watch and Learn 2D Amodal Representation From Time-Lapse Imagery

N. Dinesh Reddy; Robert Tamburo; Srinivasa G. Narasimhan

Recognition: Detection, Categorization, Retrieval 139b Omni-DETR: Omni-Supervised Object Detection With Transformers

Pei Wang; Zhaowei Cai; Hao Yang; Gurumurthy Swaminathan; Nuno Vasconcelos; Bernt Schiele; Stefano Soatto

  140b DESTR: Object Detection With Split Transformer Liqiang He; Sinisa Todorovic
  141b A Dual Weighting Label Assignment Scheme for Object Detection

Shuai Li; Chenhang He; Ruihuang Li; Lei Zhang

  142b Entropy-Based Active Learning for Object Detection With Progressive Diversity Constraint Jiaxi Wu; Jiaxin Chen; Di Huang
  143b Localization Distillation for Dense Object Detection

Zhaohui Zheng; Rongguang Ye; Ping Wang; Dongwei Ren; Wangmeng Zuo; Qibin Hou; Ming-Ming Cheng

  144b Group R-CNN for Weakly Semi-Supervised Object Detection With Points

Shilong Zhang; Zhuoran Yu; Liyang Liu; Xinjiang Wang; Aojun Zhou; Kai Chen

  145b Overcoming Catastrophic Forgetting in Incremental Object Detection via Elastic Response Distillation Tao Feng; Mang Wang; Hangjie Yuan
  146b CREAM: Weakly Supervised Object Localization via Class RE-Activation Mapping

Jilan Xu; Junlin Hou; Yuejie Zhang; Rui Feng; Rui-Wei Zhao; Tao Zhang; Xuequan Lu; Shang Gao

  147b One Loss for Quantization: Deep Hashing With Discrete Wasserstein Distributional Matching Khoa D. Doan; Peng Yang; Ping Li
  148b PSTR: End-to-End One-Step Person Search With Transformers

Jiale Cao; Yanwei Pang; Rao Muhammad Anwer; Hisham Cholakkal; Jin Xie; Mubarak Shah; Fahad Shahbaz Khan

  149b Protecting Celebrities From DeepFake With Identity Consistency Transformer

Xiaoyi Dong; Jianmin Bao; Dongdong Chen; Ting Zhang; Weiming Zhang; Nenghai Yu; Dong Chen; Fang Wen; Baining Guo

  150b MDAN: Multi-Level Dependent Attention Network for Visual Emotion Analysis

Liwen Xu; Zhengtao Wang; Bin Wu; Simon Lui

  151b Contextual Similarity Distillation for Asymmetric Image Retrieval

Hui Wu; Min Wang; Wengang Zhou; Houqiang Li; Qi Tian

  152b Improving Visual Grounding With Visual-Linguistic Verification and Iterative Reasoning

Li Yang; Yan Xu; Chunfeng Yuan; Wei Liu; Bing Li; Weiming Hu

  153b MPC: Multi-View Probabilistic Clustering

Junjie Liu; Junlong Liu; Shaotian Yan; Rongxin Jiang; Xiang Tian; Boxuan Gu; Yaowu Chen; Chen Shen; Jianqiang Huang

  154b Text Spotting Transformers

Xiang Zhang; Yongwen Su; Subarna Tripathi; Zhuowen Tu

  155b Represent, Compare, and Learn: A Similarity-Aware Framework for Class-Agnostic Counting

Min Shi; Hao Lu; Chen Feng; Chengxin Liu; Zhiguo Cao

  156b Reflection and Rotation Symmetry Detection via Equivariant Learning

Ahyun Seo; Byungjin Kim; Suha Kwak; Minsu Cho

  157b Learning To Imagine: Diversify Memory for Incremental Learning Using Unlabeled Data Yu-Ming Tang; Yi-Xing Peng; Wei-Shi Zheng
  158b A Simple Episodic Linear Probe Improves Visual Recognition in the Wild

Yuanzhi Liang; Linchao Zhu; Xiaohan Wang; Yi Yang

  159b Cross Domain Object Detection by Target-Perceived Dual Branch Distillation

Mengzhe He; Yali Wang; Jiaxi Wu; Yiru Wang; Hanqing Li; Bo Li; Weihao Gan; Wei Wu; Yu Qiao

  160b Multi-Granularity Alignment Domain Adaptation for Object Detection

Wenzhang Zhou; Dawei Du; Libo Zhang; Tiejian Luo; Yanjun Wu

  161b Expanding Low-Density Latent Regions for Open-Set Object Detection

Jiaming Han; Yuqiang Ren; Jian Ding; Xingjia Pan; Ke Yan; Gui-Song Xia

  162b Class-Incremental Learning With Strong Pre-Trained Models

Tz-Ying Wu; Gurumurthy Swaminathan; Zhizhong Li; Avinash Ravichandran; Nuno Vasconcelos; Rahul Bhotika; Stefano Soatto

  163b ProposalCLIP: Unsupervised Open-Category Object Proposal Generation via Exploiting CLIP Cues

Hengcan Shi; Munawar Hayat; Yicheng Wu; Jianfei Cai

Self-, Semi-, Meta-, & Unsupervised Learning 164b Self-Supervised Models Are Continual Learners

Enrico Fini; Victor G. Turrisi da Costa; Xavier Alameda-Pineda; Elisa Ricci; Karteek Alahari; Julien Mairal

  165b The Two Dimensions of Worst-Case Training and Their Integrated Effect for Out-of-Domain Generalization

Zeyi Huang; Haohan Wang; Dong Huang; Yong Jae Lee; Eric P. Xing

  166b Beyond Supervised vs. Unsupervised: Representative Benchmarking and Analysis of Image Representation Learning Matthew Gwilliam; Abhinav Shrivastava
  167b SimMIM: A Simple Framework for Masked Image Modeling

Zhenda Xie; Zheng Zhang; Yue Cao; Yutong Lin; Jianmin Bao; Zhuliang Yao; Qi Dai; Han Hu

  168b Semantic-Aware Auto-Encoders for Self-Supervised Representation Learning

Guangrun Wang; Yansong Tang; Liang Lin; Philip H.S. Torr

  169b UniCon: Combating Label Noise Through Uniform Selection and Contrastive Learning

Nazmul Karim; Mamshad Nayeem Rizve; Nazanin Rahnavard; Ajmal Mian; Mubarak Shah

  170b Contrastive Conditional Neural Processes Zesheng Ye; Lina Yao
  171b One-Bit Active Query With Contrastive Pairs

Yuhang Zhang; Xiaopeng Zhang; Lingxi Xie; Jie Li; Robert C. Qiu; Hengtong Hu; Qi Tian

  172b HCSC: Hierarchical Contrastive Selective Coding

Yuanfan Guo; Minghao Xu; Jiawen Li; Bingbing Ni; Xuanyu Zhu; Zhenbang Sun; Yi Xu

  173b Motion-Aware Contrastive Video Representation Learning via Foreground-Background Merging

Shuangrui Ding; Maomao Li; Tianyu Yang; Rui Qian; Haohang Xu; Qingyi Chen; Jue Wang; Hongkai Xiong

  174b Hierarchical Self-Supervised Representation Learning for Movie Understanding

Fanyi Xiao; Kaustav Kundu; Joseph Tighe; Davide Modolo

  175b Anomaly Detection via Reverse Distillation From One-Class Embedding Hanqiu Deng; Xingyu Li
  176b Unsupervised Representation Learning for Binary Networks by Joint Classifier Learning Dahyun Kim; Jonghyun Choi
  177b DC-SSL: Addressing Mismatched Class Distribution in Semi-Supervised Learning

Zhen Zhao; Luping Zhou; Yue Duan; Lei Wang; Lei Qi; Yinghuan Shi

  178b Learning To Collaborate in Decentralized Learning of Personalized Models

Shuangtong Li; Tianyi Zhou; Xinmei Tian; Dacheng Tao

  179b Highly-Efficient Incomplete Large-Scale Multi-View Clustering With Consensus Bipartite Graph

Siwei Wang; Xinwang Liu; Li Liu; Wenxuan Tu; Xinzhong Zhu; Jiyuan Liu; Sihang Zhou; En Zhu

  180b DASO: Distribution-Aware Semantics-Oriented Pseudo-Label for Imbalanced Semi-Supervised Learning Youngtaek Oh; Dong-Jin Kim; In So Kweon
  181b Global Convergence of MAML and Theory-Inspired Neural Architecture Search for Few-Shot Learning

Haoxiang Wang; Yite Wang; Ruoyu Sun; Bo Li

  182b Semi-Supervised Object Detection via Multi-Instance Alignment With Global Class Prototypes Aoxue Li; Peng Yuan; Zhenguo Li
  183b Unbiased Teacher v2: Semi-Supervised Object Detection for Anchor-Free and Anchor-Based Detectors Yen-Cheng Liu; Chih-Yao Ma; Zsolt Kira
  184b Spectral Unsupervised Domain Adaptation for Visual Recognition

Jingyi Zhang; Jiaxing Huang; Zichen Tian; Shijian Lu

  185b DATA: Domain-Aware and Task-Aware Self-Supervised Learning

Qing Chang; Junran Peng; Lingxi Xie; Jiajun Sun; Haoran Yin; Qi Tian; Zhaoxiang Zhang

  186b Dynamic Kernel Selection for Improved Generalization and Memory Efficiency in Meta-Learning

Arnav Chavan; Rishabh Tiwari; Udbhav Bamba; Deepak K. Gupta

  187b DeepDPM: Deep Clustering With an Unknown Number of Clusters

Meitar Ronen; Shahaf E. Finder; Oren Freifeld

  188b PLAD: Learning To Infer Shape Programs With Pseudo-Labels and Approximate Distributions

R. Kenny Jones; Homer Walke; Daniel Ritchie

  189b Robust Outlier Detection by De-Biasing VAE Likelihoods

Kushal Chauhan; Barath Mohan U; Pradeep Shenoy; Manish Gupta; Devarajan Sridharan

  190b Image-to-Lidar Self-Supervised Distillation for Autonomous Driving Data

Corentin Sautier; Gilles Puy; Spyros Gidaris; Alexandre Boulch; Andrei Bursuc; Renaud Marlet

  191b CrossPoint: Self-Supervised Cross-Modal Contrastive Learning for 3D Point Cloud Understanding

Mohamed Afham; Isuru Dissanayake; Dinithi Dissanayake; Amaya Dharmasiri; Kanchana Thilakarathna; Ranga Rodrigo

  192b Cross-Domain Correlation Distillation for Unsupervised Domain Adaptation in Nighttime Semantic Segmentation

Huan Gao; Jichang Guo; Guoli Wang; Qian Zhang

  193b DAFormer: Improving Network Architectures and Training Strategies for Domain-Adaptive Semantic Segmentation Lukas Hoyer; Dengxin Dai; Luc Van Gool
  194b WildNet: Learning Domain Generalized Semantic Segmentation From the Wild

Suhyeon Lee; Hongje Seong; Seongwon Lee; Euntai Kim

  195b UCC: Uncertainty Guided Cross-Head Co-Training for Semi-Supervised Semantic Segmentation Jiashuo Fan; Bin Gao; Huan Jin; Lihui Jiang
  196b Semi-Supervised Semantic Segmentation With Error Localization Network Donghyeon Kwon; Suha Kwak
  197b Unbiased Subclass Regularization for Semi-Supervised Semantic Segmentation

Dayan Guan; Jiaxing Huang; Aoran Xiao; Shijian Lu

  198b Integrative Few-Shot Learning for Classification and Segmentation Dahyun Kang; Minsu Cho
  199b GanOrCon: Are Generative Models Useful for Few-Shot Segmentation?

Oindrila Saha; Zezhou Cheng; Subhransu Maji

  200b SphericGAN: Semi-Supervised Hyper-Spherical Generative Adversarial Networks for Fine-Grained Image Synthesis

Tianyi Chen; Yunfei Zhang; Xiaoyang Huo; Si Wu; Yong Xu; Hau San Wong

  201b CoordGAN: Self-Supervised Dense Correspondences Emerge From GANs

Jiteng Mu; Shalini De Mello; Zhiding Yu; Nuno Vasconcelos; Xiaolong Wang; Jan Kautz; Sifei Liu

Privacy and Federated Learning 202b GradViT: Gradient Inversion of Vision Transformers

Ali Hatamizadeh; Hongxu Yin; Holger R. Roth; Wenqi Li; Jan Kautz; Daguang Xu; Pavlo Molchanov

  203b Deep 3D-to-2D Watermarking: Embedding Messages in 3D Meshes and Extracting Them From 2D Renderings

Innfarn Yoo; Huiwen Chang; Xiyang Luo; Ondrej Stava; Ce Liu; Peyman Milanfar; Feng Yang

  204b CD2-pFed: Cyclic Distillation-Guided Channel Decoupling for Model Personalization in Federated Learning Yiqing Shen; Yuyin Zhou; Lequan Yu
  205b APRIL: Finding the Achilles’ Heel on Privacy for Vision Transformers

Jiahao Lu; Xi Sheryl Zhang; Tianli Zhao; Xiangyu He; Jian Cheng

  206b Rethinking Architecture Design for Tackling Data Heterogeneity in Federated Learning

Liangqiong Qu; Yuyin Zhou; Paul Pu Liang; Yingda Xia; Feifei Wang; Ehsan Adeli; Li Fei-Fei; Daniel Rubin

  207b Robust Federated Learning With Noisy and Heterogeneous Clients Xiuwen Fang; Mang Ye
  208b Federated Learning With Position-Aware Neurons

Xin-Chun Li; Yi-Chu Xu; Shaoming Song; Bingshuai Li; Yinchuan Li; Yunfeng Shao; De-Chuan Zhan

  209b Layer-Wised Model Aggregation for Personalized Federated Learning

Xiaosong Ma; Jie Zhang; Song Guo; Wenchao Xu

  210b FedCor: Correlation-Based Active Client Selection Strategy for Heterogeneous Federated Learning

Minxue Tang; Xuefei Ning; Yitu Wang; Jingwei Sun; Yu Wang; Hai Li; Yiran Chen

  211b FedDC: Federated Learning With Non-IID Data via Local Drift Decoupling and Correction

Liang Gao; Huazhu Fu; Li Li; Yingwen Chen; Ming Xu; Cheng-Zhong Xu

  212b Differentially Private Federated Learning With Local Regularization and Sparsification

Anda Cheng; Peisong Wang; Xi Sheryl Zhang; Jian Cheng

  213b Auditing Privacy Defenses in Federated Learning via Generative Gradient Leakage

Zhuohang Li; Jiaxin Zhang; Luyang Liu; Jian Liu

  214b Learn From Others and Be Yourself in Heterogeneous Federated Learning Wenke Huang; Mang Ye; Bo Du
  215b RSCFed: Random Sampling Consensus Federated Semi-Supervised Learning

Xiaoxiao Liang; Yiqun Lin; Huazhu Fu; Lei Zhu; Xiaomeng Li

  216b Federated Class-Incremental Learning

Jiahua Dong; Lixu Wang; Zhen Fang; Gan Sun; Shichao Xu; Xiao Wang; Qi Zhu

  217b Fine-Tuning Global Model via Data-Free Knowledge Distillation for Non-IID Federated Learning

Lin Zhang; Li Shen; Liang Ding; Dacheng Tao; Ling-Yu Duan

  218b FedCorr: Multi-Stage Federated Learning for Label Noise Correction

Jingyi Xu; Zihan Chen; Tony Q.S. Quek; Kai Fong Ernest Chong

  219b ResSFL: A Resistance Transfer Framework for Defending Model Inversion Attack in Split Federated Learning

Jingtao Li; Adnan Siraj Rakin; Xing Chen; Zhezhi He; Deliang Fan; Chaitali Chakrabarti

Explainable Computer Vision 220b Cycle-Consistent Counterfactuals by Latent Transformations Saeed Khorram; Li Fuxin
  221b Consistent Explanations by Contrastive Learning

Vipin Pillai; Soroush Abbasi Koohpayegani; Ashley Ouligian; Dennis Fong; Hamed Pirsiavash

  222b Towards Better Understanding Attribution Methods Sukrut Rao; Moritz Böhle; Bernt Schiele
  223b Proto2Proto: Can You Recognize the Car, the Way I Do?

Monish Keswani; Sriranjani Ramakrishnan; Nishant Reddy; Vineeth N Balasubramanian

  224b Do Explanations Explain? Model Knows Best

Ashkan Khakzar; Pedram Khorsandi; Rozhin Nobahari; Nassir Navab

  225b HINT: Hierarchical Neuron Concept Explainer Andong Wang; Wei-Ning Lee; Xiaojuan Qi
  226b Deformable ProtoPNet: An Interpretable Image Classifier Using Deformable Prototypes

Jon Donnelly; Alina Jade Barnett; Chaofan Chen

  227b What Do Navigation Agents Learn About Their Environment?

Kshitij Dwivedi; Gemma Roig; Aniruddha Kembhavi; Roozbeh Mottaghi

  228b A Framework for Learning Ante-Hoc Explainable Models via Concepts

Anirban Sarkar; Deepak Vijaykeerthy; Anindya Sarkar; Vineeth N Balasubramanian

  229b Exploiting Explainable Metrics for Augmented SGD

Mahdi S. Hosseini; Mathieu Tuli; Konstantinos N. Plataniotis

  230b FAM: Visual Explanations for the Feature Representations From Deep Convolutional Networks

Yuxi Wu; Changhuai Chen; Jun Che; Shiliang Pu

  231b Interactive Disentanglement: Learning Concepts by Interacting With Their Prototype Representations

Wolfgang Stammer; Marius Memmel; Patrick Schramowski; Kristian Kersting

  232b B-Cos Networks: Alignment Is All We Need for Interpretability Moritz Böhle; Mario Fritz; Bernt Schiele
  233b The Flag Median and FlagIRLS

Nathan Mankovich; Emily J. King; Chris Peterson; Michael Kirby

Transparency, Fairness, Accountability, Privacy & Ethics in Vision 234b Learning Fair Classifiers With Partially Annotated Group Labels

Sangwon Jung; Sanghyuk Chun; Taesup Moon

  235b Estimating Structural Disparities for Face Models

Shervin Ardeshir; Cristina Segalin; Nathan Kallus

  236b Estimating Example Difficulty Using Variance of Gradients

Chirag Agarwal; Daniel D'souza; Sara Hooker

  237b Fairness-Aware Adversarial Perturbation Towards Bias Mitigation for Deployed Deep Models

Zhibo Wang; Xiaowei Dong; Henry Xue; Zhifei Zhang; Weifeng Chiu; Tao Wei; Kui Ren

  238b Fair Contrastive Learning for Facial Attribute Classification

Sungho Park; Jewook Lee; Pilhyeon Lee; Sunhee Hwang; Dohyung Kim; Hyeran Byun

  239b Leveraging Adversarial Examples To Quantify Membership Information Leakage

Ganesh Del Grosso; Hamid Jalalzai; Georg Pichler; Catuscia Palamidessi; Pablo Piantanida

  240b Leveling Down in Computer Vision: Pareto Inefficiencies in Fair Deep Classifiers

Dominik Zietlow; Michael Lohaus; Guha Balakrishnan; Matthäus Kleindessner; Francesco Locatello; Bernhard Schölkopf; Chris Russell

  241b Deep Unlearning via Randomized Conditionally Independent Hessians

Ronak Mehta; Sourav Pal; Vikas Singh; Sathya N. Ravi

  242b Equivariance Allows Handling Multiple Nuisance Variables When Analyzing Pooled Neuroimaging Datasets

Vishnu Suresh Lokhande; Rudrasis Chakraborty; Sathya N. Ravi; Vikas Singh

  243b A Study on the Distribution of Social Biases in Self-Supervised Learning Visual Models

Kirill Sirotkin; Pablo Carballeira; Marcos Escudero-Viñolo

Vision & X 244b Cross-Modal Perceptionist: Can Face Geometry Be Gleaned From Voices?

Cho-Ying Wu; Chin-Cheng Hsu; Ulrich Neumann

  245b Learning Hierarchical Cross-Modal Association for Co-Speech Gesture Generation

Xian Liu; Qianyi Wu; Hang Zhou; Yinghao Xu; Rui Qian; Xinyi Lin; Xiaowei Zhou; Wayne Wu; Bo Dai; Bolei Zhou

  246b SEEG: Semantic Energized Co-Speech Gesture Generation

Yuanzhi Liang; Qianyu Feng; Linchao Zhu; Li Hu; Pan Pan; Yi Yang

  247b Mix and Localize: Localizing Sound Sources in Mixtures Xixi Hu; Ziyang Chen; Andrew Owens
  248b Reading To Listen at the Cocktail Party: Multi-Modal Speech Separation

Akam Rahimi; Triantafyllos Afouras; Andrew Zisserman

  249b IntentVizor: Towards Generic Query Guided Interactive Video Summarization Guande Wu; Jianzhe Lin; Claudio T. Silva
  250b M3L: Language-Based Video Editing via Multi-Modal Multi-Level Transformers

Tsu-Jui Fu; Xin Eric Wang; Scott T. Grafton; Miguel P. Eckstein; William Yang Wang

  251b Finding Fallen Objects via Asynchronous Audio-Visual Integration

Chuang Gan; Yi Gu; Siyuan Zhou; Jeremy Schwartz; Seth Alter; James Traer; Dan Gutfreund; Joshua B. Tenenbaum; Josh H. McDermott; Antonio Torralba

  252b Weakly Paired Associative Learning for Sound and Image Representations via Bimodal Associative Memory Sangmin Lee; Hyung-Il Kim; Yong Man Ro
  253b Egocentric Deep Multi-Channel Audio-Visual Active Speaker Localization

Hao Jiang; Calvin Murdock; Vamsi Krishna Ithapu

  254b Audio-Visual Generalised Zero-Shot Learning With Cross-Modal Attention and Language

Otniel-Bogdan Mercea; Lukas Riesch; A. Sophia Koepke; Zeynep Akata

  255b It’s Time for Artistic Correspondence in Music and Video

Dídac Surís; Carl Vondrick; Bryan Russell; Justin Salamon

  256b Self-Supervised Object Detection From Audio-Visual Correspondence

Triantafyllos Afouras; Yuki M. Asano; Francois Fagan; Andrea Vedaldi; Florian Metze

  257b More Than Words: In-the-Wild Visually-Driven Prosody for Text-to-Speech

Michael Hassid; Michelle Tadmor Ramanovich; Brendan Shillingford; Miaosen Wang; Ye Jia; Tal Remez

  258b ObjectFolder 2.0: A Multisensory Object Dataset for Sim2Real Transfer

Ruohan Gao; Zilin Si; Yen-Yu Chang; Samuel Clarke; Jeannette Bohg; Li Fei-Fei; Wenzhen Yuan; Jiajun Wu

  259b A Probabilistic Graphical Model Based on Neural-Symbolic Reasoning for Visual Relationship Detection

Dongran Yu; Bo Yang; Qianhao Wei; Anchen Li; Shirui Pan