Posters 6/24 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Monday, June 24, 2022   2:30PM – 5:00PM

Session Title Poster ID Title Authors
Representation Learning 46b Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space

Jianwei Yang; Chunyuan Li; Pengchuan Zhang; Bin Xiao; Ce Liu; Lu Yuan; Jianfeng Gao

  47b AlignMixup: Improving Representations by Interpolating Aligned Features

Shashanka Venkataramanan; Ewa Kijak; Laurent Amsaleg; Yannis Avrithis

NOTE: Poster IDs refer to the poster # and poster time slot.

48b On the Road to Online Adaptation for Semantic Image Segmentation

Riccardo Volpi; Pau De Jorge; Diane Larlus; Gabriela Csurka

  49b ADAS: A Direct Adaptation Strategy for Multi-Target Domain Adaptive Semantic Segmentation

Seunghun Lee; Wonhyeok Choi; Changjae Kim; Minwoo Choi; Sunghoon Im

  50b Kernelized Few-Shot Object Detection With Efficient Integral Aggregation

Shan Zhang; Lei Wang; Naila Murray; Piotr Koniusz

  51b Neural Mean Discrepancy for Efficient Out-of-Distribution Detection

Xin Dong; Junfeng Guo; Ang Li; Wei-Te Ting; Cong Liu; H.T. Kung

  52b A Structured Dictionary Perspective on Implicit Neural Representations

Gizem Yüce; Guillermo Ortiz-Jiménez; Beril Besbinar; Pascal Frossard

  53b LARGE: Latent-Based Regression Through GAN Semantics

Yotam Nitzan; Rinon Gal; Ofir Brenner; Daniel Cohen-Or

  54b Rethinking Controllable Variational Autoencoders

Huajie Shao; Yifei Yang; Haohong Lin; Longzhong Lin; Yizhuo Chen; Qinmin Yang; Han Zhao

  55b Learning Canonical F-Correlation Projection for Compact Multiview Representation

Yun-Hao Yuan; Jin Li; Yun Li; Jipeng Qiang; Yi Zhu; Xiaobo Shen; Jianping Gou

  56b Cross-Architecture Self-Supervised Video Representation Learning

Sheng Guo; Zihua Xiong; Yujie Zhong; Limin Wang; Xiaobo Guo; Bing Han; Weilin Huang

  57b Improving Video Model Transfer With Dynamic Representation Learning Yi Li; Nuno Vasconcelos
  58b Self-Supervised Image Representation Learning With Geometric Set Consistency

Nenglun Chen; Lei Chu; Hao Pan; Yan Lu; Wenping Wang

  59b HLRTF: Hierarchical Low-Rank Tensor Factorization for Inverse Problems in Multi-Dimensional Imaging

Yisi Luo; Xi-Le Zhao; Deyu Meng; Tai-Xiang Jiang

  60b Point-BERT: Pre-Training 3D Point Cloud Transformers With Masked Point Modeling

Xumin Yu; Lulu Tang; Yongming Rao; Tiejun Huang; Jie Zhou; Jiwen Lu

  61b DiGS: Divergence Guided Shape Implicit Neural Representation for Unoriented Point Clouds

Yizhak Ben-Shabat; Chamin Hewa Koneputugodage; Stephen Gould

  62b Neural Convolutional Surfaces

Luca Morreale; Noam Aigerman; Paul Guerrero; Vladimir G. Kim; Niloy J. Mitra

  63b Representing 3D Shapes With Probabilistic Directed Distance Fields

Tristan Aumentado-Armstrong; Stavros Tsogkas; Sven Dickinson; Allan D. Jepson

  64b H4D: Human 4D Modeling by Learning Neural Compositional Representation

Boyan Jiang; Yinda Zhang; Xingkui Wei; Xiangyang Xue; Yanwei Fu

  65b Learning Memory-Augmented Unidirectional Metrics for Cross-Modality Person Re-Identification

Jialun Liu; Yifan Sun; Feng Zhu; Hongbin Pei; Yi Yang; Wenhui Li

  66b Contrastive Regression for Domain Adaptation on Gaze Estimation

Yaoming Wang; Yangzhou Jiang; Jin Li; Bingbing Ni; Wenrui Dai; Chenglin Li; Hongkai Xiong; Teng Li

  67b Forward Compatible Training for Large-Scale Embedding Retrieval Systems

Vivek Ramanujan; Pavan Kumar Anasosalu Vasu; Ali Farhadi; Oncel Tuzel; Hadi Pouransari

  68b Improving Subgraph Recognition With Variational Graph Information Bottleneck Junchi Yu; Jie Cao; Ran He
  69b Learning Soft Estimator of Keypoint Scale and Orientation With Probabilistic Covariant Loss

Pei Yan; Yihua Tan; Shengzhou Xiong; Yuan Tai; Yansheng Li

  70b Few-Shot Keypoint Detection With Uncertainty Learning for Unseen Species Changsheng Lu; Piotr Koniusz
Scene Analysis and Understanding 71b Stacked Hybrid-Attention and Group Collaborative Learning for Unbiased Scene Graph Generation

Xingning Dong; Tian Gan; Xuemeng Song; Jianlong Wu; Yuan Cheng; Liqiang Nie

  72b Structured Sparse R-CNN for Direct Scene Graph Generation Yao Teng; Limin Wang
  73b PPDL: Predicate Probability Distribution Based Loss for Unbiased Scene Graph Generation

Wei Li; Haiwei Zhang; Qijie Bai; Guoqing Zhao; Ning Jiang; Xiaojie Yuan

  74b RU-Net: Regularized Unrolling Network for Scene Graph Generation

Xin Lin; Changxing Ding; Jing Zhang; Yibing Zhan; Dacheng Tao

  75b Fine-Grained Predicates Learning for Scene Graph Generation

Xinyu Lyu; Lianli Gao; Yuyu Guo; Zhou Zhao; Hao Huang; Heng Tao Shen; Jingkuan Song

  76b HL-Net: Heterophily Learning Network for Scene Graph Generation

Xin Lin; Changxing Ding; Yibing Zhan; Zijian Li; Dacheng Tao

  77b SGTR: End-to-End Scene Graph Generation With Transformer Rongjie Li; Songyang Zhang; Xuming He
  78b Classification-Then-Grounding: Reformulating Video Scene Graphs As Temporal Bipartite Graphs

Kaifeng Gao; Long Chen; Yulei Niu; Jian Shao; Jun Xiao

  79b RelTransformer: A Transformer-Based Long-Tail Visual Relationship Recognition

Jun Chen; Aniket Agarwal; Sherif Abdelkarim; Deyao Zhu; Mohamed Elhoseiny

  80b Spatial Commonsense Graph for Object Localisation in Partial Scenes

Francesco Giuliari; Geri Skenderi; Marco Cristani; Yiming Wang; Alessio Del Bue

  81b “The Pedestrian Next to the Lamppost” Adaptive Object Graphs for Better Instantaneous Mapping

Avishkar Saha; Oscar Mendez; Chris Russell; Richard Bowden

  82b Category-Aware Transformer Network for Better Human-Object Interaction Detection

Leizhen Dong; Zhimin Li; Kunlun Xu; Zhijun Zhang; Luxin Yan; Sheng Zhong; Xu Zou

  83b Exploring Structure-Aware Transformer Over Interaction Proposals for Human-Object Interaction Detection

Yong Zhang; Yingwei Pan; Ting Yao; Rui Huang; Tao Mei; Chang-Wen Chen

  84b Distillation Using Oracle Queries for Transformer-Based Human-Object Interaction Detection

Xian Qu; Changxing Ding; Xingao Li; Xubin Zhong; Dacheng Tao

  85b Human-Object Interaction Detection via Disentangled Transformer

Desen Zhou; Zhichao Liu; Jian Wang; Leshan Wang; Tao Hu; Errui Ding; Jingdong Wang

  86b MSTR: Multi-Scale Transformer for End-to-End Human-Object Interaction Detection

Bumsoo Kim; Jonghwan Mun; Kyoung-Woon On; Minchul Shin; Junhyun Lee; Eun-Sol Kim

  87b GaTector: A Unified Framework for Gaze Object Prediction

Binglu Wang; Tao Hu; Baoshan Li; Xiaojuan Chen; Zhijie Zhang

  88b STCrowd: A Multimodal Dataset for Pedestrian Perception in Crowded Scenes

Peishan Cong; Xinge Zhu; Feng Qiao; Yiming Ren; Xidong Peng; Yuenan Hou; Lan Xu; Ruigang Yang; Dinesh Manocha; Yuexin Ma

  89b Crowd Counting in the Frequency Domain

Weibo Shu; Jia Wan; Kay Chen Tan; Sam Kwong; Antoni B. Chan

  90b Boosting Crowd Counting via Multifaceted Attention

Hui Lin; Zhiheng Ma; Rongrong Ji; Yaowei Wang; Xiaopeng Hong

  91b Rethinking Spatial Invariance of Convolutional Networks for Object Counting

Zhi-Qi Cheng; Qi Dai; Hong Li; Jingkuan Song; Xiao Wu; Alexander G. Hauptmann

  92b Cerberus Transformer: Joint Semantic, Affordance and Attribute Parsing

Xiaoxue Chen; Tianyu Liu; Hao Zhao; Guyue Zhou; Ya-Qin Zhang

  93b Collaborative Transformers for Grounded Situation Recognition

Junhyeong Cho; Youngseok Yoon; Suha Kwak

Computational Photography 94b Deep Stereo Image Compression via Bi-Directional Coding

Jianjun Lei; Xiangrui Liu; Bo Peng; Dengchao Jin; Wanqing Li; Jingxiao Gu

  95b RFNet: Unsupervised Network for Mutually Reinforcing Multi-Modal Image Registration and Fusion

Han Xu; Jiayi Ma; Jiteng Yuan; Zhuliang Le; Wei Liu

  96b Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer

Fushun Zhu; Shan Zhao; Peng Wang; Hao Wang; Hua Yan; Shuaicheng Liu

  97b Semi-Supervised Learning of Semantic Correspondence With Pseudo-Labels

Jiwon Kim; Kwangrok Ryoo; Junyoung Seo; Gyuseong Lee; Daehwan Kim; Hansang Cho; Seungryong Kim

  98b SCS-Co: Self-Consistent Style Contrastive Learning for Image Harmonization

Yucheng Hang; Bin Xia; Wenming Yang; Qingmin Liao

  99b Automatic Color Image Stitching Using Quaternion Rank-1 Alignment Jiaxue Li; Yicong Zhou
  100b SpaceEdit: Learning a Unified Editing Space for Open-Domain Image Color Editing

Jing Shi; Ning Xu; Haitian Zheng; Alex Smith; Jiebo Luo; Chenliang Xu

  101b Degree-of-Linear-Polarization-Based Color Constancy

Taishi Ono; Yuhi Kondo; Legong Sun; Teppei Kurita; Yusuke Moriuchi

  102b Point Cloud Color Constancy

Xiaoyan Xing; Yanlin Qian; Sibo Feng; Yuhan Dong; Jiří Matas

  103b Boosting View Synthesis With Residual Transfer

Xuejian Rong; Jia-Bin Huang; Ayush Saraf; Changil Kim; Johannes Kopf

  104b Deep Hyperspectral-Depth Reconstruction Using Single Color-Dot Projection

Chunyu Li; Yusuke Monno; Masatoshi Okutomi

  105b Quantization-Aware Deep Optics for Diffractive Snapshot Hyperspectral Imaging

Lingen Li; Lizhi Wang; Weitao Song; Lei Zhang; Zhiwei Xiong; Hua Huang

  106b PIE-Net: Photometric Invariant Edge Guided Network for Intrinsic Image Decomposition Partha Das; Sezer Karaoglu; Theo Gevers
  107b Multimodal Material Segmentation

Yupeng Liang; Ryosuke Wakaki; Shohei Nobuhara; Ko Nishino

  108b Occlusion-Aware Cost Constructor for Light Field Depth Estimation

Yingqian Wang; Longguang Wang; Zhengyu Liang; Jungang Yang; Wei An; Yulan Guo

  109b Learning Neural Light Fields With Ray-Space Embedding

Benjamin Attal; Jia-Bin Huang; Michael Zollhöfer; Johannes Kopf; Changil Kim

  110b Acquiring a Dynamic Light Field Through a Single-Shot Coded Image

Ryoya Mizuno; Keita Takahashi; Michitaka Yoshida; Chihiro Tsutake; Toshiaki Fujii; Hajime Nagahara

  111b Gravitationally Lensed Black Hole Emission Tomography

Aviad Levis; Pratul P. Srinivasan; Andrew A. Chael; Ren Ng; Katherine L. Bouman

  112b Deep Saliency Prior for Reducing Visual Distraction

Kfir Aberman; Junfeng He; Yossi Gandelsman; Inbar Mosseri; David E. Jacobs; Kai Kohlhoff; Yael Pritch; Michael Rubinstein

  113b Personalized Image Aesthetics Assessment With Rich Attributes

Yuzhe Yang; Liwu Xu; Leida Li; Nan Qie; Yaqian Li; Peng Zhang; Yandong Guo

  114b Artistic Style Discovery With Independent Components

Xin Xie; Yi Li; Huaibo Huang; Haiyan Fu; Wanwan Wang; Yanqing Guo

Action and Event Recognition 115b Bridge-Prompt: Towards Ordinal Action Understanding in Instructional Videos

Muheng Li; Lei Chen; Yueqi Duan; Zhilan Hu; Jianjiang Feng; Jie Zhou; Jiwen Lu

  116b SVIP: Sequence VerIfication for Procedures in Videos

Yicheng Qian; Weixin Luo; Dongze Lian; Xu Tang; Peilin Zhao; Shenghua Gao

  117b Set-Supervised Action Learning in Procedural Task Videos via Pairwise Order Consistency Zijia Lu; Ehsan Elhamifar
  118b Exploring Denoised Cross-Video Contrast for Weakly-Supervised Temporal Action Localization

Jingjing Li; Tianyu Yang; Wei Ji; Jue Wang; Li Cheng

  119b GateHUB: Gated History Unit With Background Suppression for Online Action Detection

Junwen Chen; Gaurav Mittal; Ye Yu; Yu Kong; Mei Chen

  120b E2(GO)MOTION: Motion Augmented Event Stream for Egocentric Action Recognition

Chiara Plizzari; Mirco Planamente; Gabriele Goletto; Marco Cannici; Emanuele Gusso; Matteo Matteucci; Barbara Caputo

  121b Hybrid Relation Guided Set Matching for Few-Shot Action Recognition

Xiang Wang; Shiwei Zhang; Zhiwu Qing; Mingqian Tang; Zhengrong Zuo; Changxin Gao; Rong Jin; Nong Sang

  122b Spatio-Temporal Relation Modeling for Few-Shot Action Recognition

Anirudh Thatipelli; Sanath Narayan; Salman Khan; Rao Muhammad Anwer; Fahad Shahbaz Khan; Bernard Ghanem

  123b Alignment-Uniformity Aware Representation Learning for Zero-Shot Video Classification Shi Pu; Kaili Zhao; Mao Zheng
  124b Cross-Modal Representation Learning for Zero-Shot Action Recognition

Chung-Ching Lin; Kevin Lin; Lijuan Wang; Zicheng Liu; Linjie Li

  125b Cross-Modal Background Suppression for Audio-Visual Event Localization Yan Xia; Zhou Zhao
  126b Fine-Grained Temporal Contrastive Learning for Weakly-Supervised Temporal Action Localization

Junyu Gao; Mengyuan Chen; Changsheng Xu

  127b An Empirical Study of End-to-End Temporal Action Detection Xiaolong Liu; Song Bai; Xiang Bai
  128b Everything at Once – Multi-Modal Fusion Transformer for Video Retrieval

Nina Shvetsova; Brian Chen; Andrew Rouditchenko; Samuel Thomas; Brian Kingsbury; Rogerio S. Feris; David Harwath; James Glass; Hilde Kuehne

  129b DirecFormer: A Directed Attention in Transformer Approach to Robust Action Recognition

Thanh-Dat Truong; Quoc-Huy Bui; Chi Nhan Duong; Han-Seok Seo; Son Lam Phung; Xin Li; Khoa Luu

  130b MS-TCT: Multi-Scale Temporal ConvTransformer for Action Detection

Rui Dai; Srijan Das; Kumara Kahatapitiya; Michael S. Ryoo; François Brémond

  131b Uncertainty-Guided Probabilistic Transformer for Complex Action Recognition Hongji Guo; Hanjing Wang; Qiang Ji
  132b AdaFocus V2: End-to-End Training of Spatial Dynamic Networks for Video Recognition

Yulin Wang; Yang Yue; Yuanze Lin; Haojun Jiang; Zihang Lai; Victor Kulikov; Nikita Orlov; Humphrey Shi; Gao Huang

  133b UBoCo: Unsupervised Boundary Contrastive Learning for Generic Event Boundary Detection

Hyolim Kang; Jinwoo Kim; Taehyun Kim; Seon Joo Kim

  134b Detector-Free Weakly Supervised Group Activity Recognition

Dongkeun Kim; Jinsung Lee; Minsu Cho; Suha Kwak

  135b Multi-Grained Spatio-Temporal Features Perceived Network for Event-Based Lip-Reading

Ganchao Tan; Yang Wang; Han Han; Yang Cao; Feng Wu; Zheng-Jun Zha

  136b Efficient Two-Stage Detection of Human-Object Interactions With a Novel Unary-Pairwise Transformer

Frederic Z. Zhang; Dylan Campbell; Stephen Gould

  137b Interactiveness Field in Human-Object Interactions

Xinpeng Liu; Yong-Lu Li; Xiaoqian Wu; Yu-Wing Tai; Cewu Lu; Chi-Keung Tang

  138b GEN-VLKT: Simplify Association and Enhance Interaction Understanding for HOI Detection

Yue Liao; Aixi Zhang; Miao Lu; Yongliang Wang; Xiaobo Li; Si Liu

  139b Object-Relation Reasoning Graph for Action Recognition Yangjun Ou; Li Mi; Zhenzhong Chen
  140b UBnormal: New Benchmark for Supervised Open-Set Video Anomaly Detection

Andra Acsintoae; Andrei Florescu; Mariana-Iuliana Georgescu; Tudor Mare; Paul Sumedrea; Radu Tudor Ionescu; Fahad Shahbaz Khan; Mubarak Shah

  141b Decoupling and Recoupling Spatiotemporal Representation for RGB-D-Based Motion Recognition

Benjia Zhou; Pichao Wang; Jun Wan; Yanyan Liang; Fan Wang; Du Zhang; Zhen Lei; Hao Li; Rong Jin

  142b SPAct: Self-Supervised Privacy Preservation for Action Recognition

Ishan Rajendrakumar Dave; Chen Chen; Mubarak Shah

  143b Unsupervised Action Segmentation by Joint Representation Learning and Online Clustering

Sateesh Kumar; Sanjay Haresh; Awais Ahmed; Andrey Konin; M. Zeeshan Zia; Quoc-Huy Tran

  144b InfoGCN: Representation Learning for Human Skeleton-Based Action Recognition

Hyung-gun Chi; Myoung Hoon Ha; Seunggeun Chi; Sang Wan Lee; Qixing Huang; Karthik Ramani

  145b Learning Video Representations of Human Motion From Synthetic Data

Xi Guo; Wei Wu; Dongliang Wang; Jing Su; Haisheng Su; Weihao Gan; Jian Huang; Qin Yang

  146b Learnable Irrelevant Modality Dropout for Multimodal Action Recognition on Modality-Specific Annotated Videos Saghir Alfasly; Jian Lu; Chen Xu; Yuru Zou
Biometrics 147b EyePAD++: A Distillation-Based Approach for Joint Eye Authentication and Presentation Attack Detection Using Periocular Images

Prithviraj Dhar; Amit Kumar; Kirsten Kaplan; Khushi Gupta; Rakesh Ranjan; Rama Chellappa

  148b Gait Recognition in the Wild With Dense 3D Representations and a Benchmark

Jinkai Zheng; Xinchen Liu; Wu Liu; Lingxiao He; Chenggang Yan; Tao Mei

  149b Camera-Conditioned Stable Feature Generation for Isolated Camera Supervised Person Re-IDentification

Chao Wu; Wenhang Ge; Ancong Wu; Xiaobin Chang

  150b Lagrange Motion Analysis and View Embeddings for Improved Gait Recognition

Tianrui Chai; Annan Li; Shaoxiong Zhang; Zilong Li; Yunhong Wang

  151b DeepFace-EMD: Re-Ranking Using Patch-Wise Earth Mover’s Distance Improves Out-of-Distribution Face Identification Hai Phan; Anh Nguyen
  152b Learning Second Order Local Anomaly for General Face Forgery Detection

Jianwei Fei; Yunshu Dai; Peipeng Yu; Tianrun Shen; Zhihua Xia; Jian Weng

  153b PatchNet: A Simple Face Anti-Spoofing Framework via Fine-Grained Patch Recognition

Chien-Yi Wang; Yu-Ding Lu; Shang-Ta Yang; Shang-Hong Lai

  154b Face2Exp: Combating Data Biases for Facial Expression Recognition

Dan Zeng; Zhiyuan Lin; Xiao Yan; Yuting Liu; Fei Wang; Bo Tang

  155b Local-Adaptive Face Recognition via Graph-Based Meta-Clustering and Regularized Adaptation

Wenbin Zhu; Chien-Yi Wang; Kuan-Lun Tseng; Shang-Hong Lai; Baoyuan Wang

Face and Gestures 156b EMOCA: Emotion Driven Monocular Face Capture and Animation

Radek Daněček; Michael J. Black; Timo Bolkart

  157b Robust Egocentric Photo-Realistic Facial Expression Transfer for Virtual Reality

Amin Jourabloo; Fernando De la Torre; Jason Saragih; Shih-En Wei; Stephen Lombardi; Te-Li Wang; Danielle Belko; Autumn Trimble; Hernan Badino

  158b FaceVerse: A Fine-Grained and Detail-Controllable 3D Face Morphable Model From a Hybrid Dataset

Lizhen Wang; Zhiyuan Chen; Tao Yu; Chenguang Ma; Liang Li; Yebin Liu

  159b ImFace: A Nonlinear 3D Morphable Face Model With Implicit Neural Representations

Mingwu Zheng; Hongyu Yang; Di Huang; Liming Chen

  160b Physically-Guided Disentangled Implicit Rendering for 3D Face Modeling

Zhenyu Zhang; Yanhao Ge; Ying Tai; Weijian Cao; Renwang Chen; Kunlin Liu; Hao Tang; Xiaoming Huang; Chengjie Wang; Zhifeng Xie; Dongjin Huang

  161b RigNeRF: Fully Controllable Neural 3D Portraits

ShahRukh Athar; Zexiang Xu; Kalyan Sunkavalli; Eli Shechtman; Zhixin Shu

  162b HeadNeRF: A Real-Time NeRF-Based Parametric Head Model

Yang Hong; Bo Peng; Haiyao Xiao; Ligang Liu; Juyong Zhang

  163b Sparse to Dense Dynamic 3D Facial Expression Generation

Naima Otberdout; Claudio Ferrari; Mohamed Daoudi; Stefano Berretti; Alberto Del Bimbo

  164b Learning To Listen: Modeling Non-Deterministic Dyadic Facial Motion

Evonne Ng; Hanbyul Joo; Liwen Hu; Hao Li; Trevor Darrell; Angjoo Kanazawa; Shiry Ginosar

  165b Speech Driven Tongue Animation

Salvador Medina; Denis Tome; Carsten Stoll; Mark Tiede; Kevin Munhall; Alexander G. Hauptmann; Iain Matthews

  166b Knowledge-Driven Self-Supervised Representation Learning for Facial Action Unit Recognition Yanan Chang; Shangfei Wang
  167b gDNA: Towards Generative Detailed Neural Avatars

Xu Chen; Tianjian Jiang; Jie Song; Jinlong Yang; Michael J. Black; Andreas Geiger; Otmar Hilliges

  168b GraFormer: Graph-Oriented Transformer for 3D Pose Estimation Weixi Zhao; Weiqiang Wang; Yunjie Tian
  169b Uncertainty-Aware Adaptation for Self-Supervised 3D Human Pose Estimation

Jogendra Nath Kundu; Siddharth Seth; Pradyumna YM; Varun Jampani; Anirban Chakraborty; R. Venkatesh Babu

  170b Towards Diverse and Natural Scene-Aware 3D Human Motion Synthesis

Jingbo Wang; Yu Rong; Jingyuan Liu; Sijie Yan; Dahua Lin; Bo Dai

  171b PINA: Learning a Personalized Implicit Neural Avatar From a Single RGB-D Video Sequence

Zijian Dong; Chen Guo; Jie Song; Xu Chen; Andreas Geiger; Otmar Hilliges

  172b The Wanderings of Odysseus in 3D Scenes Yan Zhang; Siyu Tang
  173b OSSO: Obtaining Skeletal Shape From Outside

Marilyn Keller; Silvia Zuffi; Michael J. Black; Sergi Pujades

  174b LiDARCap: Long-Range Marker-Less 3D Human Motion Capture With LiDAR Point Clouds

Jialian Li; Jingyi Zhang; Zhiyong Wang; Siqi Shen; Chenglu Wen; Yuexin Ma; Lan Xu; Jingyi Yu; Cheng Wang

  175b Unimodal-Concentrated Loss: Fully Adaptive Label Distribution Learning for Ordinal Regression

Qiang Li; Jingjing Wang; Zhaoliang Yao; Yachun Li; Pengju Yang; Jingwei Yan; Chunmao Wang; Shiliang Pu

  176b Spatial-Temporal Parallel Transformer for Arm-Hand Dynamic Estimation

Shuying Liu; Wenbin Wu; Jiaxian Wu; Yue Lin

  177b LISA: Learning Implicit Shape and Appearance of Hands

Enric Corona; Tomas Hodan; Minh Vo; Francesc Moreno-Noguer; Chris Sweeney; Richard Newcombe; Lingni Ma

  178b MobRecon: Mobile-Friendly Hand Mesh Reconstruction From Monocular Image

Xingyu Chen; Yufeng Liu; Yajiao Dong; Xiong Zhang; Chongyang Ma; Yanmin Xiong; Yuan Zhang; Xiaoyan Guo

  179b Mining Multi-View Information: A Strong Self-Supervised Framework for Depth-Based 3D Hand Pose and Mesh Estimation

Pengfei Ren; Haifeng Sun; Jiachang Hao; Jingyu Wang; Qi Qi; Jianxin Liao

  180b Low-Resource Adaptation for Personalized Co-Speech Gesture Generation

Chaitanya Ahuja; Dong Won Lee; Louis-Philippe Morency

  181b D-Grasp: Physically Plausible Dynamic Grasp Synthesis for Hand-Object Interactions

Sammy Christen; Muhammed Kocabas; Emre Aksan; Jemin Hwangbo; Jie Song; Otmar Hilliges

Medical, Biological and Cell Microscopy 182b Synthetic Generation of Face Videos With Plethysmograph Physiology

Zhen Wang; Yunhao Ba; Pradyumna Chari; Oyku Deniz Bozkurt; Gianna Brown; Parth Patwa; Niranjan Vaddi; Laleh Jalilian; Achuta Kadambi

  183b Contour-Hugging Heatmaps for Landmark Detection James McCouat; Irina Voiculescu
  184b Which Images To Label for Few-Shot Medical Landmark Detection?

Quan Quan; Qingsong Yao; Jun Li; S. Kevin Zhou

  185b Self-Supervised Bulk Motion Artifact Removal in Optical Coherence Tomography Angiography

Jiaxiang Ren; Kicheon Park; Yingtian Pan; Haibin Ling

  186b Multi-Marginal Contrastive Learning for Multi-Label Subcellular Protein Localization Ziyi Liu; Zengmao Wang; Bo Du
  187b Transformer-Empowered Multi-Scale Contextual Matching and Aggregation for Multi-Contrast MRI Super-Resolution

Guangyuan Li; Jun Lv; Yapeng Tian; Qi Dou; Chengyan Wang; Chenliang Xu; Jing Qin

  188b Harmony: A Generic Unsupervised Approach for Disentangling Semantic Content From Parameterized Transformations

Mostofa Rafid Uddin; Gregory Howe; Xiangrui Zeng; Min Xu

  189b Cross-Modal Clinical Graph Transformer for Ophthalmic Report Generation

Mingjie Li; Wenjia Cai; Karin Verspoor; Shirui Pan; Xiaodan Liang; Xiaojun Chang

  190b BoostMIS: Boosting Medical Image Semi-Supervised Learning With Adaptive Pseudo Labeling and Informative Active Annotation

Wenqiao Zhang; Lei Zhu; James Hallinan; Shengyu Zhang; Andrew Makmur; Qingpeng Cai; Beng Chin Ooi

  191b Incremental Cross-View Mutual Distillation for Self-Supervised Medical CT Synthesis

Chaowei Fang; Liang Wang; Dingwen Zhang; Jun Xu; Yixuan Yuan; Junwei Han

  192b Towards Low-Cost and Efficient Malaria Detection

Waqas Sultani; Wajahat Nawaz; Syed Javed; Muhammad Sohail Danish; Asma Saadia; Mohsen Ali

  193b ACPL: Anti-Curriculum Pseudo-Labelling for Semi-Supervised Medical Image Classification

Fengbei Liu; Yu Tian; Yuanhong Chen; Yuyuan Liu; Vasileios Belagiannis; Gustavo Carneiro

  194b Multimodal Dynamics: Dynamical Fusion for Trustworthy Multimodal Classification

Zongbo Han; Fan Yang; Junzhou Huang; Changqing Zhang; Jianhua Yao

  195b M3T: Three-Dimensional Medical Image Classifier Using Multi-Plane and Multi-Slice Transformer Jinseong Jang; Dosik Hwang
  196b Self-Supervised Pre-Training of Swin Transformers for 3D Medical Image Analysis

Yucheng Tang; Dong Yang; Wenqi Li; Holger R. Roth; Bennett Landman; Daguang Xu; Vishwesh Nath; Ali Hatamizadeh

  197b HyperSegNAS: Bridging One-Shot Neural Architecture Search With 3D Medical Image Segmentation Using HyperNet

Cheng Peng; Andriy Myronenko; Ali Hatamizadeh; Vishwesh Nath; Md Mahfuzur Rahman Siddiquee; Yufan He; Daguang Xu; Rama Chellappa; Dong Yang

  198b DArch: Dental Arch Prior-Assisted 3D Tooth Instance Segmentation With Weak Annotations

Liangdong Qiu; Chongjie Ye; Pei Chen; Yunbi Liu; Xiaoguang Han; Shuguang Cui

  199b Clean Implicit 3D Structure From Noisy 2D STEM Images

Hannah Kniesel; Timo Ropinski; Tim Bergner; Kavitha Shaga Devan; Clarissa Read; Paul Walther; Tobias Ritschel; Pedro Hermosilla

  200b Vox2Cortex: Fast Explicit Reconstruction of Cortical Surfaces From 3D MRI Scans With Geometric Deep Neural Networks

Fabian Bongratz; Anne-Marie Rickmann; Sebastian Pölsterl; Christian Wachinger

  201b Aladdin: Joint Atlas Building and Diffeomorphic Registration Learning With Pairwise Alignment Zhipeng Ding; Marc Niethammer
  202b Learning Optimal K-Space Acquisition and Reconstruction Using Physics-Informed Neural Networks Wei Peng; Li Feng; Guoying Zhao; Fang Liu
  203b NODEO: A Neural Ordinary Differential Equation Based Optimization Framework for Deformable Image Registration

Yifan Wu; Tom Z. Jiahao; Jiancong Wang; Paul A. Yushkevich; M. Ani Hsieh; James C. Gee

  204b SMPL-A: Modeling Person-Specific Deformable Anatomy

Hengtao Guo; Benjamin Planche; Meng Zheng; Srikrishna Karanam; Terrence Chen; Ziyan Wu

  205b DiRA: Discriminative, Restorative, and Adversarial Learning for Self-Supervised Medical Image Analysis

Fatemeh Haghighi; Mohammad Reza Hosseinzadeh Taher; Michael B. Gotway; Jianming Liang

  206b Affine Medical Image Registration With Coarse-To-Fine Vision Transformer Tony C. W. Mok; Albert C. S. Chung
  207b Topology-Preserving Shape Reconstruction and Registration via Neural Diffeomorphic Flow

Shanlin Sun; Kun Han; Deying Kong; Hao Tang; Xiangyi Yan; Xiaohui Xie

  208b Generalizable Cross-Modality Medical Image Segmentation via Style Augmentation and Dual Normalization

Ziqi Zhou; Lei Qi; Xin Yang; Dong Ni; Yinghuan Shi

  209b Closing the Generalization Gap of Cross-Silo Federated Medical Image Segmentation

An Xu; Wenqi Li; Pengfei Guo; Dong Yang; Holger R. Roth; Ali Hatamizadeh; Can Zhao; Daguang Xu; Heng Huang; Ziyue Xu

  210b FIBA: Frequency-Injection Based Backdoor Attack in Medical Image Analysis

Yu Feng; Benteng Ma; Jing Zhang; Shanshan Zhao; Yong Xia; Dacheng Tao

  211b Surpassing the Human Accuracy: Detecting Gallbladder Cancer From USG Images With Curriculum Learning

Soumen Basu; Mayank Gupta; Pratyaksha Rana; Pankaj Gupta; Chetan Arora

  212b CellTypeGraph: A New Geometric Computer Vision Benchmark

Lorenzo Cerrone; Athul Vijayan; Tejasvinee Mody; Kay Schneitz; Fred A. Hamprecht

  213b ContIG: Self-Supervised Multimodal Contrastive Learning for Medical Imaging With Genetics

Aiham Taleb; Matthias Kirchler; Remo Monti; Christoph Lippert

Datasets and Evaluation 214b FERV39k: A Large-Scale Multi-Scene Dataset for Facial Expression Recognition in Videos

Yan Wang; Yixuan Sun; Yiwen Huang; Zhongying Liu; Shuyong Gao; Wei Zhang; Weifeng Ge; Wenqiang Zhang

  215b Multi-Dimensional, Nuanced and Subjective – Measuring the Perception of Facial Expressions

De'Aira Bryant; Siqi Deng; Nashlie Sephus; Wei Xia; Pietro Perona

  216b DAD-3DHeads: A Large-Scale Dense, Accurate and Diverse Dataset for 3D Head Alignment From a Single Image

Tetiana Martyniuk; Orest Kupyn; Yana Kurlyak; Igor Krashenyi; Jiří Matas; Viktoriia Sharmanska

  217b OakInk: A Large-Scale Knowledge Repository for Understanding Hand-Object Interaction

Lixin Yang; Kailin Li; Xinyu Zhan; Fei Wu; Anran Xu; Liu Liu; Cewu Lu

  218b PoseTrack21: A Dataset for Person Search, Multi-Object Tracking and Multi-Person Pose Tracking

Andreas Döring; Di Chen; Shanshan Zhang; Bernt Schiele; Jürgen Gall

  219b Learning Modal-Invariant and Temporal-Memory for Video-Based Visible-Infrared Person Re-Identification

Xinyu Lin; Jinxing Li; Zeyu Ma; Huafeng Li; Shuang Li; Kaixiong Xu; Guangming Lu; David Zhang

  220b JRDB-Act: A Large-Scale Dataset for Spatio-Temporal Action, Social Group and Activity Detection

Mahsa Ehsanpour; Fatemeh Saleh; Silvio Savarese; Ian Reid; Hamid Rezatofighi

  221b DanceTrack: Multi-Object Tracking in Uniform Appearance and Diverse Motion

Peize Sun; Jinkun Cao; Yi Jiang; Zehuan Yuan; Song Bai; Kris Kitani; Ping Luo

  222b Egocentric Prediction of Action Target in 3D

Yiming Li; Ziang Cao; Andrew Liang; Benjamin Liang; Luoyao Chen; Hang Zhao; Chen Feng

  223b HOI4D: A 4D Egocentric Dataset for Category-Level Human-Object Interaction

Yunze Liu; Yun Liu; Che Jiang; Kangbo Lyu; Weikang Wan; Hao Shen; Boqiang Liang; Zhoujie Fu; He Wang; Li Yi

  224b Amodal Panoptic Segmentation Rohit Mohan; Abhinav Valada
  225b Large-Scale Video Panoptic Segmentation in the Wild: A Benchmark

Jiaxu Miao; Xiaohan Wang; Yu Wu; Wei Li; Xu Zhang; Yunchao Wei; Yi Yang

  226b YouMVOS: An Actor-Centric Multi-Shot Video Object Segmentation Dataset

Donglai Wei; Siddhant Kharbanda; Sarthak Arora; Roshan Roy; Nishant Jain; Akash Palrecha; Tanav Shah; Shray Mathur; Ritik Mathur; Abhijay Kemkar; Anirudh Chakravarthy; Zudi Lin; Won-Dong Jang; Yansong Tang; Song Bai; James Tompkin; Philip H.S. Torr; Hanspeter Pfister

  227b The DEVIL Is in the Details: A Diagnostic Evaluation Benchmark for Video Inpainting Ryan Szeto; Jason J. Corso
  228b 3MASSIV: Multilingual, Multimodal and Multi-Aspect Dataset of Social Media Short Videos

Vikram Gupta; Trisha Mittal; Puneet Mathur; Vaibhav Mishra; Mayank Maheshwari; Aniket Bera; Debdoot Mukherjee; Dinesh Manocha

  229b AxIoU: An Axiomatically Justified Measure for Video Moment Retrieval

Riku Togashi; Mayu Otani; Yuta Nakashima; Esa Rahtu; Janne Heikkilä; Tetsuya Sakai

  230b A Large-Scale Comprehensive Dataset and Copy-Overlap Aware Evaluation Protocol for Segment-Level Video Copy Detection

Sifeng He; Xudong Yang; Chen Jiang; Gang Liang; Wei Zhang; Tan Pan; Qing Wang; Furong Xu; Chunguang Li; JinXiong Liu; Hui Xu; Kaiming Huang; Yuan Cheng; Feng Qian; Xiaobo Zhang; Lei Yang

  231b Assembly101: A Large-Scale Multi-View Video Dataset for Understanding Procedural Activities

Fadime Sener; Dibyadip Chatterjee; Daniel Shelepov; Kun He; Dipika Singhania; Robert Wang; Angela Yao

  232b Optimal Correction Cost for Object Detection Evaluation

Mayu Otani; Riku Togashi; Yuta Nakashima; Esa Rahtu; Janne Heikkilä; Shin'ichi Satoh

  233b GrainSpace: A Large-Scale Dataset for Fine-Grained and Domain-Adaptive Recognition of Cereal Grains

Lei Fan; Yiwen Ding; Dongdong Fan; Donglin Di; Maurice Pagnucco; Yang Song

  234b ABO: Dataset and Benchmarks for Real-World 3D Object Understanding

Jasmine Collins; Shubham Goel; Kenan Deng; Achleshwar Luthra; Leon Xu; Erhan Gundogdu; Xi Zhang; Tomas F. Yago Vicente; Thomas Dideriksen; Himanshu Arora; Matthieu Guillaumin; Jitendra Malik

  235b Improving Segmentation of the Inferior Alveolar Nerve Through Deep Label Propagation

Marco Cipriano; Stefano Allegretti; Federico Bolelli; Federico Pollastri; Costantino Grana

  236b ZeroWaste Dataset: Towards Deformable Object Segmentation in Cluttered Scenes

Dina Bashkirova; Mohamed Abdelfattah; Ziliang Zhu; James Akl; Fadi Alladkani; Ping Hu; Vitaly Ablavsky; Berk Calli; Sarah Adel Bargal; Kate Saenko

  237b DynamicEarthNet: Daily Multi-Spectral Satellite Dataset for Semantic Change Segmentation

Aysim Toker; Lukas Kondmann; Mark Weber; Marvin Eisenberger; Andrés Camero; Jingliang Hu; Ariadna Pregel Hoderlein; Çağlar Şenaras; Timothy Davis; Daniel Cremers; Giovanni Marchisio; Xiao Xiang Zhu; Laura Leal-Taixé

  238b Open Challenges in Deep Stereo: The Booster Dataset

Pierluigi Zama Ramirez; Fabio Tosi; Matteo Poggi; Samuele Salti; Stefano Mattoccia; Luigi Di Stefano

  239b No-Reference Point Cloud Quality Assessment via Domain Adaptation

Qi Yang; Yipeng Liu; Siheng Chen; Yiling Xu; Jun Sun

  240b Exploring Endogenous Shift for Cross-Domain Detection: A Large-Scale Benchmark and Perturbation Suppression Network

Renshuai Tao; Hainan Li; Tianbo Wang; Yanlu Wei; Yifu Ding; Bowei Jin; Hongping Zhi; Xianglong Liu; Aishan Liu

  241b How Good Is Aesthetic Ability of a Fashion Model?

Xingxing Zou; Kaicheng Pang; Wen Zhang; Waikeung Wong

  242b Instance-Wise Occlusion and Depth Orders in Natural Scenes Hyunmin Lee; Jaesik Park
  243b PhoCaL: A Multi-Modal Dataset for Category-Level Object Pose Estimation With Photometrically Challenging Objects

Pengyuan Wang; HyunJun Jung; Yitong Li; Siyuan Shen; Rahul Parthasarathy Srikanth; Lorenzo Garattoni; Sven Meier; Nassir Navab; Benjamin Busam

  244b Replacing Labeled Real-Image Datasets With Auto-Generated Contours

Hirokatsu Kataoka; Ryo Hayamizu; Ryosuke Yamada; Kodai Nakashima; Sora Takashima; Xinyu Zhang; Edgar Josafat Martinez-Noriega; Nakamasa Inoue; Rio Yokota

  245b V2C: Visual Voice Cloning

Qi Chen; Mingkui Tan; Yuankai Qi; Jiaqiu Zhou; Yuanqing Li; Qi Wu

  246b M5Product: Self-Harmonized Contrastive Learning for E-Commercial Multi-Modal Pretraining

Xiao Dong; Xunlin Zhan; Yangxin Wu; Yunchao Wei; Michael C. Kampffmeyer; Xiaoyong Wei; Minlong Lu; Yaowei Wang; Xiaodan Liang

  247b It Is Okay To Not Be Okay: Overcoming Emotional Bias in Affective Image Captioning by Contrastive Data Collection

Youssef Mohamed; Faizan Farooq Khan; Kilichbek Haydarov; Mohamed Elhoseiny

  248b From Representation to Reasoning: Towards Both Evidence and Commonsense Reasoning for Video Question-Answering Jiangtong Li; Li Niu; Liqing Zhang
  249b Point Cloud Pre-Training With Natural 3D Structures

Ryosuke Yamada; Hirokatsu Kataoka; Naoya Chiba; Yukiyasu Domae; Tetsuya Ogata

  250b The Auto Arborist Dataset: A Large-Scale Benchmark for Multiview Urban Forest Monitoring Under Domain Shift

Sara Beery; Guanhang Wu; Trevor Edwards; Filip Pavetic; Bo Majewski; Shreyasee Mukherjee; Stanley Chan; John Morgan; Vivek Rathod; Jonathan Huang

  251b AutoMine: An Unmanned Mine Dataset

Yuchen Li; Zixuan Li; Siyu Teng; Yu Zhang; Yuhang Zhou; Yuchang Zhu; Dongpu Cao; Bin Tian; Yunfeng Ai; Zhe Xuanyuan; Long Chen

  252b SmartPortraits: Depth Powered Handheld Smartphone Dataset of Human Portraits for State Estimation, Reconstruction and Synthesis

Anastasiia Kornilova; Marsel Faizullin; Konstantin Pakulev; Andrey Sadkov; Denis Kukushkin; Azat Akhmetyanov; Timur Akhtyamov; Hekmat Taherinejad; Gonzalo Ferrer

  253b BigDatasetGAN: Synthesizing ImageNet With Pixel-Wise Annotations

Daiqing Li; Huan Ling; Seung Wook Kim; Karsten Kreis; Sanja Fidler; Antonio Torralba

  254b Rope3D: The Roadside Perception Dataset for Autonomous Driving and Monocular 3D Object Detection Task

Xiaoqing Ye; Mao Shu; Hanyu Li; Yifeng Shi; Yingying Li; Guangjie Wang; Xiao Tan; Errui Ding

  255b Unifying Panoptic Segmentation for Autonomous Driving

Oliver Zendel; Matthias Schörghuber; Bernhard Rainer; Markus Murschitz; Csaba Beleznai

  256b DAIR-V2X: A Large-Scale Dataset for Vehicle-Infrastructure Cooperative 3D Object Detection

Haibao Yu; Yizhen Luo; Mao Shu; Yiyi Huo; Zebang Yang; Yifeng Shi; Zhenglong Guo; Hanyu Li; Xing Hu; Jirui Yuan; Zaiqing Nie

  257b SHIFT: A Synthetic Driving Dataset for Continuous Multi-Task Domain Adaptation

Tao Sun; Mattia Segu; Janis Postels; Yuxuan Wang; Luc Van Gool; Bernt Schiele; Federico Tombari; Fisher Yu

  258b Ithaca365: Dataset and Driving Perception Under Repeated and Challenging Weather Conditions

Carlos A. Diaz-Ruiz; Youya Xia; Yurong You; Jose Nino; Junan Chen; Josephine Monica; Xiangyu Chen; Katie Luo; Yan Wang; Marc Emond; Wei-Lun Chao; Bharath Hariharan; Kilian Q. Weinberger; Mark Campbell