Posters 6/23 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Thursday, June 23, 2022   2:30PM – 5:00PM

Session Title Poster ID Title Authors
Video Analysis & Understanding 46b UnweaveNet: Unweaving Activity Stories Will Price; Carl Vondrick; Dima Damen
  47b Weakly-Supervised Online Action Segmentation in Multi-View Instructional Videos

Reza Ghoddoosian; Isht Dwivedi; Nakul Agarwal; Chiho Choi; Behzad Dariush

 

48b Audio-Adaptive Activity Recognition Across Video Domains

Yunhua Zhang; Hazel Doughty; Ling Shao; Cees G. M. Snoek

  49b Frame-Wise Action Representations for Long Videos via Sequence Contrastive Learning

Minghao Chen; Fangyun Wei; Chong Li; Deng Cai

  50b Image Based Reconstruction of Liquids From 2D Surface Detections

Florian Richter; Ryan K. Orosco; Michael C. Yip

  51b Learning From Untrimmed Videos: Self-Supervised Video Representation Learning With Hierarchical Consistency

Zhiwu Qing; Shiwei Zhang; Ziyuan Huang; Yi Xu; Xiang Wang; Mingqian Tang; Changxin Gao; Rong Jin; Nong Sang

  52b How Do You Do It? Fine-Grained Action Understanding With Pseudo-Adverbs Hazel Doughty; Cees G. M. Snoek
  53b Programmatic Concept Learning for Human Motion Description and Synthesis

Sumith Kulal; Jiayuan Mao; Alex Aiken; Jiajun Wu

  54b Learning To Recognize Procedural Activities With Distant Supervision

Xudong Lin; Fabio Petroni; Gedas Bertasius; Marcus Rohrbach; Shih-Fu Chang; Lorenzo Torresani

  55b Implicit Motion Handling for Video Camouflaged Object Detection

Xuelian Cheng; Huan Xiong; Deng-Ping Fan; Yiran Zhong; Mehrtash Harandi; Tom Drummond; Zongyuan Ge

  56b Dynamic Scene Graph Generation via Anticipatory Pre-Training Yiming Li; Xiaoshan Yang; Changsheng Xu
  57b Learning To Refactor Action and Co-Occurrence Features for Temporal Action Localization

Kun Xia; Le Wang; Sanping Zhou; Nanning Zheng; Wei Tang

  58b OCSampler: Compressing Videos to One Clip With Single-Step Sampling

Jintao Lin; Haodong Duan; Kai Chen; Dahua Lin; Limin Wang

  59b A Hybrid Egocentric Activity Anticipation Framework via Memory-Augmented Recurrent and One-Shot Representation Forecasting Tianshan Liu; Kin-Man Lam
  60b TubeFormer-DeepLab: Video Mask Transformer

Dahun Kim; Jun Xie; Huiyu Wang; Siyuan Qiao; Qihang Yu; Hong-Seok Kim; Hartwig Adam; In So Kweon; Liang-Chieh Chen

  61b ASM-Loc: Action-Aware Segment Modeling for Weakly-Supervised Temporal Action Localization

Bo He; Xitong Yang; Le Kang; Zhiyu Cheng; Xin Zhou; Abhinav Shrivastava

  62b A Graph Matching Perspective With Transformers on Video Instance Segmentation

Zheyun Qin; Xiankai Lu; Xiushan Nie; Yilong Yin; Jianbing Shen

  63b STRPM: A Spatiotemporal Residual Predictive Model for High-Resolution Video Prediction

Zheng Chang; Xinfeng Zhang; Shanshe Wang; Siwei Ma; Wen Gao

  64b Look for the Change: Learning Object States and State-Modifying Actions From Untrimmed Web Videos

Tomáš Souček; Jean-Baptiste Alayrac; Antoine Miech; Ivan Laptev; Josef Sivic

  65b End-to-End Compressed Video Representation Learning for Generic Event Boundary Detection

Congcong Li; Xinyao Wang; Longyin Wen; Dexiang Hong; Tiejian Luo; Libo Zhang

  66b Contextualized Spatio-Temporal Contrastive Learning With Self-Supervision

Liangzhe Yuan; Rui Qian; Yin Cui; Boqing Gong; Florian Schroff; Ming-Hsuan Yang; Hartwig Adam; Ting Liu

  67b Deep Anomaly Discovery From Unlabeled Videos via Normality Advantage and Self-Paced Refinement

Guang Yu; Siqi Wang; Zhiping Cai; Xinwang Liu; Chuanfu Xu; Chengkun Wu

  68b A Deeper Dive Into What Deep Spatiotemporal Networks Encode: Quantifying Static vs. Dynamic Information

Matthew Kowal; Mennatullah Siam; Md Amirul Islam; Neil D. B. Bruce; Richard P. Wildes; Konstantinos G. Derpanis

  69b Long-Short Temporal Contrastive Learning of Video Transformers

Jue Wang; Gedas Bertasius; Du Tran; Lorenzo Torresani

  70b Scene Consistency Representation Learning for Video Scene Segmentation

Haoqian Wu; Keyu Chen; Yanan Luo; Ruizhi Qiao; Bo Ren; Haozhe Liu; Weicheng Xie; Linlin Shen

  71b Unsupervised Pre-Training for Temporal Action Localization Tasks

Can Zhang; Tianyu Yang; Junwu Weng; Meng Cao; Jue Wang; Yuexian Zou

  72b Contrastive Learning for Unsupervised Video Highlight Detection

Taivanbat Badamdorj; Mrigank Rochan; Yang Wang; Li Cheng

  73b Deformable Video Transformer Jue Wang; Lorenzo Torresani
  74b Recurring the Transformer for Video Action Recognition

Jiewen Yang; Xingbo Dong; Liujun Liu; Chao Zhang; Jiajun Shen; Dahai Yu

Recognition: Detection, Categorization, Retrieval 75b Open-Vocabulary One-Stage Detection With Hierarchical Visual-Language Knowledge Distillation

Zongyang Ma; Guan Luo; Jin Gao; Liang Li; Yuxin Chen; Shaoru Wang; Congxuan Zhang; Weiming Hu

  76b Learning To Prompt for Open-Vocabulary Object Detection With Vision-Language Model

Yu Du; Fangyun Wei; Zihe Zhang; Miaojing Shi; Yue Gao; Guoqi Li

  77b Sign Language Video Retrieval With Free-Form Textual Queries

Amanda Duarte; Samuel Albanie; Xavier Giró-i-Nieto; Gül Varol

  78b FashionVLP: Vision Language Transformer for Fashion Retrieval With Feedback

Sonam Goenka; Zhaoheng Zheng; Ayush Jaiswal; Rakesh Chada; Yue Wu; Varsha Hedau; Pradeep Natarajan

  79b Pushing the Performance Limit of Scene Text Recognizer Without Human Annotation

Caiyuan Zheng; Hui Li; Seon-Min Rhee; Seungju Han; Jae-Joon Han; Peng Wang

  80b ESCNet: Gaze Target Detection With the Understanding of 3D Scenes Jun Bao; Buyu Liu; Jun Yu
  81b Interactive Multi-Class Tiny-Object Detection

Chunggi Lee; Seonwook Park; Heon Song; Jeongun Ryu; Sanghoon Kim; Haejoon Kim; Sérgio Pereira; Donggeun Yoo

  82b Weakly Supervised Rotation-Invariant Aerial Object Detection Network

Xiaoxu Feng; Xiwen Yao; Gong Cheng; Junwei Han

  83b Large Loss Matters in Weakly Supervised Multi-Label Classification

Youngwook Kim; Jae Myung Kim; Zeynep Akata; Jungwoo Lee

  84b MetaFSCIL: A Meta-Learning Approach for Few-Shot Class Incremental Learning

Zhixiang Chi; Li Gu; Huan Liu; Yang Wang; Yuanhao Yu; Jin Tang

  85b FreeSOLO: Learning To Segment Objects Without Annotations

Xinlong Wang; Zhiding Yu; Shalini De Mello; Jan Kautz; Anima Anandkumar; Chunhua Shen; Jose M. Alvarez

  86b Revisiting AP Loss for Dense Object Detection: Adaptive Ranking Pair Selection Dongli Xu; Jinhong Deng; Wen Li
  87b SIOD: Single Instance Annotated per Category per Image for Object Detection

Hanjun Li; Xingjia Pan; Ke Yan; Fan Tang; Wei-Shi Zheng

  88b Towards Robust Adaptive Object Detection Under Noisy Annotations

Xinyu Liu; Wuyang Li; Qiushi Yang; Baopu Li; Yixuan Yuan

  89b Task-Specific Inconsistency Alignment for Domain Adaptive Object Detection Liang Zhao; Limin Wang
  90b Salvage of Supervision in Weakly Supervised Object Detection Lin Sui; Chen-Lin Zhang; Jianxin Wu
  91b Label, Verify, Correct: A Simple Few Shot Object Detection Method

Prannay Kaul; Weidi Xie; Andrew Zisserman

  92b Background Activation Suppression for Weakly Supervised Object Localization Pingyu Wu; Wei Zhai; Yang Cao
  93b Bridging the Gap Between Classification and Localization for Weakly Supervised Object Localization

Eunji Kim; Siwon Kim; Jungbeom Lee; Hyunwoo Kim; Sungroh Yoon

  94b Divide and Conquer: Compositional Experts for Generalized Novel Class Discovery

Muli Yang; Yuehua Zhu; Jiaping Yu; Aming Wu; Cheng Deng

  95b Cloth-Changing Person Re-Identification From a Single Image With Gait Prediction and Regularization

Xin Jin; Tianyu He; Kecheng Zheng; Zhiheng Yin; Xu Shen; Zhen Huang; Ruoyu Feng; Jianqiang Huang; Zhibo Chen; Xian-Sheng Hua

  96b Lifelong Unsupervised Domain Adaptive Person Re-Identification With Coordinated Anti-Forgetting and Adaptation

Zhipeng Huang; Zhizheng Zhang; Cuiling Lan; Wenjun Zeng; Peng Chu; Quanzeng You; Jiang Wang; Zicheng Liu; Zheng-Jun Zha

  97b Unleashing Potential of Unsupervised Pre-Training With Intra-Identity Regularization for Person Re-Identification

Zizheng Yang; Xin Jin; Kecheng Zheng; Feng Zhao

  98b Learning With Twin Noisy Labels for Visible-Infrared Person Re-Identification

Mouxing Yang; Zhenyu Huang; Peng Hu; Taihao Li; Jiancheng Lv; Xi Peng

  99b Towards Total Recall in Industrial Anomaly Detection

Karsten Roth; Latha Pemula; Joaquin Zepeda; Bernhard Schölkopf; Thomas Brox; Peter Gehler

  100b H2FA R-CNN: Holistic and Hierarchical Feature Alignment for Cross-Domain Weakly Supervised Object Detection

Yunqiu Xu; Yifan Sun; Zongxin Yang; Jiaxu Miao; Yi Yang

  101b Geometric and Textural Augmentation for Domain Gap Reduction

Xiao-Chang Liu; Yong-Liang Yang; Peter Hall

  102b General Incremental Learning With Domain-Aware Categorical Representations Jiangwei Xie; Shipeng Yan; Xuming He
  103b DST: Dynamic Substitute Training for Data-Free Black-Box Attack

Wenxuan Wang; Xuelin Qian; Yanwei Fu; Xiangyang Xue

  104b ART-Point: Improving Rotation Robustness of Point Cloud Classifiers via Adversarial Rotation Ruibin Wang; Yibo Yang; Dacheng Tao
Self-, Semi-, Meta-, & Unsupervised Learning 105b Label Matching Semi-Supervised Object Detection

Binbin Chen; Weijie Chen; Shicai Yang; Yunyi Xuan; Jie Song; Di Xie; Shiliang Pu; Mingli Song; Yueting Zhuang

  106b Multidimensional Belief Quantification for Label-Efficient Meta-Learning Deep Shankar Pandey; Qi Yu
  107b Propagation Regularizer for Semi-Supervised Learning With Extremely Scarce Labeled Samples Noo-ri Kim; Jee-Hyong Lee
  108b Learning To Affiliate: Mutual Centralized Learning for Few-Shot Classification

Yang Liu; Weifeng Zhang; Chao Xiang; Tu Zheng; Deng Cai; Xiaofei He

  109b Class-Aware Contrastive Semi-Supervised Learning

Fan Yang; Kai Wu; Shuyi Zhang; Guannan Jiang; Yong Liu; Feng Zheng; Wei Zhang; Chengjie Wang; Long Zeng

  110b Exploring the Equivalence of Siamese Self-Supervised Learning via a Unified Gradient Framework

Chenxin Tao; Honghui Wang; Xizhou Zhu; Jiahua Dong; Shiji Song; Gao Huang; Jifeng Dai

  111b Dual Temperature Helps Contrastive Learning Without Many Negative Samples: Towards Understanding and Simplifying MoCo

Chaoning Zhang; Kang Zhang; Trung X. Pham; Axi Niu; Zhinan Qiao; Chang D. Yoo; In So Kweon

  112b Learning Where To Learn in Cross-View Self-Supervised Learning

Lang Huang; Shan You; Mingkai Zheng; Fei Wang; Chen Qian; Toshihiko Yamasaki

  113b Dist-PU: Positive-Unlabeled Learning From a Label Distribution Perspective

Yunrui Zhao; Qianqian Xu; Yangbangyan Jiang; Peisong Wen; Qingming Huang

  114b SimMatch: Semi-Supervised Learning With Similarity Matching

Mingkai Zheng; Shan You; Lang Huang; Fei Wang; Chen Qian; Chang Xu

  115b Active Teacher for Semi-Supervised Object Detection

Peng Mi; Jianghang Lin; Yiyi Zhou; Yunhang Shen; Gen Luo; Xiaoshuai Sun; Liujuan Cao; Rongrong Fu; Qiang Xu; Rongrong Ji

  116b Not All Labels Are Equal: Rationalizing the Labeling Costs for Training Object Detection

Ismail Elezi; Zhiding Yu; Anima Anandkumar; Laura Leal-Taixé; Jose M. Alvarez

  117b Self-Supervised Learning of Object Parts for Semantic Segmentation Adrian Ziegler; Yuki M. Asano
  118b MUM: Mix Image Tiles and UnMix Feature Tiles for Semi-Supervised Object Detection

JongMok Kim; JooYoung Jang; Seunghyeon Seo; Jisoo Jeong; Jongkeun Na; Nojun Kwak

  119b Scale-Equivalent Distillation for Semi-Supervised Object Detection

Qiushan Guo; Yao Mu; Jianyu Chen; Tianqi Wang; Yizhou Yu; Ping Luo

  120b A Self-Supervised Descriptor for Image Copy Detection

Ed Pizzi; Sreya Dutta Roy; Sugosh Nagavara Ravindra; Priya Goyal; Matthijs Douze

  121b Self-Supervised Transformers for Unsupervised Object Discovery Using Normalized Cut

Yangtao Wang; Xi Shen; Shell Xu Hu; Yuan Yuan; James L. Crowley; Dominique Vaufreydaz

  122b CAD: Co-Adapting Discriminative Features for Improved Few-Shot Classification

Philip Chikontwe; Soopil Kim; Sang Hyun Park

  123b Semi-Supervised Few-Shot Learning via Multi-Factor Clustering Jie Ling; Lei Liao; Meng Yang; Jia Shuai
  124b CoSSL: Co-Learning of Representation and Classifier for Imbalanced Semi-Supervised Learning

Yue Fan; Dengxin Dai; Anna Kukleva; Bernt Schiele

  125b Safe-Student for Safe Deep Semi-Supervised Learning With Unseen-Class Unlabeled Data

Rundong He; Zhongyi Han; Xiankai Lu; Yilong Yin

  126b A Simple Data Mixing Prior for Improving Self-Supervised Learning

Sucheng Ren; Huiyu Wang; Zhengqi Gao; Shengfeng He; Alan Yuille; Yuyin Zhou; Cihang Xie

  127b DETReg: Unsupervised Pretraining With Region Priors for Object Detection

Amir Bar; Xin Wang; Vadim Kantorov; Colorado J. Reed; Roei Herzig; Gal Chechik; Anna Rohrbach; Trevor Darrell; Amir Globerson

  128b Sound and Visual Representation Learning With Multiple Pretraining Tasks

Arun Balajee Vasudevan; Dengxin Dai; Luc Van Gool

  129b UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-Training

Zhaowen Li; Yousong Zhu; Fan Yang; Wei Li; Chaoyang Zhao; Yingying Chen; Zhiyang Chen; Jiahao Xie; Liwei Wu; Rui Zhao; Ming Tang; Jinqiao Wang

  130b Weakly Supervised Object Localization As Domain Adaption

Lei Zhu; Qi She; Qian Chen; Yunfei You; Boyu Wang; Yanye Lu

  131b Debiased Learning From Naturally Imbalanced Pseudo-Labels

Xudong Wang; Zhirong Wu; Long Lian; Stella X. Yu

  132b Towards Discovering the Effectiveness of Moderately Confident Samples for Semi-Supervised Learning Hui Tang; Kui Jia
  133b Masked Feature Prediction for Self-Supervised Visual Pre-Training

Chen Wei; Haoqi Fan; Saining Xie; Chao-Yuan Wu; Alan Yuille; Christoph Feichtenhofer

  134b Contrastive Learning for Space-Time Correspondence via Self-Cycle Consistency Jeany Son
  135b Id-Free Person Similarity Learning

Bing Shuai; Xinyu Li; Kaustav Kundu; Joseph Tighe

  136b End-to-End Semi-Supervised Learning for Video Action Detection Akash Kumar; Yogesh Singh Rawat
  137b Probabilistic Representations for Video Contrastive Learning

Jungin Park; Jiyoung Lee; Ig-Jae Kim; Kwanghoon Sohn

  138b Interact Before Align: Leveraging Cross-Modal Knowledge for Domain Adaptive Action Recognition

Lijin Yang; Yifei Huang; Yusuke Sugano; Yoichi Sato

  139b BEVT: BERT Pretraining of Video Transformers

Rui Wang; Dongdong Chen; Zuxuan Wu; Yinpeng Chen; Xiyang Dai; Mengchen Liu; Yu-Gang Jiang; Luowei Zhou; Lu Yuan

  140b Generative Cooperative Learning for Unsupervised Video Anomaly Detection

M. Zaigham Zaheer; Arif Mahmood; M. Haris Khan; Mattia Segu; Fisher Yu; Seung-Ik Lee

  141b When Does Contrastive Visual Representation Learning Work?

Elijah Cole; Xuan Yang; Kimberly Wilber; Oisin Mac Aodha; Serge Belongie

  142b The Norm Must Go On: Dynamic Unsupervised Domain Adaptation by Normalization

M. Jehanzeb Mirza; Jakub Micorek; Horst Possegger; Horst Bischof

  143b What Matters for Meta-Learning Vision Regression Tasks?

Ning Gao; Hanna Ziesche; Ngo Anh Vien; Michael Volpp; Gerhard Neumann

Robot Vision 144b IFOR: Iterative Flow Minimization for Robotic Object Rearrangement

Ankit Goyal; Arsalan Mousavian; Chris Paxton; Yu-Wei Chao; Brian Okorn; Jia Deng; Dieter Fox

  145b TCTrack: Temporal Contexts for Aerial Tracking

Ziang Cao; Ziyuan Huang; Liang Pan; Shiwei Zhang; Ziwei Liu; Changhong Fu

  146b AKB-48: A Real-World Articulated Object Knowledge Base

Liu Liu; Wenqiang Xu; Haoyuan Fu; Sucheng Qian; Qiaojun Yu; Yang Han; Cewu Lu

  147b 3DAC: Learning Attribute Compression for Point Clouds

Guangchi Fang; Qingyong Hu; Hanyun Wang; Yiling Xu; Yulan Guo

  148b Simple but Effective: CLIP Embeddings for Embodied AI

Apoorv Khandelwal; Luca Weihs; Roozbeh Mottaghi; Aniruddha Kembhavi

  149b Multi-Robot Active Mapping via Neural Bipartite Graph Matching

Kai Ye; Siyan Dong; Qingnan Fan; He Wang; Li Yi; Fei Xia; Jue Wang; Baoquan Chen

  150b Continuous Scene Representations for Embodied AI

Samir Yitzhak Gadre; Kiana Ehsani; Shuran Song; Roozbeh Mottaghi

  151b Interactron: Embodied Adaptive Object Detection Klemen Kotar; Roozbeh Mottaghi
  152b Online Learning of Reusable Abstract Models for Object Goal Navigation

Tommaso Campari; Leonardo Lamanna; Paolo Traverso; Luciano Serafini; Lamberto Ballan

  153b RNNPose: Recurrent 6-DoF Object Pose Refinement With Robust Correspondence Field Estimation and Pose Optimization

Yan Xu; Kwan-Yee Lin; Guofeng Zhang; Xiaogang Wang; Hongsheng Li

  154b UDA-COPE: Unsupervised Domain Adaptation for Category-Level Object Pose Estimation

Taeyeop Lee; Byeong-Uk Lee; Inkyu Shin; Jaesung Choe; Ukcheol Shin; In So Kweon; Kuk-Jin Yoon

  155b Symmetry and Uncertainty-Aware Object SLAM for 6DoF Object Pose Estimation

Nathaniel Merrill; Yuliang Guo; Xingxing Zuo; Xinyu Huang; Stefan Leutenegger; Xi Peng; Liu Ren; Guoquan Huang

  156b Upright-Net: Learning Upright Orientation for 3D Point Cloud

Xufang Pang; Feng Li; Ning Ding; Xiaopin Zhong

Computer Vision for Social Good 157b DeepFake Disrupter: The Detector of DeepFake Is My Friend

Xueyu Wang; Jiajun Huang; Siqi Ma; Surya Nepal; Chang Xu

  158b HybridCR: Weakly-Supervised 3D Point Cloud Semantic Segmentation via Hybrid Contrastive Regularization

Mengtian Li; Yuan Xie; Yunhang Shen; Bo Ke; Ruizhi Qiao; Bo Ren; Shaohui Lin; Lizhuang Ma

  159b Open-Domain, Content-Based, Multi-Modal Fact-Checking of Out-of-Context Images via Online Resources

Sahar Abdelnabi; Rakibul Hasan; Mario Fritz

  160b Leveraging Real Talking Faces via Self-Supervision for Robust Forgery Detection

Alexandros Haliassos; Rodrigo Mira; Stavros Petridis; Maja Pantic

Adversarial Attack & Defense 161b Transferable Sparse Adversarial Attack

Ziwen He; Wei Wang; Jing Dong; Tieniu Tan

  162b Segment and Complete: Defending Object Detectors Against Adversarial Patch Attacks With Robust Patch Detection

Jiang Liu; Alexander Levine; Chun Pong Lau; Rama Chellappa; Soheil Feizi

  163b Stochastic Variance Reduced Ensemble Adversarial Attack for Boosting the Adversarial Transferability

Yifeng Xiong; Jiadong Lin; Min Zhang; John E. Hopcroft; Kun He

  164b Improving Adversarial Transferability via Neuron Attribution-Based Attacks

Jianping Zhang; Weibin Wu; Jen-tse Huang; Yizhan Huang; Wenxuan Wang; Yuxin Su; Michael R. Lyu

  165b Complex Backdoor Detection by Symmetric Feature Differencing

Yingqi Liu; Guangyu Shen; Guanhong Tao; Zhenting Wang; Shiqing Ma; Xiangyu Zhang

  166b Protecting Facial Privacy: Generating Adversarial Identity Masks via Style-Robust Makeup Transfer

Shengshan Hu; Xiaogeng Liu; Yechao Zhang; Minghui Li; Leo Yu Zhang; Hai Jin; Libing Wu

  167b Zero-Query Transfer Attacks on Context-Aware Object Detectors

Zikui Cai; Shantanu Rane; Alejandro E. Brito; Chengyu Song; Srikanth V. Krishnamurthy; Amit K. Roy-Chowdhury; M. Salman Asif

  168b 360-Attack: Distortion-Aware Perturbations From Perspective-Views

Yunjian Zhang; Yanwei Liu; Jinxia Liu; Jingbo Miao; Antonios Argyriou; Liming Wang; Zhen Xu

  169b Label-Only Model Inversion Attacks via Boundary Repulsion

Mostafa Kahla; Si Chen; Hoang Anh Just; Ruoxi Jia

  170b Merry Go Round: Rotate a Frame and Fool a DNN Daksh Thapar; Aditya Nigam; Chetan Arora
  171b Cross-Modal Transferable Adversarial Attacks From Images to Videos

Zhipeng Wei; Jingjing Chen; Zuxuan Wu; Yu-Gang Jiang

  172b BppAttack: Stealthy and Efficient Trojan Attacks Against Deep Neural Networks via Image Quantization and Contrastive Adversarial Learning Zhenting Wang; Juan Zhai; Shiqing Ma
  173b Investigating Top-k White-Box and Transferable Black-Box Attack

Chaoning Zhang; Philipp Benz; Adil Karjauv; Jae Won Cho; Kang Zhang; In So Kweon

  174b Boosting Black-Box Attack With Partially Transferred Conditional Adversarial Distribution

Yan Feng; Baoyuan Wu; Yanbo Fan; Li Liu; Zhifeng Li; Shu-Tao Xia

  175b Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack

Ye Liu; Yaya Cheng; Lianli Gao; Xianglong Liu; Qilong Zhang; Jingkuan Song

  176b Towards Efficient Data Free Black-Box Adversarial Attack

Jie Zhang; Bo Li; Jianghe Xu; Shuang Wu; Shouhong Ding; Lei Zhang; Chao Wu

  177b Masking Adversarial Damage: Finding Adversarial Saliency for Robust and Sparse Network Byung-Kwan Lee; Junho Kim; Yong Man Ro
  178b Certified Patch Robustness via Smoothed Vision Transformers

Hadi Salman; Saachi Jain; Eric Wong; Aleksander Madry

  179b Towards Practical Certifiable Patch Defense With Vision Transformer

Zhaoyu Chen; Bo Li; Jianghe Xu; Shuang Wu; Shouhong Ding; Wenqiang Zhang

  180b On Adversarial Robustness of Trajectory Prediction for Autonomous Vehicles

Qingzhao Zhang; Shengtuo Hu; Jiachen Sun; Qi Alfred Chen; Z. Morley Mao

  181b 3DeformRS: Certifying Spatial Deformations on Point Clouds

Gabriel Pérez S.; Juan C. Pérez; Motasem Alfarra; Silvio Giancola; Bernard Ghanem

  182b Stereoscopic Universal Perturbations Across Different Architectures and Datasets

Zachary Berger; Parth Agrawal; Tian Yu Liu; Stefano Soatto; Alex Wong

  183b Aug-NeRF: Training Stronger Neural Radiance Fields With Triple-Level Physically-Grounded Augmentations

Tianlong Chen; Peihao Wang; Zhiwen Fan; Zhangyang Wang

  184b Bounded Adversarial Attack on Deep Content Features Qiuling Xu; Guanhong Tao; Xiangyu Zhang
  185b DEFEAT: Deep Hidden Feature Backdoor Attacks by Imperceptible Perturbation and Latent Representation Constraints

Zhendong Zhao; Xiaojun Chen; Yuexin Xuan; Ye Dong; Dakui Wang; Kaitai Liang

  186b Two Coupled Rejection Metrics Can Tell Adversarial Examples Apart

Tianyu Pang; Huishuai Zhang; Di He; Yinpeng Dong; Hang Su; Wei Chen; Jun Zhu; Tie-Yan Liu

  187b Give Me Your Attention: Dot-Product Attention Considered Harmful for Adversarial Patch Robustness

Giulio Lovisotto; Nicole Finnie; Mauricio Munoz; Chaithanya Kumar Mummadi; Jan Hendrik Metzen

  188b Improving the Transferability of Targeted Adversarial Examples Through Object-Based Diverse Input

Junyoung Byun; Seungju Cho; Myung-Joon Kwon; Hee-Seon Kim; Changick Kim

  189b Adversarial Eigen Attack on Black-Box Models

Linjun Zhou; Peng Cui; Xingxuan Zhang; Yinan Jiang; Shiqiang Yang

  190b Appearance and Structure Aware Robust Deep Visual Graph Matching: Attack, Defense and Beyond

Qibing Ren; Qingquan Bao; Runzhong Wang; Junchi Yan

  191b Enhancing Adversarial Training With Second-Order Statistics of Weights

Gaojie Jin; Xinping Yi; Wei Huang; Sven Schewe; Xiaowei Huang

  192b Towards Data-Free Model Stealing in a Hard Label Setting

Sunandini Sanyal; Sravanti Addepalli; R. Venkatesh Babu

  193b Robust Structured Declarative Classifiers for 3D Point Clouds: Defending Adversarial Attacks With Implicit Gradients

Kaidong Li; Ziming Zhang; Cuncong Zhong; Guanghui Wang

  194b DTA: Physical Camouflage Attacks Using Differentiable Transformation Network

Naufal Suryanto; Yongsu Kim; Hyoeun Kang; Harashta Tatimma Larasati; Youngyeo Yun; Thi-Thu-Huong Le; Hunmin Yang; Se-Yoon Oh; Howon Kim

  195b Frequency-Driven Imperceptible Adversarial Attack on Semantic Similarity

Cheng Luo; Qinliang Lin; Weicheng Xie; Bizhu Wu; Jinheng Xie; Linlin Shen

  196b Enhancing Adversarial Robustness for Deep Metric Learning Mo Zhou; Vishal M. Patel
  197b Shape-Invariant 3D Adversarial Point Clouds

Qidong Huang; Xiaoyi Dong; Dongdong Chen; Hang Zhou; Weiming Zhang; Nenghai Yu

  198b Shadows Can Be Dangerous: Stealthy and Effective Physical-World Adversarial Attack by Natural Phenomenon

Yiqi Zhong; Xianming Liu; Deming Zhai; Junjun Jiang; Xiangyang Ji

  199b Exploring Effective Data for Surrogate Training Towards Black-Box Attack

Xuxiang Sun; Gong Cheng; Hongda Li; Lei Pei; Junwei Han

  200b NICGSlowDown: Evaluating the Efficiency Robustness of Neural Image Caption Generation Models

Simin Chen; Zihe Song; Mirazul Haque; Cong Liu; Wei Yang

  201b Dual-Key Multimodal Backdoors for Visual Question Answering

Matthew Walmer; Karan Sikka; Indranil Sur; Abhinav Shrivastava; Susmit Jha

  202b Proactive Image Manipulation Detection

Vishal Asnani; Xi Yin; Tal Hassner; Sijia Liu; Xiaoming Liu

Vision & Language 203b ADAPT: Vision-Language Navigation With Modality-Aligned Action Prompts

Bingqian Lin; Yi Zhu; Zicong Chen; Xiwen Liang; Jianzhuang Liu; Xiaodan Liang

  204b EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation Jialu Li; Hao Tan; Mohit Bansal
  205b HOP: History-and-Order Aware Pre-Training for Vision-and-Language Navigation

Yanyuan Qiao; Yuankai Qi; Yicong Hong; Zheng Yu; Peng Wang; Qi Wu

  206b Less Is More: Generating Grounded Navigation Instructions From Landmarks

Su Wang; Ceslee Montgomery; Jordi Orbay; Vighnesh Birodkar; Aleksandra Faust; Izzeddin Gur; Natasha Jaques; Austin Waters; Jason Baldridge; Peter Anderson

  207b Bridging the Gap Between Learning in Discrete and Continuous Environments for Vision-and-Language Navigation

Yicong Hong; Zun Wang; Qi Wu; Stephen Gould

  208b Reinforced Structured State-Evolution for Vision-Language Navigation

Jinyu Chen; Chen Gao; Erli Meng; Qiong Zhang; Si Liu

  209b Cross-Modal Map Learning for Vision and Language Navigation

Georgios Georgakis; Karl Schmeckpeper; Karan Wanchoo; Soham Dan; Eleni Miltsakaki; Dan Roth; Kostas Daniilidis

  210b Counterfactual Cycle-Consistent Learning for Instruction Following and Generation in Vision-Language Navigation

Hanqing Wang; Wei Liang; Jianbing Shen; Luc Van Gool; Wenguan Wang

  211b One Step at a Time: Long-Horizon Vision-and-Language Navigation With Milestones

Chan Hee Song; Jihyung Kil; Tai-Yu Pan; Brian M. Sadler; Wei-Lun Chao; Yu Su

  212b Expanding Large Pre-Trained Unimodal Models With Multimodal Information Injection for Image-Text Multimodal Classification

Tao Liang; Guosheng Lin; Mingyang Wan; Tianrui Li; Guojun Ma; Fengmao Lv

  213b Shifting More Attention to Visual Backbone: Query-Modulated Refinement Networks for End-to-End Visual Grounding

Jiabo Ye; Junfeng Tian; Ming Yan; Xiaoshan Yang; Xuwu Wang; Ji Zhang; Liang He; Xin Lin

  214b Pseudo-Q: Generating Pseudo Language Queries for Visual Grounding

Haojun Jiang; Yuanze Lin; Dongchen Han; Shiji Song; Gao Huang

  215b Multi-View Transformer for 3D Visual Grounding

Shijia Huang; Yilun Chen; Jiaya Jia; Liwei Wang

  216b Multi-Modal Dynamic Graph Transformer for Visual Grounding Sijia Chen; Baochun Li
  217b Weakly-Supervised Generation and Grounding of Visual Descriptions With Conditional Generative Models Effrosyni Mavroudi; René Vidal
  218b Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding With Gaussian-Based Contrastive Proposal Learning

Minghang Zheng; Yanjie Huang; Qingchao Chen; Yuxin Peng; Yang Liu

  219b Visual Abductive Reasoning

Chen Liang; Wenguan Wang; Tianfei Zhou; Yi Yang

  220b Query and Attention Augmentation for Knowledge-Based Explainable Reasoning Yifeng Zhang; Ming Jiang; Qi Zhao
  221b REX: Reasoning-Aware and Grounded Explanation Shi Chen; Qi Zhao
  222b Not All Relations Are Equal: Mining Informative Labels for Scene Graph Generation

Arushi Goel; Basura Fernando; Frank Keller; Hakan Bilen

  223b Unsupervised Vision-Language Parsing: Seamlessly Bridging Visual Scene Graphs With Language Structures via Dependency Relationships

Chao Lou; Wenjuan Han; Yuhuan Lin; Zilong Zheng

  224b Scene Graph Expansion for Semantics-Guided Image Outpainting

Chiao-An Yang; Cheng-Yo Tan; Wan-Cyuan Fan; Cheng-Fu Yang; Meng-Lin Wu; Yu-Chiang Frank Wang

  225b VisualHow: Multimodal Problem Solving

Jinhui Yang; Xianyu Chen; Ming Jiang; Shi Chen; Louis Wang; Qi Zhao

  226b FLAVA: A Foundational Language and Vision Alignment Model

Amanpreet Singh; Ronghang Hu; Vedanuj Goswami; Guillaume Couairon; Wojciech Galuba; Marcus Rohrbach; Douwe Kiela

  227b Multi-Modal Alignment Using Representation Codebook

Jiali Duan; Liqun Chen; Son Tran; Jinyu Yang; Yi Xu; Belinda Zeng; Trishul Chilimbi

  228b Negative-Aware Attention Framework for Image-Text Matching

Kun Zhang; Zhendong Mao; Quan Wang; Yongdong Zhang

  229b Vision-Language Pre-Training With Triple Contrastive Learning

Jinyu Yang; Jiali Duan; Son Tran; Yi Xu; Sampath Chanda; Liqun Chen; Belinda Zeng; Trishul Chilimbi; Junzhou Huang

  230b Vision-Language Pre-Training for Boosting Scene Text Detectors

Sibo Song; Jianqiang Wan; Zhibo Yang; Jun Tang; Wenqing Cheng; Xiang Bai; Cong Yao

  231b COTS: Collaborative Two-Stream Vision-Language Pre-Training Model for Cross-Modal Retrieval

Haoyu Lu; Nanyi Fei; Yuqi Huo; Yizhao Gao; Zhiwu Lu; Ji-Rong Wen

3D From Multi-View & Sensors 232b NeurMiPs: Neural Mixture of Planar Experts for View Synthesis

Zhi-Hao Lin; Wei-Chiu Ma; Hao-Yu Hsu; Yu-Chiang Frank Wang; Shenlong Wang

  233b FWD: Real-Time Novel View Synthesis With Forward Warping and Depth Ang Cao; Chris Rockwell; Justin Johnson
  234b SOMSI: Spherical Novel View Synthesis With Soft Occlusion Multi-Sphere Images

Tewodros Habtegebrial; Christiano Gava; Marcel Rogge; Didier Stricker; Varun Jampani

  235b Fast, Accurate and Memory-Efficient Partial Permutation Synchronization Shaohan Li; Yunpeng Shi; Gilad Lerman
  236b Learning To Find Good Models in RANSAC Daniel Barath; Luca Cavalli; Marc Pollefeys
  237b Optimizing Elimination Templates by Greedy Parameter Search

Evgeniy Martyushev; Jana Vráblíková; Tomas Pajdla

  238b GPU-Based Homotopy Continuation for Minimal Problems in Computer Vision

Chiang-Heng Chien; Hongyi Fan; Ahmad Abdelfattah; Elias Tsigaridas; Stanimire Tomov; Benjamin Kimia

  239b HARA: A Hierarchical Approach for Robust Rotation Averaging Seong Hun Lee; Javier Civera
  240b RAGO: Recurrent Graph Optimizer for Multiple Rotation Averaging

Heng Li; Zhaopeng Cui; Shuaicheng Liu; Ping Tan

  241b A Unified Model for Line Projections in Catadioptric Cameras With Rotationally Symmetric Mirrors Pedro Miraldo; José Pedro Iglesias
  242b ELSR: Efficient Line Segment Reconstruction With Planes and Points Guidance

Dong Wei; Yi Wan; Yongjun Zhang; Xinyi Liu; Bin Zhang; Xiqi Wang

  243b Self-Supervised Neural Articulated Shape and Appearance Models

Fangyin Wei; Rohan Chabra; Lingni Ma; Christoph Lassner; Michael Zollhöfer; Szymon Rusinkiewicz; Chris Sweeney; Richard Newcombe; Mira Slavcheva

  244b Virtual Elastic Objects

Hsiao-yu Chen; Edith Tretschk; Tuur Stuyck; Petr Kadlecek; Ladislav Kavan; Etienne Vouga; Christoph Lassner

  245b Decoupling Makes Weakly Supervised Local Feature Better

Kunhong Li; Longguang Wang; Li Liu; Qing Ran; Kai Xu; Yulan Guo

  246b JoinABLe: Learning Bottom-Up Assembly of Parametric CAD Joints

Karl D.D. Willis; Pradeep Kumar Jayaraman; Hang Chu; Yunsheng Tian; Yifei Li; Daniele Grandi; Aditya Sanghi; Linh Tran; Joseph G. Lambourne; Armando Solar-Lezama; Wojciech Matusik

  247b ImplicitAtlas: Learning Deformable Shape Templates in Medical Imaging

Jiancheng Yang; Udaranga Wickramasinghe; Bingbing Ni; Pascal Fua

  248b DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-Fidelity Human Reconstruction and Rendering

Ruizhi Shao; Hongwen Zhang; He Zhang; Mingjia Chen; Yan-Pei Cao; Tao Yu; Yebin Liu

  249b Surface-Aligned Neural Radiance Fields for Controllable 3D Human Synthesis

Tianhan Xu; Yasuhiro Fujita; Eiichi Matsumoto

  250b Structured Local Radiance Fields for Human Avatar Modeling

Zerong Zheng; Han Huang; Tao Yu; Hongwen Zhang; Yandong Guo; Yebin Liu

  251b High-Fidelity Human Avatars From a Single RGB Camera

Hao Zhao; Jinsong Zhang; Yu-Kun Lai; Zerong Zheng; Yingdi Xie; Yebin Liu; Kun Li

  252b Forecasting Characteristic 3D Poses of Human Actions

Christian Diller; Thomas Funkhouser; Angela Dai

  253b Virtual Correspondence: Humans as a Cue for Extreme-View Geometry

Wei-Chiu Ma; Anqi Joyce Yang; Shenlong Wang; Raquel Urtasun; Antonio Torralba

  254b BEHAVE: Dataset and Method for Tracking Human Object Interactions

Bharat Lal Bhatnagar; Xianghui Xie; Ilya A. Petrov; Cristian Sminchisescu; Christian Theobalt; Gerard Pons-Moll

  255b Primitive3D: 3D Object Dataset Synthesis From Randomly Assembled Primitives

Xinke Li; Henghui Ding; Zekun Tong; Yuwei Wu; Yeow Meng Chee

  256b RGB-Multispectral Matching: Dataset, Learning Methodology, Evaluation

Fabio Tosi; Pierluigi Zama Ramirez; Matteo Poggi; Samuele Salti; Stefano Mattoccia; Luigi Di Stefano

  257b NPBG++: Accelerating Neural Point-Based Graphics

Ruslan Rakhimov; Andrei-Timotei Ardelean; Victor Lempitsky; Evgeny Burnaev

  258b Depth-Guided Sparse Structure-From-Motion for Movies and TV Shows Sheng Liu; Xiaohan Nie; Raffay Hamid
  259b Motion-From-Blur: 3D Shape and Motion Estimation of Motion-Blurred Objects in Videos

Denys Rozumnyi; Martin R. Oswald; Vittorio Ferrari; Marc Pollefeys