Orals 6/23 PM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Thursday, June 23, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Security, Transparency, Fairness, Accountability, Privacy & Ethics in Vision
Session Chairs: Mario Fritz (CISPA Helmholtz Center for Information Security), Tatiana Tommasi (Politecnico di Torino, Junzhou Huang (Univ. of Texas at Arlington)

Poster ID Title Authors
1b Adversarial Texture for Fooling Person Detectors in the Physical World

Zhanhao Hu; Siyuan Huang; Xiaopei Zhu; Fuchun Sun; Bo Zhang; Xiaolin Hu

2b Infrared Invisible Clothing: Hiding From Infrared Detectors at Multiple Angles in Real World

Xiaopei Zhu; Zhanhao Hu; Siyuan Huang; Jianmin Li; Xiaolin Hu

3b Enhancing Classifier Conservativeness and Robustness by Polynomiality Ziqi Wang; Marco Loog
4b Backdoor Attacks on Self-Supervised Learning

Aniruddha Saha; Ajinkya Tejankar; Soroush Abbasi Koohpayegani; Hamed Pirsiavash

5b Towards Practical Deployment-Stage Backdoor Attack on Deep Neural Networks

Xiangyu Qi; Tinghao Xie; Ruizhe Pan; Jifeng Zhu; Yong Yang; Kai Bu

6b Few-Shot Backdoor Defense Using Shapley Estimation

Jiyang Guan; Zhuozhuo Tu; Ran He; Dacheng Tao

7b Better Trigger Inversion Optimization in Backdoor Scanning

Guanhong Tao; Guangyu Shen; Yingqi Liu; Shengwei An; Qiuling Xu; Shiqing Ma; Pan Li; Xiangyu Zhang

8b Bandits for Structure Perturbation-Based Black-Box Attacks To Graph Neural Networks With Theoretical Guarantees Binghui Wang; Youqi Li; Pan Zhou
9b Improving Robustness Against Stealthy Weight Bit-Flip Attacks by Output Code Matching Ozan Özdenizci; Robert Legenstein
10b LAS-AT: Adversarial Training With Learnable Attack Strategy

Xiaojun Jia; Yong Zhang; Baoyuan Wu; Ke Ma; Jue Wang; Xiaochun Cao

11b Subspace Adversarial Training

Tao Li; Yingwen Wu; Sizhe Chen; Kun Fang; Xiaolin Huang

12b Pyramid Adversarial Training Improves ViT Performance

Charles Herrmann; Kyle Sargent; Lu Jiang; Ramin Zabih; Huiwen Chang; Ce Liu; Dilip Krishnan; Deqing Sun

13b Fingerprinting Deep Neural Networks Globally via Universal Adversarial Perturbations

Zirui Peng; Shaofeng Li; Guoxing Chen; Cheng Zhang; Haojin Zhu; Minhui Xue

14b Robust Image Forgery Detection Over Online Social Network Shared Images

Haiwei Wu; Jiantao Zhou; Jinyu Tian; Jun Liu

15b Quantifying Societal Bias Amplification in Image Captioning

Yusuke Hirota; Yuta Nakashima; Noa Garcia

 

Date: Thursday, June 23, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Image & Video Synthesis and Generation (II); Video Analysis & Understanding
Session Chairs: Seon Joo Kim (Yonsei Univ.), Hedvig Kjellström (KTH Royal Inst. of Technology), Yogesh Rawat (Univ. of Central Florida

Poster ID Title Authors
16b Drop the GAN: In Defense of Patches Nearest Neighbors As Single Image Generative Models

Niv Granot; Ben Feinstein; Assaf Shocher; Shai Bagon; Michal Irani

17b GAN-Supervised Dense Visual Alignment

William Peebles; Jun-Yan Zhu; Richard Zhang; Antonio Torralba; Alexei A. Efros; Eli Shechtman

18b Look Closer To Supervise Better: One-Shot Font Generation via Component-Based Discriminator

Yuxin Kong; Canjie Luo; Weihong Ma; Qiyuan Zhu; Shenggao Zhu; Nicholas Yuan; Lianwen Jin

19b Text2Mesh: Text-Driven Neural Stylization for Meshes

Oscar Michel; Roi Bar-On; Richard Liu; Sagie Benaim; Rana Hanocka

20b StyleSDF: High-Resolution 3D-Consistent Image and Geometry Generation

Roy Or-El; Xuan Luo; Mengyi Shan; Eli Shechtman; Jeong Joon Park; Ira Kemelmacher-Shlizerman

21b Physical Simulation Layer for Accurate 3D Modeling

Mariem Mezghanni; Théo Bodrito; Malika Boulkenafed; Maks Ovsjanikov

22b Fourier PlenOctrees for Dynamic Radiance Field Rendering in Real-Time

Liao Wang; Jiakai Zhang; Xinhang Liu; Fuqiang Zhao; Yanshun Zhang; Yingliang Zhang; Minye Wu; Jingyi Yu; Lan Xu

23b Neural Texture Extraction and Distribution for Controllable Person Image Synthesis

Yurui Ren; Xiaoqing Fan; Ge Li; Shan Liu; Thomas H. Li

24b I M Avatar: Implicit Morphable Head Avatars From Videos

Yufeng Zheng; Victoria Fernández Abrevaya; Marcel C. Bühler; Xu Chen; Michael J. Black; Otmar Hilliges

25b E2V-SDE: From Asynchronous Events to Fast and Continuous Video Reconstruction via Neural Stochastic Differential Equations

Jongwan Kim; DongJin Lee; Byunggook Na; Seongsik Park; Sungroh Yoon

26b RCL: Recurrent Continuous Localization for Temporal Action Detection

Qiang Wang; Yanhao Zhang; Yun Zheng; Pan Pan

27b Self-Supervised Predictive Convolutional Attentive Block for Anomaly Detection

Nicolae-Cătălin Ristea; Neelu Madan; Radu Tudor Ionescu; Kamal Nasrollahi; Fahad Shahbaz Khan; Thomas B. Moeslund; Mubarak Shah

28b MeMViT: Memory-Augmented Multiscale Vision Transformer for Efficient Long-Term Video Recognition

Chao-Yuan Wu; Yanghao Li; Karttikeya Mangalam; Haoqi Fan; Bo Xiong; Jitendra Malik; Christoph Feichtenhofer

29b TubeR: Tubelet Transformer for Video Action Detection

Jiaojiao Zhao; Yanyi Zhang; Xinyu Li; Hao Chen; Bing Shuai; Mingze Xu; Chunhui Liu; Kaustav Kundu; Yuanjun Xiong; Davide Modolo; Ivan Marsic; Cees G. M. Snoek; Joseph Tighe

30b MixFormer: End-to-End Tracking With Iterative Mixed Attention

Yutao Cui; Cheng Jiang; Limin Wang; Gangshan Wu

 

Date: Thursday, June 23, 2022   1:30PM – 3:00PM
Session Title: Recognition, Learning for Vision, and Robot Vision
Session Chairs: Kris Kitani (Carnegie Mellon Univ.), Trevor Darrell (UC Berkeley), Noha Radwan (Google)

Poster ID Title Authors
31b DN-DETR: Accelerate DETR Training by Introducing Query DeNoising

Feng Li; Hao Zhang; Shilong Liu; Jian Guo; Lionel M. Ni; Lei Zhang

32b Proper Reuse of Image Classification Features Improves Object Detection

Cristina Vasconcelos; Vighnesh Birodkar; Vincent Dumoulin

33b Boosting 3D Object Detection by Simulating Multimodality on Point Clouds

Wu Zheng; Mingxuan Hong; Li Jiang; Chi-Wing Fu

34b TransVPR: Transformer-Based Place Recognition With Multi-Level Attention Aggregation

Ruotong Wang; Yanqing Shen; Weiliang Zuo; Sanping Zhou; Nanning Zheng

35b Disentangling Visual Embeddings for Attributes and Objects

Nirat Saini; Khoi Pham; Abhinav Shrivastava

36b QueryDet: Cascaded Sparse Query for Accelerating High-Resolution Small Object Detection

Chenhongyi Yang; Zehao Huang; Naiyan Wang

37b Unknown-Aware Object Detection: Learning What You Don’t Know From Videos in the Wild

Xuefeng Du; Xin Wang; Gabriel Gozum; Yixuan Li

38b Interpretable Part-Whole Hierarchies and Conceptual-Semantic Relationships in Neural Networks

Nicola Garau; Niccolò Bisagno; Zeno Sambugaro; Nicola Conci

39b Can Neural Nets Learn the Same Model Twice? Investigating Reproducibility and Double Descent From the Decision Boundary Perspective

Gowthami Somepalli; Liam Fowl; Arpit Bansal; Ping Yeh-Chiang; Yehuda Dar; Richard Baraniuk; Micah Goldblum; Tom Goldstein

40b Calibrating Deep Neural Networks by Pairwise Constraints Jiacheng Cheng; Nuno Vasconcelos
41b Lifelong Graph Learning

Chen Wang; Yuheng Qiu; Dasong Gao; Sebastian Scherer

42b OrphicX: A Causality-Inspired Latent Variable Model for Interpreting Graph Neural Networks

Wanyu Lin; Hao Lan; Hao Wang; Baochun Li

43b Coarse-To-Fine Q-Attention: Efficient Learning for Visual Robotic Manipulation via Discretisation

Stephen James; Kentaro Wada; Tristan Laidlow; Andrew J. Davison

44b Dual Task Learning by Leveraging Both Dense Correspondence and Mis-Correspondence for Robust Change Detection With Imperfect Matches

Jin-Man Park; Ue-Hwan Kim; Seon-Hoon Lee; Jong-Hwan Kim

45b Cross-View Transformers for Real-Time Map-View Semantic Segmentation Brady Zhou; Philipp Krähenbühl