Orals 6/23 AM

Presentation Schedule

All times are in Central time zone

Date: Thursday, June 23, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: Image & Video Synthesis and Generation (I)
Session Chairs: Sharon Xiaolei Huang (Pennsylvania State Univ.), Shaodi You (Univ. of Amsterdam)

Poster ID Title Authors
1a Diffusion Autoencoders: Toward a Meaningful and Decodable Representation

Konpat Preechakul; Nattanat Chatthee; Suttisak Wizadwongsa; Supasorn Suwajanakorn

2a Polymorphic-GAN: Generating Aligned Samples Across Multiple Domains With Learned Morph Maps

Seung Wook Kim; Karsten Kreis; Daiqing Li; Antonio Torralba; Sanja Fidler

3a Polarity Sampling: Quality and Diversity Control of Pre-Trained Generative Networks via Singular Values

Ahmed Imtiaz Humayun; Randall Balestriero; Richard Baraniuk

4a Ensembling Off-the-Shelf Models for GAN Training

Nupur Kumari; Richard Zhang; Eli Shechtman; Jun-Yan Zhu

5a Marginal Contrastive Correspondence for Guided Image Generation

Fangneng Zhan; Yingchen Yu; Rongliang Wu; Jiahui Zhang; Shijian Lu; Changgong Zhang

6a GRAM: Generative Radiance Manifolds for 3D-Aware Image Generation

Yu Deng; Jiaolong Yang; Jianfeng Xiang; Xin Tong

7a High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models

Robin Rombach; Andreas Blattmann; Dominik Lorenz; Patrick Esser; Björn Ommer

8a Vector Quantized Diffusion Model for Text-to-Image Synthesis

Shuyang Gu; Dong Chen; Jianmin Bao; Fang Wen; Bo Zhang; Dongdong Chen; Lu Yuan; Baining Guo

9a ManiTrans: Entity-Level Text-Guided Image Manipulation via Token-Wise Semantic Alignment and Generation

Jianan Wang; Guansong Lu; Hang Xu; Zhenguo Li; Chunjing Xu; Yanwei Fu

10a Dataset Distillation by Matching Training Trajectories

George Cazenavette; Tongzhou Wang; Antonio Torralba; Alexei A. Efros; Jun-Yan Zhu

11a Continual Predictive Learning From Videos

Geng Chen; Wendong Zhang; Han Lu; Siyu Gao; Yunbo Wang; Mingsheng Long; Xiaokang Yang

12a Motion-Adjustable Neural Implicit Video Representation Long Mai; Feng Liu
13a Splicing ViT Features for Semantic Appearance Transfer

Narek Tumanyan; Omer Bar-Tal; Shai Bagon; Tali Dekel

14a MAT: Mask-Aware Transformer for Large Hole Image Inpainting

Wenbo Li; Zhe Lin; Kun Zhou; Lu Qi; Yi Wang; Jiaya Jia

15a Day-to-Night Image Synthesis for Training Nighttime Neural ISPs

Abhijith Punnappurath; Abdullah Abuolaim; Abdelrahman Abdelhamed; Alex Levinshtein; Michael S. Brown

16a Smooth-Swap: A Simple Enhancement for Face-Swapping With Smoothness Jiseob Kim; Jihoon Lee; Byoung-Tak Zhang
17a Few-Shot Head Swapping in the Wild

Changyong Shu; Hemao Wu; Hang Zhou; Jiaming Liu; Zhibin Hong; Changxing Ding; Junyu Han; Jingtuo Liu; Errui Ding; Jingdong Wang

18a ClothFormer: Taming Video Virtual Try-On in All Module Jianbin Jiang; Tan Wang; He Yan; Junhui Liu

 

Date: Thursday, June 23, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: Deep Learning Architectures & Techniques
Session Chairs: Saining Xie (Facebook AI Research), Hao Su (UCSD)

Poster ID Title Authors
19a A-ViT: Adaptive Tokens for Efficient Vision Transformer

Hongxu Yin; Arash Vahdat; Jose M. Alvarez; Arun Mallya; Jan Kautz; Pavlo Molchanov

20a MetaFormer Is Actually What You Need for Vision

Weihao Yu; Mi Luo; Pan Zhou; Chenyang Si; Yichen Zhou; Xinchao Wang; Jiashi Feng; Shuicheng Yan

21a Reversible Vision Transformers

Karttikeya Mangalam; Haoqi Fan; Yanghao Li; Chao-Yuan Wu; Bo Xiong; Christoph Feichtenhofer; Jitendra Malik

22a Learned Queries for Efficient Local Attention Moab Arar; Ariel Shamir; Amit H. Bermano
23a Shunted Self-Attention via Multi-Scale Token Aggregation

Sucheng Ren; Daquan Zhou; Shengfeng He; Jiashi Feng; Xinchao Wang

24a Automatic Relation-Aware Graph Network Proliferation

Shaofei Cai; Liang Li; Xinzhe Han; Jiebo Luo; Zheng-Jun Zha; Qingming Huang

25a β-DARTS: Beta-Decay Regularization for Differentiable Architecture Search

Peng Ye; Baopu Li; Yikang Li; Tao Chen; Jiayuan Fan; Wanli Ouyang

26a Distribution Consistent Neural Architecture Search

Junyi Pan; Chong Sun; Yizhou Zhou; Ying Zhang; Chen Li

27a Training-Free Transformer Architecture Search

Qinqin Zhou; Kekai Sheng; Xiawu Zheng; Ke Li; Xing Sun; Yonghong Tian; Jie Chen; Rongrong Ji

28a TeachAugment: Data Augmentation Optimization Using Teacher Knowledge Teppei Suzuki
29a Knowledge Distillation via the Target-Aware Transformer

Sihao Lin; Hongwei Xie; Bing Wang; Kaicheng Yu; Xiaojun Chang; Xiaodan Liang; Gang Wang

30a Knowledge Distillation: A Good Teacher Is Patient and Consistent

Lucas Beyer; Xiaohua Zhai; Amélie Royer; Larisa Markeeva; Rohan Anil; Alexander Kolesnikov

31a An Image Patch Is a Wave: Phase-Aware Vision MLP

Yehui Tang; Kai Han; Jianyuan Guo; Chang Xu; Yanxi Li; Chao Xu; Yunhe Wang

32a Dynamic MLP for Fine-Grained Image Classification by Leveraging Geographical and Temporal Information

Lingfeng Yang; Xiang Li; Renjie Song; Borui Zhao; Juntian Tao; Shihao Zhou; Jiajun Liang; Jian Yang

33a Controllable Dynamic Multi-Task Architectures

Dripta S. Raychaudhuri; Yumin Suh; Samuel Schulter; Xiang Yu; Masoud Faraki; Amit K. Roy-Chowdhury; Manmohan Chandraker

34a Grounded Language-Image Pre-Training

Liunian Harold Li; Pengchuan Zhang; Haotian Zhang; Jianwei Yang; Chunyuan Li; Yiwu Zhong; Lijuan Wang; Lu Yuan; Lei Zhang; Jenq-Neng Hwang; Kai-Wei Chang; Jianfeng Gao

35a ZZ-Net: A Universal Rotation Equivariant Architecture for 2D Point Clouds Georg Bökman; Fredrik Kahl; Axel Flinth
36a CADTransformer: Panoptic Symbol Spotting Transformer for CAD Drawings

Zhiwen Fan; Tianlong Chen; Peihao Wang; Zhangyang Wang

 

Date: Thursday, June 23, 2022   8:30AM – 10:18AM
Session Title: Human Pose Estimation & Tracking, Localization, and Object Pose Estimation
Session Chairs: Leonid Sigal (Univ. of British Columbia), Georgios Pavlakos (UC Berkeley), Angela Yao (National Univ. of Singapore)

Poster ID Title Authors
37a Adversarial Parametric Pose Prior

Andrey Davydov; Anastasia Remizova; Victor Constantin; Sina Honari; Mathieu Salzmann; Pascal Fua

38a Temporal Feature Alignment and Mutual Information Maximization for Video-Based Human Pose Estimation

Zhenguang Liu; Runyang Feng; Haoming Chen; Shuang Wu; Yixing Gao; Yunjun Gao; Xiang Wang

39a PoseTriplet: Co-Evolving 3D Human Pose Estimation, Imitation, and Hallucination Under Self-Supervision

Kehong Gong; Bingbing Li; Jianfeng Zhang; Tao Wang; Jing Huang; Michael Bi Mi; Jiashi Feng; Xinchao Wang

40a Generalizable Human Pose Triangulation

Kristijan Bartol; David Bojanić; Tomislav Petković; Tomislav Pribanić

41a GLAMR: Global Occlusion-Aware Human Mesh Recovery With Dynamic Cameras

Ye Yuan; Umar Iqbal; Pavlo Molchanov; Kris Kitani; Jan Kautz

42a Bailando: 3D Dance Generation by Actor-Critic GPT With Choreographic Memory

Li Siyao; Weijiang Yu; Tianpei Gu; Chunze Lin; Quan Wang; Chen Qian; Chen Change Loy; Ziwei Liu

43a Contextual Instance Decoupling for Robust Multi-Person Pose Estimation Dongkai Wang; Shiliang Zhang
44a End-to-End Multi-Person Pose Estimation With Transformers

Dahu Shi; Xing Wei; Liangqi Li; Ye Ren; Wenming Tan

45a Meta Agent Teaming Active Learning for Pose Estimation

Jia Gong; Zhipeng Fan; Qiuhong Ke; Hossein Rahmani; Jun Liu

46a Keypoint Transformer: Solving Joint Identification in Challenging Hands and Object Interactions for Accurate 3D Pose Estimation

Shreyas Hampali; Sayan Deb Sarkar; Mahdi Rad; Vincent Lepetit

47a Not All Tokens Are Equal: Human-Centric Visual Analysis via Token Clustering Transformer

Wang Zeng; Sheng Jin; Wentao Liu; Chen Qian; Ping Luo; Wanli Ouyang; Xiaogang Wang

48a Occlusion-Robust Face Alignment Using a Viewpoint-Invariant Hierarchical Network Architecture

Congcong Zhu; Xintong Wan; Shaorong Xie; Xiaoqiang Li; Yinzheng Gu

49a LASER: LAtent SpacE Rendering for 2D Visual Localization

Zhixiang Min; Naji Khosravan; Zachary Bessinger; Manjunath Narayana; Sing Bing Kang; Enrique Dunn; Ivaylo Boyadzhiev

50a Learning To Detect Scene Landmarks for Camera Localization

Tien Do; Ondrej Miksik; Joseph DeGol; Hyun Soo Park; Sudipta N. Sinha

51a Geometric Transformer for Fast and Robust Point Cloud Registration

Zheng Qin; Hao Yu; Changjian Wang; Yulan Guo; Yuxing Peng; Kai Xu

52a ARCS: Accurate Rotation and Correspondence Search

Liangzu Peng; Manolis C. Tsakiris; René Vidal

53a FisherMatch: Semi-Supervised Rotation Regression via Entropy-Based Filtering

Yingda Yin; Yingcheng Cai; He Wang; Baoquan Chen

54a Uni6D: A Unified CNN Framework Without Projection Breakdown for 6D Pose Estimation

Xiaoke Jiang; Donghai Li; Hao Chen; Ye Zheng; Rui Zhao; Liwei Wu